ὁμαλά
ὁμαλῇ
ὁμαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make even, level, equalize
 • Cognates: ἐξομαλίζω, ὁμαλίζω
 • Forms:
  • ὁμαλίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὁμαλιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὡμάλισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡμαλισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
ὁμαλίσῃ
ὁμαλισμόν
ὁμαλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leveling
  • razing (a city) to the ground
 • Forms:
  • ὁμαλισμόν Noun: Acc Sing Masc
ὁμαλιῶ
ὁμαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: level, smooth, even
 • Forms:
  • ὁμαλά Adj: Acc Sing Masc
  • ὁμαλῇ Adj: Nom Sing Fem
ὁμαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: smoothly, evenly
ὄμβρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: rainwater, stream
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄμβρημαὀμβρήματα
GENὀμβρήματοςὀμβρημάτων
DATὀμβρήματιὀμβρήμασι(ν)
ACCὄμβρημαὀμβρήματα
ὀμβρήματα
ὄμβροις
ὄμβρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a thunder storm, rainstorm, shower
 • Forms:
  • ὄμβροις Noun: Dat Plur Masc
  • ὄμβρῳ Noun: Dat Sing Masc
ὄμβρῳ
ὁμείρομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to desire, long for, be affectionately desirous
 • Forms:
  • ὁμειρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ὁμείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ὁμειρόμενοι
ὁμείρονται
ὀμεῖσθε
ὀμεῖται
ὀμῇ
ὅμηρα
ὅμηρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a hostage
  • a pledge for the maintenance of unity, a surety
 • Forms:
  • ὅμηρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ὁμίλει
ὁμιλεῖ
ὁμιλεῖν
ὁμιλεῖτε
ὁμιλείτω
ὁμιλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to keep company with, be in company with, consort with others
  • to be conversant in, attend to
  • to speak to, converse with, commune, talk, counsel
  • to have sexual intercourse with
 • Cognates: ὁμιλέω, προσομιλέω, συνομιλέω
 • Forms:
  • ὁμιλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ὁμίλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὁμιλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὁμιλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὁμιλείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ὁμιλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὁμιλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὁμιλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὁμιλοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὁμιλοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut; Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὡμίλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ὡμίλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡμίλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡμίλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὡμιλοῦσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ὁμιλήσαντες
ὁμιλήσας
ὁμιλήσει
ὁμιλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: disciple, scholar
ὁμιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sermon
  • social gathering
  • conversation, communication
  • companionship, conference
  • intimacy, close contact, conjugal rights
 • Forms:
  • ὁμιλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ὁμίλιαι Noun: Nom Plur Fem
  • ὁμιλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὁμιλίας Noun: Gen Sing Fem
ὁμιλίᾳ
ὁμίλιαι
ὁμιλίαν
ὁμιλίας
ὅμιλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: crowd, throng, association together, multitude, company
ὁμιλοῦντας
ὁμιλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut; Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμιλέω
ὁμιλῶ
ὁμίχλαι
ὁμίχλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mist, fog, cloud
  • gloom, darkness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὁμίχληὁμίχλαι
GENὁμίχληςὁμιχλῶν
DATὁμίχλῃὁμίχλαις
ACCὁμίχληνὁμίχλας
VOCὁμίχληὁμίχλαι
ὁμίχλῃ
ὁμίχλην
ὁμίχλης
ὄμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eye (for vision)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄμμαὄμματα
GENὄμματοςὀμμάτων
DATὄμματιὄμμασι(ν)
ACCὄμμαὄμματα
ὄμμασιν
ὄμματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὄμμα
ὀμμάτων
ὀμνύει
ὀμνύειν
ὀμνύετε
ὀμνυμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: ὄμνυμι
ὄμνυμι, ὀμνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take oath, swear
  • to make a solemn affirmattory statement
  • to promise with an oath
  • to conclude solemnly with an oath
  • to resolve and pledge firmly
  • to impose an oath on someone to do something
  • to denounce, lash out verbally at
 • Forms:
  • ὀμεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ὀμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὀμῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ὀμνύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀμνύειν Verb: Pres Act Infin
  • ὀμνύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ὀμνυμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • ὀμνύναι Verb: Aor Act Infin
  • ὀμνύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὀμνύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὀμνύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ὀμνύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ὀμνύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀμνύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀμνύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ὀμνύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ὀμόσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀμόσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ὀμόσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ὀμόσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὀμοσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ὀμόσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὀμόσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὄμοσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ὀμόσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὀμοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὀμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ὀμώμοκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ὀμωμόκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ὀμώμοκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ὤμοσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὤμοσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤμοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤμοσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤμνυον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ὠμόσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὤμοσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ὀμνύναι
ὀμνύοντας
ὀμνύοντες
ὀμνύοντος
ὀμνύουσαι
ὀμνύουσι
ὀμνύουσιν
ὀμνύω
ὀμνύων
ὁμοεθνεῖς
ὁμοεθνῆ
ὁμοεθνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of the same people
   • belonging to the same ethnic group
  • Substantival:
   • fellow countryman, compatriot
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὁμοεθνήςὁμοεθνές
GENὁμοεθνοῦς
DATὁμοεθνεῖ
ACCὁμοεθνῆὁμοεθνές
Plural
 MascFemNeut
NOMὁμοεθνεῖςὁμοεθνῆ
GENὁμοεθνῶν
DATὁμοεθνέσι(ν)
ACCὁμοεθνεῖςὁμοεθνῆ
ὁμοεθνῶν
ὁμοζηλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: common zeal for
ὁμοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: similarity in character, agreement in convictions
 • Forms:
  • ὁμοήθειαν
   • Noun: Acc Sing Fem
ὁμοήθειαν
ὁμοθυμαδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unanimously, with one accord (mind)
  • affecting all
ὁμοία
ὅμοια
ὁμοίᾳ
ὁμοιάζει
ὁμοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to resemble, agree
 • Cognates: παρομοιάζω
 • Forms:
  • ὁμοιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ὅμοιαι
ὁμοίαν
ὁμοίας
ὅμοιοι
ὅμοιον
ὁμοιοπαθεῖς
ὁμοιοπαθῆ
ὁμοιοπαθής
Singular
 MascFemNeut
NOMὁμοιοπαθήςὁμοιοπαθές
GENὁμοιοπαθοῦς
DATὁμοιοπαθεῖ
ACCὁμοιοπαθῆὁμοιοπαθές
Plural
 MascFemNeut
NOMὁμοιοπαθεῖςὁμοιοπαθῆ
GENὁμοιοπαθῶν
DATὁμοιοπαθέσι(ν)
ACCὁμοιοπαθεῖςὁμοιοπαθῆ
ὅμοιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • like, resembling, similar, equal to
  • Substantive:
   • someone or something that reminds of someone or something else
 • Forms:
  • ὁμοίους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ὁμοία Adj: Nom Sing Fem
  • ὅμοια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὅμοιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ὁμοίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ὁμοίας Adj: Acc Plur Fem
  • ὅμοιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὅμοιον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • ὁμοίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ὁμοίων Adj: Gen Plur Neut
  • ὁμοίου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ὁμοίᾳ Adj: Dat Sing Fem
ὁμοιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: resemblance, likeness, similitude, similarity, being similar
 • Forms:
  • ὁμοιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ὁμοιότητα Noun: Acc Sing Fem
ὁμοιότητα
ὁμοιότητι
ὁμοιότροπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: similar in nature
ὁμοιοτρόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of like manner, in the same way
ὁμοίου
ὁμοίους
ὁμοιοῦσθαι
ὁμοιόψηφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unanimous, united in view
 • Forms:
  • ὁμοιοψήφουAdj: Gen Sing Masc
ὁμοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make like, become like (someone), resemble, be lifelike
  • to create a reproduction of
  • to compare
  • to consent
 • Cognates: ἀφομοιόω, ἐξομοιόω
 • Forms:
  • ὁμοιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὁμοιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὁμοιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ὁμοιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὁμοιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὁμοιωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ὁμοιωθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ὁμοιωθήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • ὁμοιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ὁμοιώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ὁμοιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ὁμοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὁμοιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὁμοιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ὡμοιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὡμοιώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ὡμοιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ὡμοιώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ὡμοιωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ὡμοίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὡμοίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὡμοιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ὡμοίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡμοίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁμοίῳ
