βααλταμ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chancellor (Ezra 4:8,9,17)
βαδδίν
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Meaning: linen, fine linen (Dan. 10:5; 12:6,7)
βαδιεῖται
βάδιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαδίζω
βαδίζει
βαδίζειν
βαδίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαδίζω
βαδίζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: βαδίζω
βαδίζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βαδίζω
βαδίζουσιν
βαδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to walk, go forward
  • to go slowly, crawl
  • Nautical: to sail
  • fig. to proceed (in an argument)
 • Forms:
  • βαδιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • βάδιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βαδίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαδίζειν Verb: Pres Act Infin
  • βαδίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • βαδίζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • βαδίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βαδίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βαδίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βαδιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • βαδίσαι Verb: Aor Act Infin
  • βαδίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βαδίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βαδίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • βαδίσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βαδίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βαδίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • βάδισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαδίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐβάδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βαδίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βαδίζω
top
βαδιοῦνται
βαδίσαι
βαδίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βαδίζω
βαδίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βαδίζω
βαδίσασα
βαδίσατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαδίζω
βαδίσῃ
βαδίσῃς
βάδισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαδίζω
βαδίσωμεν
βάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bath, a liquid measure (23 litres)
 • Forms:
  • βάδων Noun: Gen Plur Masc
βάδων
βαθέα
βαθεῖ
βαθεῖα
top
βαθεῖαν
βαθέος
βάθεσι
βαθέων
βαθέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: profoundly
βάθη
βαθμόν
βαθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a step, grade, threshold
  • a degree (on a sundial)
 • Forms:
  • βαθμόν Noun: Acc Sing Masc
  • βαθμούς Noun: Acc Plur Masc
βαθμούς
βάθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • depth
  • deepness
  • profundity
  • deep things
 • Forms:
  • βάθει Noun: Dat Sing Neut
  • βάθεσι Noun: Dat Plur Neut
  • βάθη Noun: Acc Plur Neut
  • βάθους Noun: Gen Sing Neut
βάθει
βάθους
βαθύ
βαθύνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαθύνω
top
βαθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dig deep, deepen, hollow out, go down deep
 • Forms:
  • βαθύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐβάθυνε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαθύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βαθύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lit. deep, high, wide depending on one's perspective
  • thick (woods, hair)
  • violent (storm)
  • intense (sleep)
  • very (rich)
  • very early (far advanced in time)
  • profound (deep in the mind), inscrutable
 • Forms:
  • βαθέα Adj: Acc Plur Neut
  • βαθεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • βαθεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • βαθεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • βαθέος Adj: Gen Sing Masc
  • βαθέων Adj: Gen Plur Masc
  • βαθύ Adj: Nom Sing Neut
  • βαθύτερα Adj: Acc Plur Neut compar
βαθύτερα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut compar
 • Root: βαθύς
βαθύφωνον
βαθύφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of deep (i.e., guttural) voice
 • Forms:
  • βαθύφωνον Adj: Acc Sing Masc
βαθύχειλον
βαθύχειλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: strange speech, foreign language, obscure speech
 • Forms:
  • βαθύχειλον Adj: Acc Sing Masc
βαΐα
βαίνειν
βαΐνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: palm rod, of palm-leaves
 • Forms:
  • βαΐνην Noun: Acc Sing Fem
βαΐνην
top
βαίνω
βαΐον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: palm leaf, palm branch, a palm twig
 • Forms:
  • βαΐα Noun: Acc Plur Neut
  • βαΐων Noun: Gen Plur Neut
βαΐων
βακτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a staff, cane, rod
 • Forms:
  • βακτηρίαι Noun: Nom Plur Fem
  • βακτηρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • βακτηρίας Noun: Gen Sing Fem
βακτηρίαι
βακτηρίαν
βακτηρίας
βακχούρια
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: firstling, first-fruit
 • Forms:
  • βακχουρίοις Noun: Nom Plur Neut
βακχουρίοις
βαλανεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: bathhouse, bath, bathing room
 • Forms:
  • βαλανείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • βαλανείων Noun: Gen Plur Neut
βαλανείῳ
βαλανείων
βάλανοι
top
βάλανον
βάλανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oak, acorn tree, acorn
  • bolt pin, bar on a door
 • Forms:
  • βάλανοι Noun: Nom Plur Fem
  • βάλανον Noun: Acc Sing Fem
  • βαλάνου Noun: Gen Sing Fem
  • βαλάνῳ Noun: Dat Sing Fem
βαλάνου
βαλάντια
βαλάντιον
βαλαντίου
βαλάνῳ
βάλε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖν
βαλεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βάλετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βάλλω
top
βαλλάντια
βαλλάντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bag, purse, money pouch, wallet
 • Forms:
  • βαλάντια Noun: Acc Plur Neut
  • βαλάντιον Noun: Acc Plur Neut
  • βαλαντίου Noun: Gen Sing Neut
  • βαλλάντια Noun: Acc Plur Neut
  • βαλλαντίου Noun: Gen Sing Neut
  • βαλλαντίῳ Noun: Dat Sing Neut
βαλλαντίου
βαλλαντίῳ
βάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλειν
βάλλεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βάλλω
βάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλλόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: βάλλω
βαλλόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βάλλω
top
βαλλόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βάλλουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw, cast, thrust
  • to put, place, lay, set up (a mound)
  • to bring
  • to rush (intrans.)
  • to send forth (roots) (e.g., Job 5:3)
 • Construct: ἀμφιβάλλω, ἀναβάλλω, ἀντιβάλλω, ἀντιπαραβάλλω, ἀποβάλλω, διαβάλλω, διεκβάλλω, διεμβάλλω, εἰσβάλλω, ἐκβάλλω, ἐμβάλλω, ἐνδιαβάλλω, ἐπιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, παρασυμβάλλομαι, παρεμβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, ὑπερβάλλω, ὑποβάλλω
 • Forms:
  • βάλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • βαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βαλέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • βάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • βάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • βάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βάλλειν Verb: Pres Act Infin
  • βάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βάλλεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • βαλλη Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • βαλλόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • βαλλόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • βάλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βάλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βαλλόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βάλλουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • βάλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βάλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βαλόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • βαλοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • βαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • βαλῶ
   • Verb: Aor Mid ind 2nd sing
   • Verb: Fut act ind 1st sing
   • Verb: Aor Act subj 1st sing
  • βάλω
   • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • βαλών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βάλωσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • βεβλημένων Verb: Perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • βεβλημένους Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
  • βέβληκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βεβληκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • βεβλημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • βεβλημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • βεβλημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • βεβλημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • βέβληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • βληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • βληθήσονται Verb: Fut Pass ind 3rd plur
  • βληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • βληθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • βληθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • βληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • βληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • βλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἔβαλαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔβαλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάλομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβέβλητο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βάλλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βαλόντων
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βαλοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: βάλλω
βαλοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: βάλλω
βαλταμ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chancellor (Ezra 4:8,9,17)
top
βάλω
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
βαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid ind 2nd sing
  • Verb: Fut act ind 1st sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • Root: βάλλω
βάλωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βαμα
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: high place (II Chron. 1:13)
βάμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something dipped in dye, dyed garment
