ὄψα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὄψον
ὀψάρια
ὀψάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, victuals, cooked food
  • fish, relish or condiment for eating fish
 • Forms:
  • ὀψάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀψαρίων Noun: Gen Plur Neut
ὀψαρίων
ὀψέ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after a long time, late in the day, at evening, in the end, after sunset, later on
ὄψει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Note: Noun: Dat Sing Fem of ὄψις
 • Root: ὁράω
ὄψει
ὄψεις
ὄψεσθαί
ὄψεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ὄψεσι
ὄψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὄψεως
ὄψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ὄψησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ὀψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: late in the day, evening
 • Forms:
  • ὀψίας Adj: Gen Sing Fem
ὀψίας
ὀψίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to act late in the evening
  • to come at night, come late, arrive late at night
 • Forms:
  • ὀψίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ὀψικεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to receive
 • Forms:
  • ὠψίκευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur (Test. Abraham 20:12)
ὄψιμα
ὄψιμον
ὄψιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: later, latter, late
 • Forms:
  • ὄψιμα Adj: Nom Plur Neut
  • ὄψιμον Adj: Acc Sing Masc
ὄψιν
ὄψιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: late, late afternoon, evening
ὄψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seeing, sight, act of visually perceiving
  • outward appearance, aspect
  • what is visible
  • eyesight
  • face, countenance
 • Cognates: ὄψις, πρόσοψις, ὑπερόψις
 • Forms:
  • ὄψει Noun: Dat Sing Fem
  • ὄψεις Noun: Nom Plur Fem
  • ὄψεσι Noun: Dat Plur Fem
  • ὄψεως Noun: Gen Sing Fem
  • ὄψιν Noun: Acc Sing Fem
ὀψίσῃ
ὄψομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὀψόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
ὄψον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cooked food
 • Forms:
  • ὄψα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ὄψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ὀψοποίημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: delicacy, a dainty dish (of food), prepared meat
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMὀψοποίημαὀψοποιήματα
  GENὀψοποιήματοςὀψοποιημάτων
  DATὀψοποιήματιὀψοποιήμασι(ν)
  ACCὀψοποίημαὀψοποιήματα
ὀψοποιημάτων
ὄψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fish (as food)
ὀψώνια
ὀψωνίοις
ὀψώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wages, rations, stipend, pay, provisions
 • Forms:
  • ὀψώνια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀψωνίοις Noun: Dat Plur Neut