ὁμοιωθέντες
ὁμοιωθῆναι
ὁμοιωθήσεται
ὁμοιωθήσῃ
ὁμοιωθήσομαι
ὁμοιωθησόμεθα
ὁμοιωθήσονται
ὁμοιωθῆτε
ὁμοιώθητι
ὁμοιωθῶμεν
ὁμοίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • likeness, resemblance, similitude
  • image, copy
  • form, appearance, shape, likeness, image
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὁμοίωμαὁμοιώματα
GENὁμοιώματοςὁμοιωμάτων
DATὁμοιώματιὁμοιώμασι(ν)
ACCὁμοίωμαὁμοιώματα
ὁμοιώματα
ὁμοιώματι
ὁμοιώματος
ὁμοιωμάτων
ὁμοίων
ὁμοίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: similarly, likewise, in the same way
ὁμοιῶσαι
ὁμοιώσεως
ὁμοίωσιν
ὁμοίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assimilation, resemblance, similitude, likeness
  • something similar
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὁμοίωσιςὁμοιώσεις
GENὁμοιώσεωςὁμοιώσεων
DATὁμοιώσειὁμοιώσεσι(ν)
ACCὁμοίωσι(ν)ὁμοιώσεις
ὁμοιώσω
ὁμοιώσωμεν
ὁμόλογει
ὁμολογεῖν
ὁμολογεῖται
ὁμολογεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Opt 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογέω
ὁμολογῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογῆσαι
ὁμολογήσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογήσαντες
ὁμολογήσει
ὁμολογήσεως
ὁμολογήσῃ
ὁμολογήσῃς
ὁμολόγησις
Feminine
 SingularPlural
NOMὁμολόγησιςὁμολογήσεις
GENὁμολογήσεωςὁμολογήσεων
DATὁμολογήσειὁμολογήσεσι(ν)
ACCὁμολόγησινὁμολογήσεις
ὁμολόγησον
ὁμολογήσουσι
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὁμολογέω
ὁμολογήσω
ὁμολογήσωμεν
ὁμολογία
ὁμολογίαις
ὁμολογίαν
ὁμολογίας
ὁμόλογος
ὁμολογοῦμεν
ὁμολογουμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: confessedly, admittedly, without controversy, undeniably, certainly
ὁμολογοῦντες
ὁμολογοῦντος
ὁμολογούντων
ὁμολόγους
ὁμολογοῦσι
ὁμολογοῦσιν
ὁμολογῶ
ὁμολογῶμεν
ὁμολογῶν
ὁμολόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: agreeably, openly, expressly, willingly
ὁμομήτριον
ὁμομήτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: brother born of same mother
 • Forms:
  • ὁμομήτριον Adj: Acc Sing Masc
ὁμονοέω
ὁμόνοια
ὁμονοίᾳ
ὁμόνοιαν
ὁμονοίας
ὁμονοοῦντας
ὁμονοοῦντες
ὁμονοούντων
ὁμοπατρία
ὁμοπάτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: by the same father, having the same father
 • Forms:
  • ὁμοπατρία Adj: Nom Sing Fem
ὅμορα
ὁμορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to border upon
  • to be neighbour
  • to march with
 • Cognates: συνομορέω
 • Forms:
  • ὁμοροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ὁμοροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ὁμορούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
ὅμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having the same borders with, common border, marching with, bordering on, contiguous, neighbouring (land)
 • Forms:
  • ὅμορα Adj: Acc Plur Neut
  • ὁμόρους Adj: Acc Plur Masc
ὁμοροῦντας
ὁμοροῦντες
ὁμόρους
ὁμορούσας
ὀμόσαι
ὀμόσαντες
ὀμόσας
ὀμόσατε
ὀμοσάτω
ὁμόσε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: to one and the same place, together
ὀμόσῃ
ὀμόσῃς
ὄμοσον
ὁμόσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bound by treaty to (III Macc 3:7)
  • sharing in the drink-offering, sharing the same cup
 • Forms:
  • ὁμοσπόνδους Adj: Acc Plur Masc
ὁμοσπόνδους
ὀμόσω
ὁμότεχνον
ὁμότεχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: practicing the same trade, of the same craft
  • Substantival: a fellow craftsman
 • Forms:
  • ὁμότεχνον Adj: Acc Sing Masc
ὁμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • together
  • in the same place
  • at the same time
  • with one accord
  • with one blow
ὀμοῦμαι
ὀμοῦνται
ὁμόφρονες
ὁμόφρων
ὁμόφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the same race, same tribe, fellow countryman
 • Forms:
  • ὁμοφύλου Adj: Gen Sing Masc
  • ὁμοφύλους Adj: Acc Plur Masc
ὁμοφύλου
ὁμοφύλους
ὁμοφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harmony, same voice
 • Forms:
  • ὁμοφωνίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ὁμοφωνίας
ὁμόχρονος
ὁμόψηφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having an equal right to vote with, voting with, assenting
 • Forms:
  • ὁμοψήφου Adj: Gen Sing Fem
ὁμοψήφου
ὁμόψυχον
ὁμόψυχος
ὄμφακα
ὀμφακίζουσα
ὀμφακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be unripe, produce sour (grapes)
 • Forms:
  • ὀμφακίζουσα Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
ὀμφαλόν
ὀμφαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • navel
  • centre, middle
 • Forms:
  • ὀμφαλόν Noun: Acc Sing Masc
  • ὀμφαλοῦ Noun: Gen Sing Masc
ὀμφαλοῦ
ὄμφαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unripe grape
 • Forms:
  • ὄμφακα Noun: Acc Sing Fem
ὀμώμοκα
ὀμωμόκαμεν
ὀμώμοκεν
ὁμωνυμίᾳ
ὁμώνυμος
ὅμως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • yet, at the same time, and even, nevertheless, though but
  • all the same, having said that