  • dye
 • Forms:
  • βάμματα Noun: Acc Plur Neut
  • βαμμάτων Noun: Gen Plur Neut
βάμματα
βαμμάτων
βάναυσον
βάναυσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mechanical (as mechanical skill, life, labour)
  • as a labourer was lower class, it came to mean base, vulgar, coarse, in bad taste
 • Forms:
  • βάναυσον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
βαπταί
top
βαπτίζει
βαπτίζειν
βαπτίζεις
βαπτίζομαι
βαπτιζόμενοι
βαπτιζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βαπτίζω
βαπτιζόμενος
βαπτίζονται
βαπτίζοντες
βαπτίζοντος
βαπτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to baptize, dip in, wash, bathe
 • Construct: ἐμβαπτίζω
 • Forms:
  • βαπτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαπτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • βαπτίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βαπτίζομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • βαπτιζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • βαπτιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • βαπτίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • βαπτίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βαπτίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βαπτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βάπτισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • βαπτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαπτισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • βαπτισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • βαπτισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • βαπτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βαπτισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • βαπτισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • βαπτίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • βαπτίσατε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βάπτισον
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • βαπτιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • βεβαπτισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβαπτισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass part Nom/Acc neut
   • Verb: perf Mid/Pass part Acc masc
  • ἐβάπτισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβαπτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβαπτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐβάπτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάπτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαπτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβαπτίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐβαπτίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβαπτίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐβαπτίζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαπτίζετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβαπτίζοντο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
top
βαπτίζων
βάπτισαι
βαπτίσατε
βαπτίσει
βαπτισθείς
βαπτισθέντες
βαπτισθέντος
βαπτισθῆναι
βαπτισθήσεσθε
βαπτισθήτω
βάπτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: baptism
 • Forms:
  • βαπτίσματι Noun: Dat Sing Neut
  • βαπτίσματος Noun: Gen Sing Neut
βαπτίσματι
βαπτίσματος
βαπτισμοῖς
βαπτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dipping, washing (of dishes), ablution
 • Forms:
  • βαπτισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • βαπτισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • βαπτισμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • βαπτισμῶν Noun: Gen Plur Masc
top
βαπτισμούς
βαπτισμῷ
βαπτισμῶν
βάπτισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βαπτίζω
βαπτιστήν
βαπτιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: baptist, baptizer
 • Forms:
  • βαπτιστήν Noun: Acc Sing Masc
  • βαπτιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
βαπτιστοῦ
βαπτίσωνται
βαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bright-coloured
  • dipped in dye
  • dyed
 • Forms:
  • βαπταί Adj: Nom Plur Fem
βάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dip, plunge, immerse
 • Construct: ἀποβάπτω, ἐμβάπτω
 • Forms:
  • βαφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βαφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βάψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βάψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βεβαμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐβάφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβάφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔβαψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔβαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βάρ
 • Parse: Transliterated Heb./Ara. word (I Sam. 2:18)
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • piece of cloth
  • son of (e.g., Bar-jonas, son of Jonah)
top
βάραθρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a gulf, pit
βαρακηνιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: sharp thorns
βαραχ
 • Parse: Author's name of this lexicon
 • Meaning: John Barach, 1941-
βάρβαρα
βάρβαροι
βαρβάροις
βάρβαρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: barbarous, of barbarous speech, foreigner, barbarian, savage
 • Forms:
  • βάρβαρα Adj: Acc Plur Neut
  • βάρβαροι Adj: Nom Plur Masc
  • βαρβάροις Adj: Dat Plur Masc
  • βαρβάρου Adj: Gen Sing Masc
  • βαρβάρους Adj: Acc Plur Masc
  • βαρβάρων Adj: Gen Plur Masc
  • βαρβαρώτερον Adj: Acc Sing Masc compar
βαρβάρου
βαρβάρους
βαρβαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make barbarous
 • Forms:
  • βεβαρβαρωμένος Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing Masc
βαρβάρων
βαρβάρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: barbaric, barbarously
βαρβαρώτερον
βαρέα
βάρει
βάρει
top
βαρεῖα
βαρείᾳ
βαρεῖαι
βαρεῖαν
βαρείας
βαρεῖς
βαρείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βαρέω
βαρέος
βάρεσιν
βαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weigh down, burden, charge, heavy, press, depress
 • Construct: βαρέω, ἐπιβαρέω, καταβαρέω
 • Forms:
  • βαρείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • βαρηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βαρούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβαρημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβάρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβάρησα Verb: Aor Act ind 1st sing
  • ἐβαρήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
βάρεων
βαρέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • with difficulty
  • hard (of hearing)
  • indignant
  • causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  • slowly
  • heavily in weight
  • heavily to bear, grievous, oppressive
  • weighty, grave
  • wearisome, troublesome
  • overbearing
  • deep or strong (sound)
  • strong, offensive (smell)
  • dull
top
βάρη
βαρηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: βαρέω
βάρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a large house, palace
  • a tower
  • a stronghold
  • a flat-bottomed boat
 • Forms:
  • βάρει Noun: Dat Sing Fem
  • βάρεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • βάρεων Noun: Gen Plur Fem
βαρκοννιμ
 • Parse: Transliterated plural noun
 • Meaning: sharp thorns, brambles
 • Hebrew:
 • Concord: Judg 8:7
 • Note: Also spelled βαρκηνίν
βάρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • burden, load, weight
  • baggage, luggage
  • burdensome, oppressiveness
  • requirement, demands
 • Forms:
  • βάρει Noun: Dat Sing Neut
  • βάρη Noun: Acc Plur Neut
βαρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: βαρέω
βαρύ
βαρύγλωσσον
βαρύγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grievous of tongue, barbaric speaking
 • Forms:
  • βαρύγλωσσον Adj: Acc Sing Masc
βαρυηχῆ
βαρυηχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: deep-voiced, roaring
 • Forms:
  • βαρυηχῆ Adj: Acc Sing Masc
βαρυθυμέω
top
βαρύθυμον
βαρύθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heavy
  • heavy in spirit: indignant, sullen
 • Forms:
  • βαρύθυμον Adj: Acc Sing Neut
βαρυκάρδιοι
βαρυκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heavy, slow of heart
 • Forms:
  • βαρυκάρδιοι Adj: Nom Plur Masc
βαρύν
βαρύνει
βαρύνεσθαι
βαρυνέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνετε
βαρύνῃς
βαρύνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρυνθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: βαρύνω
βαρυνθήσεται
top
βαρυνθήσῃ
βαρυνθῶσιν
βάρυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make heavy, weigh down, oppress by weight, burden, overcharge
   • to harden
  • Passive:
   • to be heavy
   • to be made heavy
   • to be hardened, be made stubborn
   • to prevail against
   • to have eyes heavy with sleep
 • Construct: βαρύνω, καταβαρύνω
 • Forms:
  • βαρύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαρύνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βαρυνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • βαρύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • βαρύνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • βαρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • βαρύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • βαρυνθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • βαρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βαρυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • βαρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βάρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαρύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βεβάρυνται Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάρυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβαρύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβάρυνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβαρύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐβαρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βαρύνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βαρύνω
βαρύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heavy
  • causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  • burdensome, difficult to fulfill
  • weighty, important
  • burdensome, troublesome
  • fierce, cruel, savage
 • Forms:
  • βαρείᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • βαρέα Adj: Acc Plur Neut
  • βαρεῖα Adj: Nom Sing Fem
  • βαρεῖαι Adj: Nom Plur Fem
  • βαρεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • βαρείας Adj: Gen Sing Fem
  • βαρεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • βαρέος Adj: Gen Sing Masc
  • βαρύ Adj: Nom Sing Neut
  • βαρύν Adj: Acc Sing Masc
  • βαρυτάτου Adj: Gen Sing Masc Superlative
  • βαρύτερα Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • βαρύτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • βαρύτερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • βαρύτερος Adj: Nom Sing Masc compar
βαρυτάτου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc Superlative
 • Root: βαρύς
βαρύτερα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut Comparative
 • Root: βαρύς
top
βαρύτεροι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • Root: βαρύς
βαρύτερον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc compar
 • Root: βαρύς
βαρύτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc compar
 • Root: βαρύς
βαρυτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: heavily
βαρύτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very precious, highly valuable, very expensive
 • Forms:
  • βαρυτίμου Adj: Gen Sing Neut
βαρυτίμου
βαρυωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be dim sighted
  • to weigh down
 • Forms:
  • ἐβαρυώπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
βασανιεῖ
βασάνιζε
βασανίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: βασανίζω
βασανίζειν
βασανίζεις
βασανίζεσθαι
βασανίζεται
top
βασανίζῃ
βασανιζομένη
βασανιζόμενοι
βασανιζόμενον
βασανιζόμενος
βασανιζομένους
βασανιζομένων
βασανίζονται
βασανίζοντας
βασανιζόντων
βασανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to torture, torment (from judicial examination)
  • to torment (from physical disease)
  • to torment (from mental anguish)
  • to harass
 • Construct: βασανίζω, προβασανίζω
 • Forms:
  • βασανίζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • βασανιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur masc
  • βασανίζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • βασανίζεις Verb: Pres Act ind 2nd sing
  • βασανίζει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • βασανισθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
  • βασανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βασάνιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βασανίζειν Verb: Pres Act Infin
  • βασανίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • βασανίζῃ Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
  • βασανιζομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • βασανιζόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • βασανιζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • βασανιζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • βασανιζομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • βασανίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βασανιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βασανίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βασανίσαι Verb: Aor Act Infin
  • βασανίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Plur Neut
  • βασανίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βασανίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • βασανισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • βασανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βασανισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • βασανισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βασανισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βασάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐβασάνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβασάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβασάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβασάνιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασανίζετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐβασάνιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβασανίζοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
top
βασανίζων
βασανίσαι
βασανίσαντα
βασανίσει
βασανίσῃς
βασανισθείς
βασανισθῇ
βασανισθήσεται
βασανισθήσονται
βασανισθῶσι
βασανισθῶσιν
βασανισμόν
βασανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torment, torture
 • Forms:
  • βασανισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • βασανισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • βασανισμούς Noun: Acc Plur Masc
βασανισμοῦ
βασανισμούς
βασάνισον
top
βασανισταῖς
βασανιστήρια
βασανιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: torture, question-chamber, device for torturing
 • Forms:
  • βασανιστήρια Noun: Acc Plur Neut
  • βασανιστηρίων Noun: Gen Plur Neut
βασανιστηρίων
βασανιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torturer, tormentor
 • Forms:
  • βασανιστῶν Noun: Gen Plur Masc
  • βασανισταῖς Noun: Dat Plur Masc
βασανιστῶν
βάσανοι
βασάνοις
βάσανον
βάσανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • torture, torment, severe pain
  • instrument of torture
  • plague, misfortune
 • Forms:
  • βάσανοι Noun: Nom Plur Fem
  • βασάνοις Noun: Dat Plur Fem
  • βάσανον Noun: Acc Sing Fem
  • βασάνου Noun: Gen Sing Fem
  • βασάνους Noun: Acc Plur Fem
  • βασάνῳ Noun: Dat Sing Fem
  • βασάνων Noun: Gen Plur Fem
βασάνου
βασάνους
top
βασάνῳ
βασάνων
βάσει
βάσεις
βάσεως
βασιλέα
βασιλέας
βασιλεῖ
βασιλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • royalty, rule, realm, kingdom, dominion, reign
  • position of queen
 • Forms:
  • βασιλείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • βασιλεῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • βασιλείαις Noun: Dat Plur Fem
  • βασιλείαν Noun: Acc Sing Fem
  • βασιλείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • βασιλειῶν Noun: Gen Plur Fem
βασίλεια
βασιλείᾳ
βασιλεῖαι
βασιλείαις
βασιλείαν
top
βασιλείας
βασιλείοις
βασίλειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: palace, royal dwelling, kingdom, tiara
 • Forms:
  • βασιλείοις Noun: Dat Plur Neut
  • βασιλείων Noun: Gen Plur Neut
  • βασιλειῶν Noun: Gen Plur Neut
  • βασίλεια Noun: Nom/Acc Plur Neut
βασίλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: royal, kingly
 • Forms:
  • βασιλείων Adj: Nom Plur Masc/Fem/Neut
βασιλεῖς
βασιλείων
βασιλειῶν
βασιλεῦ
βασίλευε
βασιλεύει
βασιλεύειν
βασιλευέτω
βασιλευομένῃ
βασιλεύοντα
top
βασιλεύοντας
βασιλεύοντος
βασιλευόντων
βασιλεύουσα
βασιλεύουσιν
βασιλεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: king, sovereign
 • Forms:
  • βασιλέα Noun: Acc Sing Masc
  • βασιλέας Noun: Acc Plur Masc
  • βασιλεῖ Noun: Dat Sing Masc
  • βασιλεῖς Noun: Nom/Acc Plur Masc
  • βασιλεῦ Noun: Voc Sing Masc
  • βασιλεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • βασιλεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • βασιλέων Noun: Gen Plur Masc
  • βασιλέως Noun: Gen Sing Masc
βασιλεῦσαι
βασιλεύσαντας
βασιλεύσαντες
βασιλεύσας
βασιλευσάτω
βασιλεύσει
βασιλεύσεις
βασιλεύσῃ
top
βασιλεύσητε
βασιλεῦσι
βασιλεῦσιν
βασιλεύσομεν
βασίλευσον
βασιλεύσουσι
βασιλεύσουσιν
βασιλεύσω
βασιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be king
   • to rule, reign
  • Passive:
   • to be governed by a king
 • Construct: βασιλεύω, παραβασιλεύω, συμβασιλεύω
 • Forms:
  • βασίλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βασιλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βασιλεύειν Verb: Pres Act Infin
  • βασιλευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • βασιλευομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • βασιλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • βασιλεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βασιλεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βασιλευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βασιλεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • βασιλεύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βασιλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • βασιλεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • βασιλεύσαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βασιλεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βασιλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • βασιλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βασιλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βασιλεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βασιλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βασιλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • βασίλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βασιλεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • βασιλεύσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • βασιλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βασιλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βεβασίλευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασίλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασίλευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβασίλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβασίλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβασιλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβασίλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βασιλεύων
βασιλέων
top
βασιλέως
βασιλικά
βασιλικάς
βασιλικῇ
βασιλικήν
βασιλικῆς
βασιλικοί
βασιλικοῖς
βασιλικόν
βασιλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: kingly, regal, king's, nobleman, royal
 • Forms:
  • βασιλικά Adj: Acc Plur Neut
  • βασιλικάς Adj: Acc Plur Fem
  • βασιλικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • βασιλικήν Adj: Acc Sing Fem
  • βασιλικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • βασιλικοί Adj: Nom Plur Masc
  • βασιλικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • βασιλικόν Adj: Acc Sing Masc
  • βασιλικοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • βασιλικῷ Adj: Dat Sing Masc
  • βασιλικῶν Adj: Gen Plur Masc
  • βασιλικώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
βασιλικοῦ
βασιλικῷ
βασιλικῶν
βασιλικώτεροι
top
βασιλίσκον
βασιλίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a type of serpent, basilisk
  • petty king, princelet, chieftain
 • Forms:
  • βασιλίσκον Noun: Acc Sing Masc
βασίλισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: queen, princess
 • Forms:
  • βασίλισσαι Noun: Nom Plur Fem
  • βασίλισσαν Noun: Acc Sing Fem
  • βασιλίσσῃ Noun: Dat Sing Fem
  • βασιλίσσης Noun: Gen Sing Fem
βασίλισσαι
βασίλισσαν
βασιλίσσῃ
βασιλίσσης
βάσιν
βάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foot, base, footstep, pedestal
 • Forms:
  • βάσει Noun: Dat Sing Fem
  • βάσεις Noun: Nom Plur Fem
  • βάσεως Noun: Gen Sing Fem
  • βάσιν Noun: Acc Sing Fem
βασκαίνοντος
βασκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to begrudge
  • to envy
  • to bewitch
 • Forms:
  • βασκαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βασκαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βασκανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασκάνατε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
βασκαίνων
βασκανεῖ
βασκανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • envy, slander, malice
  • witchcraft, evil eye
 • Forms:
  • βασκανίας Noun: Gen Sing Fem
βασκανίας
βάσκανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: grudging, envious, mean
  • Subst.: envious one, slanderer, maligner
 • Forms:
  • βασκάνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • βασκάνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
βασκάνου
βασκάνῳ
βάσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something borne, a burden
 • Forms:
  • βαστάγματα Noun: Acc Plur Neut
βαστάγματα
βάσταζε
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
 • Root: βαστάζω
βαστάζει
βαστάζειν
βαστάζεις
top
βαστάζεσθαι
βαστάζεται
βαστάζετε
βαστάζητε
βασταζόμενοι
βαστάζοντες
βαστάζοντος
βαστάζουσα
βαστάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βαστάζω
βαστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take up (e.g., to lift up stones)
  • to carry, bear (a physical object)
  • to carry (anything burdensome)
  • to bear, endure
  • to bear, carry (a non-burden, e.g., scars)
  • to carry away, remove (e.g., a corpse, one's sandals, disease)
  • to take surreptitiously, pilfer, steal
 • Construct: ἀναβαστάζω, συμβαστάζω
 • Forms:
  • βαστάζουσιν
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • βαστάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
  • βασταζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βαστάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • βαστάζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • βάσταζε
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
  • βαστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαστάζειν Verb: Pres Act Infin
  • βαστάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βαστάζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • βαστάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • βαστάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βαστάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • βαστάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βαστάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βάσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαστάσαι Verb: Aor Act Infin
  • βαστάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βαστάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • βαστάσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • βαστάσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • βαστάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαστάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βάστασον Verb: Aor Imperative Ind 2nd Sing
  • ἐβάσταζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαστάζετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐβαστάζοντο Verb: imperf Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἐβάσταζον
   • Verb: imperf act ind 3rd plur
   • Verb: imperf act ind 1st sing
  • ἐβάσταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάστασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάστασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβάστασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βαστάζων
top
βαστάξατε
βάσταξον
βαστάσαι
βαστάσας
βαστάσασα
βαστάσασι
βαστάσασιν
βαστάσει
βάστασον
βαστάσω
βατεύω
βατός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bramble bush, thorn-bush(s), thorns
  • a bath [a liquid measure of about 23 litres]
  • fish
 • Forms:
  • βάτου Noun: Gen Sing Masc
  • βάτους Noun: Acc Plur Masc
  • βάτῳ Noun: Dat Sing Masc
βατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accessible, passable
βάτου
top
βάτους
βάτραχοι
βατράχοις
βάτραχον
βάτραχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a frog
 • Forms:
  • βάτραχοι Noun: Nom Plur Masc
  • βατράχοις Noun: Dat Plur Masc
  • βάτραχον Noun: Acc Sing Masc
  • βατράχους Noun: Acc Plur Masc
  • βατράχων Noun: Gen Plur Masc
βατράχους
βατράχων
βατταλογήσητε
βαττολογέω
βαττολογήσητε
βάτῳ
βαφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dye
  • act of dipping (iron in water to temper it)
 • Forms:
  • βαφῇ Adj: Dat Sing Fem
βαφῇ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: βαφή
βαφῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βάπτω
βαφήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
top
βάψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βάπτω
βάψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάπτω
βάψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
βάψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: βάπτω
βάψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάπτω
βάψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βάπτω