ὤφειλε
ὤφειλεν
ὠφείλετε
ὠφείλομεν
ὤφειλον
ὠφελεῖ
ὠφέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: usefulness, benefit, advantage, profit, help, aid, succour, assistance
 • Forms:
  • ὠφελείας Noun: Gen Sing Fem
  • ὠφέλειαν Noun: Acc Sing Fem
ὠφέλειαν
ὠφελείας
ὠφελεῖν
ὠφέλεισαν
ὠφελεῖται
ὠφελεῖτε
ὠφελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to help, aid, assist, succour, be of use or service to someone
  • to gain advantage, prevail, profit, benefit
 • Forms:
  • ὠφελήσῃ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ὠφέλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ὠφελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὠφελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ὠφέλεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠφελεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ὠφελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ὠφεληθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ὠφεληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὠφεληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ὠφελήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὠφεληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ὠφεληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὠφεληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὠφέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ὠφελῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὠφέλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠφέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠφελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ὠφελήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ὠφελήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ὠφέλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠφελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ὠφελήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὠφελοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ὠφελοῦμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
top
ὠφεληθεῖσα
ὠφεληθῆναι
ὠφεληθῇς
ὠφελήθησαν
ὠφεληθήσεσθε
ὠφεληθήσεται
ὠφεληθήσονται
ὠφέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a useful or serviceable thing, a service, benefit
ὠφέλημαι
ὠφέλησα
ὠφελῆσαι
ὠφέλησαν
ὠφέλησε
ὠφελήσει
ὠφελήσειν
top
ὠφελήσεις
ὠφέλησεν
ὠφελήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ὠφελέω
ὠφελήσουσιν
ὠφελήσω
ὠφέλιμα
ὠφέλιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: useful, helpful, serviceable, profitable
 • Forms:
  • ὠφελιμωτάτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὠφέλιμα Adj: Nom Plur Neut
ὠφελιμωτάτων
ὠφελοῖ
ὠφελοῦμαι
ὤφθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ὤφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ὤφθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω