βοᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: βοή
βοᾶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: βοάω
βόας
βοᾷς
 • Parse: Noun: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: βοῦς
βοᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to call, yell, shout, holler, cry out
  • to cry aloud (in anguish or for help)
  • to call (on God in prayer)
 • Cognates: ἀναβοάω, βοάω, διαβοάω, ἐκβοάω, ἐπιβοάω, καταβοάω
 • Forms:
  • βοᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βοᾶν Verb: Pres Act Infin
  • βοᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βοᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • βοῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • βοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βοήσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βοήσεις Verb: Fut act ind 2nd sing
  • βοήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • βοήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • βοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βοήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • βοησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • βόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βοήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • βοήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • βοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • βοῶντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • βοῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βοῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βοώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βοῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐβόα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβόησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβόησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβοήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβόων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
βόες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: βοῦς
βοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shout, holler, yell, call, cry
 • Forms:
  • βοῇ Noun: Dat Sing Fem
  • βοαί Noun: Nom Plur Fem
  • βοῆς Noun: Gen Sing Fem
βοῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βοή
βοηθέ
βοήθει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
top
βοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: help, aid
 • Forms:
  • βοηθείαις Noun: Dat Plur Fem
  • βοήθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • βοηθείας Noun: Gen Sing Fem
  • βοηθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
βοηθείᾳ
βοηθείαις
βοήθειαν
βοηθείας
βοηθεῖν
βοηθεῖς
βοηθεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help, aid, relieve, succour
 • Cognates: βοηθέω, ἐπιβοηθέω
 • Forms:
  • βεβοήθηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • βοηθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • βοήθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βοηθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • βοηθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βοηθεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • βοηθείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • βοηθηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βοηθηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • βοηθηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • βοηθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • βοηθήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • βοηθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βοηθησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • βοηθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βοηθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • βοηθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • βοήθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βοηθήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • βοηθήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • βοηθούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • βοηθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • βοηθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βοηθοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βοηθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βοηθοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • βοηθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐβοήθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβοηθήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐβοήθησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβοήθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβοήθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβοήθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
βοηθηθῆναι
top
βοηθηθήσῃ
βοηθηθήσονται
βοήθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resource, assistance
 • Forms:
  • βοηθήματα Noun: Acc Plur Neut
  • βοηθημάτων Noun: Gen Plur Neut
βοηθήματα
βοηθημάτων
βοηθῆσαι
βοηθήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθήσατέ
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθήσει
βοηθήσῃ
βοηθήσῃς
βοήθησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθήσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθήσωσιν
top
βοηθοί
βοηθοῖς
βοηθόν
βοηθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a helper, helpfulness, help
 • Forms:
  • βοηθέ Noun: Voc Sing Masc
  • βοηθοί Noun: Nom Plur Masc
  • βοηθοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • βοηθόν Noun: Acc Sing Masc
  • βοηθοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • βοηθούς Noun: Acc Plur Masc
  • βοηθῷ Noun: Dat Sing Masc
βοηθοῦ
βοηθούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθούς
βοηθοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: βοηθέω
βοηθῷ
βοηθῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βοηθέω
top
βοῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: βοή
βοῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: βοάω
βοήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βοάω
βοήσας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βοάω
βοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσεις
 • Parse: Verb: Fut act ind 2nd sing
 • Root: βοάω
βοήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βοάω
βόησις
βοήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
βοησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: βοάω
βόησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοάω
βοήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
βοήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
top
βοήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
βοήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βοάω
βοητός
βόθροις
βόθρον
βόθρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hole, pit, cistern, trench
 • Forms:
  • βόθροις Noun: Dat Plur Masc
  • βόθρον Noun: Acc Sing Masc
  • βόθρου Noun: Gen Sing Masc
βόθρου
βόθυνον
βόθυνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hole, ditch, pit, cave, trench
 • Forms:
  • βόθυνον Noun: Acc Sing Masc
  • βοθύνου Noun: Gen Sing Masc
  • βοθύνους Noun: Acc Plur Masc
βοθύνου
βοθύνους
βοί
βοΐδια
βοΐδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: calf
 • Forms:
  • βοΐδια Noun: Nom Plur Neut
βολαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: βολή
top
βολάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: βολή
βόλβιτα
βολβίτοις
βόλβιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dung, cow dung, filth
 • Forms:
  • βόλβιτα Noun: Acc Plur Neut
  • βολβίτοις Noun: Dat Plur Neut
  • βολβίτῳ Noun: Dat Sing Neut
  • βολβίτων Noun: Gen Plur Neut
βολβίτῳ
βολβίτων
βολέω
βολή
βολήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: βολή
βολίδα
βολίδας
βολίδες
βολίδι
βολίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heave the lead, sound for depth
 • Forms:
  • βολίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
top
βολίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a missile, javelin, arrow, dart, spear, lance
 • Forms:
  • βολίδα Noun: Acc Sing Fem
  • βολίδας Noun: Acc Plur Fem
  • βολίδες Noun: Nom Plur Fem
  • βολίδι Noun: Dat Sing Fem
  • βολίσι Noun: Dat Plur Fem
  • βολίσιν Noun: Dat Plur Fem
βολίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βολίζω
βολίσι
βολίσιν
βόλος
βομβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to roar, hum, boom
 • Forms:
  • βομβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βομβήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐβόμβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βομβήσει
βόμβησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: buzzing, buzzing crowd
βομβήσουσιν
βοοζύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ox-yoke
βοός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: βοῦς
βορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: food
 • Forms:
  • βοράν Noun: Acc Sing Fem
βοράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: βορά
βόρβορος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mud, mire, slime, filth
 • Forms:
  • βορβόρου Noun: Gen Sing Masc
  • βορβόρῳ Noun: Dat Sing Masc
top
βορβόρου
βορβόρῳ
βορέαν
βορέας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: North, north wind
 • Forms:
  • βορέαν Noun: Acc Sing Masc
  • βορέης Noun: Nom Sing Masc
  • βορέου Noun: Gen Sing Masc
βορέης
βορέου
βοῤῥᾶ
βορρᾷ
βοῤῥᾶν
βοῤῥᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: north, northwind
 • Forms:
  • βοῤῥᾶ Noun: Gen Sing Masc
  • βορρᾷ Noun: Dat Sing Masc
  • βοῤῥᾶν Noun: Acc Sing Masc
βόσκε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βόσκω
βοσκεῖν
βόσκεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βόσκω
βόσκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: βόσκω
top
βοσκηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βόσκω
βοσκηθήσεταί
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βόσκω
βοσκηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
βόσκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sheep, cattle
  • pasture
  • something fed
 • Forms:
  • βοσκήματα Noun: Acc Plur Neut
  • βοσκημάτων Noun: Gen Plur Neut
βοσκήματα
βοσκημάτων
βοσκήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
βοσκήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βόσκω
βοσκόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βόσκω
βοσκομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: βόσκω
βοσκομενων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: βόσκω
βόσκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βόσκω
βόσκουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
βόσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feed, tend (lambs, sheep, swine)
  • to graze, feed (livestock)
  • to pasture, put to pasture
 • Cognates: γηροβόσκω, καταβόσκω, συμβόσκω
 • Forms:
  • βοσκόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • βόσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βοσκεῖν Verb: Pres Act Infin
  • βόσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βόσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • βοσκηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βοσκηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βοσκηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • βοσκήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • βοσκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βοσκομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • βοσκομενων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • βόσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βόσκουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βόσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἔβοσκε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔβοσκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβόσκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβόσκοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
top
βόσκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βόσκω
βόστρυχοί
βόστρυχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lock (of hair), curl
 • Forms:
  • βοστρύχους Noun: Acc Plur Masc
  • βόστρυχοί Noun: Nom Plur Masc
βοστρύχους
βοτάναι
βοτάνας
 • Parse:
  • Noun: Gen sing fem
  • Noun: Acc plur fem
 • Root: βοτάνη
βοτάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fodder, pasture, herb, plant
  • useful vegetation
  • fig. of persons: a plant (e.g., Ignatius Ephesians 10:3; Ignatius Philadelphians 3:1)
  • fig. of teaching: a plant (of false teaching, Ignatius Trallians 6:1)
 • Forms:
  • βοτάνας
   • Noun: Gen sing fem
   • Noun: Acc plur fem
  • βοτάναι Noun: Nom plur Fem
  • βοτάνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • βοτάνην Noun: Acc Sing Fem
  • βοτάνης Noun: Gen Sing Fem
  • βοτανῶν Noun: Gen Plur Fem
βοτάνῃ
βοτάνην
βοτάνης
βοτανῶν
βότρυας
βοτρύδια
βοτρύδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cluster
 • Forms:
  • βοτρύδια Noun: Acc Plur Neut
βότρυες
top
βότρυι
βότρυν
βότρυος
βότρυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cluster (of grapes), a bunch (of grapes)
 • Forms:
  • βότρυας Noun: Acc Plur Masc
  • βότρυες Noun: Nom Plur Masc
  • βότρυι Noun: Dat Sing Masc
  • βότρυν Noun: Acc Sing Masc
  • βότρυος Noun: Gen Sing Masc
  • βότρυσιν Noun: Dat Plur Masc
βότρυσιν
βούβαλον
βούβαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: antelope, buffalo, bison
 • Forms:
  • βούβαλον Noun: Acc Sing Masc
βούκεντρα
βούκεντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ox goad, pointed stick
 • Forms:
  • βούκεντρα Noun: Nom Plur Neut
βουκόλια
βουκόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a herd (of cattle)
 • Forms:
  • βουκόλια Noun: Nom Plur Neut
  • βουκολίου Noun: Gen Sing Neut
  • βουκολίων Noun: Gen Plur Neut
βουκολίου
βουκολίων
top
βουλαί
βουλαῖς
βουλάς
βούλει
βούλεσθαι
βούλεσθε
βούλεται
βουλεύεσθαι
βουλεύεσθε
βουλεύεται
βουλεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: βουλεύω
βουλευόμενοι
βουλευομενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: βουλεύω
βουλευομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: βουλεύω
βουλευομένων
βουλεύονται
top
βουλεύοντες
βουλεύου
βουλευσαμένους
βουλεύσασθαι
βουλεύσασθε
βουλεύσεται
βουλεύσησθε
βουλεύσονται
βουλευσώμεθα
βουλεύσωνται
βουλευτάς
βουλευτήριον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a council-chamber, senate-house
 • Forms:
  • βουλευτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
βουλευτηρίῳ
βουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an adviser, counsellor
 • Forms:
  • βουλευτάς Noun: Acc Plur Masc
  • βουλευτῶν Noun: Gen Plur Masc
top
βουλευτικῆς
βουλευτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: of or for the council
  • Subst.: counsellor
 • Forms:
  • βουλευτικῆς Adj: Gen Sing Fem
βουλευτῶν
βουλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to devise, plan
   • to advise, give counsel
   • to take counsel, deliberate
  • Middle:
   • to deliberate (with oneself), consider (something)
   • to resolve, decide
   • to plot
 • Cognates: βουλεύω, διαβουλεύω, ἐπιβουλεύω, παραβουλεύω, συμβουλεύω
 • Forms:
  • βεβούλευμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • βεβούλευνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • βεβούλευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • βουλεύεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • βουλεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βουλεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • βουλεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • βουλευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βουλευομενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • βουλευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • βουλευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • βουλεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • βουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • βουλευσαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • βουλεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • βουλεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • βουλεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • βουλεύσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • βουλεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • βουλευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • βουλεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἐβουλεύετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβουλεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐβουλευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐβουλεύσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐβουλεύσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐβούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβουλεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
βουλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: advice, counsel, plan, purpose, will, volition, resolution
 • Cognates: βουλή, ἐπιβουλή συμβουλή
 • Forms:
  • βουλαί Noun: Nom Plur Fem
  • βουλαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • βουλάς Noun: Acc Plur Fem
  • βουλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • βουλήν Noun: Acc Sing Fem
  • βουλῆς Noun: Gen Sing Fem
βουλῇ
βουληθείς
βουληθέντων
top
βουληθῇ
βουληθῇς
βουληθῶσιν
βούλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a resolve, intention, purpose, will
 • Forms:
  • βουλήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • βουλήματι Noun: Dat Sing Neut
  • βουλήματος Noun: Gen Sing Neut
βουλήμασιν
βουλήματι
βουλήματος
βουλήν
βουλῆς
βουλήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut mid ind 2nd sing
  • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
 • Root: βούλομαι
βουλήσεται
βουλήσεως
βούλησθε
βούλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: will, purpose
 • Forms:
  • βουλήσεως Noun: Gen sing fem
top
βούληται
βούλοιτο
βούλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to will, be willing
  • to wish, want
  • to purpose, plan
  • to be disposed, minded, intend
  • to prefer
 • Forms:
  • ἠβουλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • βουλήσει
   • Verb: Fut mid ind 2nd sing
   • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
  • βούλει Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • βούλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βούλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • βούλεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • βουληθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • βουληθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
  • βουληθῇ Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • βουληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • βουληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βουλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • βούλησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • βούληται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • βούλοιτο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 3rd Sing
  • βουλομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • βουλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • βουλομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • βουλόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • βουλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • βουλομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • βουλομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • βουλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • βούλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • βούλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐβούλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐβουλήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐβουλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐβουλήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐβουλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐβουλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβουλόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass 1st Plur
  • ἐβουλόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐβούλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐβούλου Verb: Imperfect Mid Ind 2nd Sing
  • ἠβούλεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἠβούλετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠβουλήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἠβουλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἠβούλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
βουλόμεθα
βουλομένῃ
βουλόμενοι
βουλομένοις
βουλόμενον
βουλόμενος
βουλομένου
top
βουλομένους
βούλονται
βούλωνται
βοῦν
βουνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heap up, pile up
 • Forms:
  • βεβουνισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἐβούνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βουνοί
βουνοῖς
βουνόν
βουνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hill, heap, pile, mound
 • Forms:
  • βουνοί Noun: Nom Plur Masc
  • βουνοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • βουνόν Noun: Acc Sing Masc
  • βουνοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • βουνούς Noun: Acc Plur Masc
  • βουνῷ Noun: Dat Sing Masc
  • βουνῶν Noun: Gen Plur Masc
βουνοῦ
βουνούς
βουνῷ
βουνῶν
βοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • head of cattle
  • masculine: ox, bull, bullock
  • feminine: cow
 • Forms:
  • βόας Noun: Acc Plur Masc
  • βόες Noun: Nom Plur Masc/Fem
  • βοί Noun: Dat Sing Masc
  • βοός Noun: Gen Sing Masc/Fem
  • βοῦν Noun: Acc Sing Masc
  • βουσί Noun: Dat Plur Masc
  • βουσίν Noun: Dat Plur Masc
  • βοῶν Noun: Gen Plur Masc
top
βουσί
βουσίν
βούτομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reed, butomus, the flowering rush
βούτυρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: butter
 • Forms:
  • βουτύρου Noun: Gen Sing Neut
  • βουτύρῳ Noun: Dat Sing Neut
βουτύρου
βουτύρῳ
βοῶν
βοῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: βοάω
βοῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βοάω
βοῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βοάω
βοώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βοάω
βοῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: βοάω