ὀγδόη
ὀγδόῃ 
ὀγδοήκοντα
 • Parse: Adjective: Nom Plur Masc
 • Meaning: 80
ὀγδοηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eighty times
ὀγδοηκοντατεσσάρων
 • Parse: Adj: Gen Plur Neut
 • Meaning: eighty-four
ὀγδοηκοστῇ
ὀγδοηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eightieth
 • Forms:
  • ὀγδοηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀγδοηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ὀγδοηκοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ὀγδοηκοστοῦ
ὀγδοηκοστῷ
ὀγδόην
ὀγδόης
ὄγδοον
ὄγδοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eighth
 • Forms:
  • ὀγδόην Adj: Acc Sing Fem
  • ὀγδόῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ὄγδοον Adj: Acc Sing Masc
  • ὀγδόης Adj: Gen Sing Fem
  • ὀγδόου Adj: Gen Sing Neut
  • ὀγδόῳ Adj: Dat Sing Masc
ὄγδοος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eighteenth
ὀγδόου
ὀγδόῳ
top
ὄγκον
ὄγκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bulk, mass, heap
  • weight, trouble, impediment, burden
 • Cognates: ὄγκος, ὑπέρογκος
 • Forms:
  • ὄγκον Noun: Acc Sing Masc