ὄξει
ὀξεῖ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὀξύς
ὀξεῖα
ὀξεῖαν
ὀξεῖς
ὀξέσι
ὀξέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: swiftly, quickly, sharply
ὀξίζουσι
ὀξίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become sour, turn to vinegar, taste of vinegar
 • Cognates: ἐνοξίζω
 • Forms:
  • ὀξίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὤξισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ὄξος
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut;
 • Meaning: vinegar, sour wine, poor wine
 • Forms:
  • ὄξους Noun: Gen Sing Neut
  • ὄξει Noun: Dat Sing Neut
ὄξους
ὀξύ
ὀξυγράφος
ὀξυγράφου
top
ὀξύν
ὀξῦναι
ὀξύνει
ὀξυνεῖ
ὀξυνθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀξύνω
ὀξύνου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὀξύνω
ὀξύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, make sharp
 • Cognates: ἐποξύνω, ὀξύνω, παροξύνω
 • Forms:
  • ὀξῦναι Verb: Aor Act Infin
  • ὀξύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀξυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὀξύνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ὀξυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὤξυνε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤξυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀξύθυμος
ὀξύπτερον
ὀξύπτερος
ὀξύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • keen, sharp
  • quick, rapid, swift
 • Forms:
  • ὀξεῖ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ὀξεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • ὀξεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀξεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ὀξύ Adj: Acc Sing Neut
  • ὀξέσι Adj: Dat Plur Masc
  • ὀξύν Adj: Acc Sing Masc
  • ὀξύτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ὀξύτεροι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • Root: ὀξύς
ὀξύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharpness, pointedness, swiftness
 • Forms:
  • ὀξύτητος Noun: Gen Sing Fem
top
ὀξύτητος
ὀξυχολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be irritable, be easily angered, easily moved to anger
 • Forms:
  • ὀξυχολήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
ὀξυχολήσαντος
ὀξυχολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: irritability, bad temper, ill-temper
 • Forms:
  • ὀξυχολίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀξυχολίας Noun: Gen Sing Fem
  • ὀξυχόλοις Noun: Dat Plur Fem
ὀξυχολίᾳ
ὀξυχολίας
ὀξυχόλοις
ὀξύχολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritable, irascible, bad-tempered