ὀγδόη
ὀγδόῃ
ὀγδοήκοντα
 • Parse: Adjective: Nom Plur Masc
 • Meaning: 80
Eighty
NumberCodeGreek
80π'ὀγδοήκοντα
81πα'ὀγδοήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
82πβ'ὀγδοηκονταδύο
83πγ'ὀγδοηκοντατρεῖς
84πδ'ὀγδοηκοντατέσσαρες
85πε'ὀγδοηκονταπέντε
86πς'ὀγδοηκονταέξ
87πζ'ὀγδοηκονταεπτά
88πη'ὀγδοηκονταοκτώ
89πθ'ὀγδοηκονταεννέα
ὀγδοηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-nine, 89
ὀγδοηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-eight, 88
ὀγδοηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-seven, 87
ὀγδοηκονταέξ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-six, 86
ὀγδοηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-five, 85
ὀγδοηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-three, 83
ὀγδοηκονταδύο
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-two, 82
ὀγδοηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eighty times
ὀγδοηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighty-four, 84
ὀγδοηκοντατεσσάρων
 • Parse: Adj: Gen Plur Neut
 • Meaning: eighty-four
ὀγδοηκοστῇ
ὀγδοηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eightieth
 • Forms:
  • ὀγδοηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀγδοηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ὀγδοηκοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ὀγδοηκοστοῦ
ὀγδοηκοστῷ
ὀγδόην
ὀγδόης
ὄγδοον
ὄγδοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eighth
 • Forms:
  • ὀγδόην Adj: Acc Sing Fem
  • ὀγδόῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ὄγδοον Adj: Acc Sing Masc
  • ὀγδόης Adj: Gen Sing Fem
  • ὀγδόου Adj: Gen Sing Neut
  • ὀγδόῳ Adj: Dat Sing Masc
ὄγδοος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eighteenth
ὀγδόου
ὀγδόῳ
ὄγκον
ὄγκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bulk, mass, heap
  • weight, trouble, impediment, burden
 • Cognates: ὄγκος, ὑπέρογκος
 • Forms:
  • ὄγκον Noun: Acc Sing Masc