τρύβλια
τρυβλία
τρύβλιον, τρυβλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bowl, dish, cup
 • Forms:
τρυβλίῳ
τρυγᾶν
τρυγάω
 • Meaning:
  • to collect the vintage
  • to gather (grapes), harvest
 • Forms:
Present
 • τρυγᾶν Verb: Pres Act Infin
 • τρυγῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τρυγῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • τρυγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τρυγῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • τρυγήσουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • τρυγήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • τρυγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • τρυγήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐτρύγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐτρύγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτρυγήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐτρύγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐτρύγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • τρυγήσουσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • τρυγηθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • τρυγήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • τρυγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • τρύγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
τρυγηθείη
τρυγήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τρυγάω
τρυγήσεις
τρυγήσετε
τρυγήσῃς
τρύγησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τρυγάω
τρυγήσουσι, τρυγήσουσιν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρυγάω
τρυγηταί
τρυγηταῖς
τρυγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a grape gatherer
  • harvester (someone who harvests any crop)
τρύγητον
τρυγητόν
τρύγητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of harvesting (grapes)
  • vintage
  • gathering of fruit, harvesting
τρυγητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a vintage, harvest, crop
  • crop which is about to be harvested
  • crop which has been harvested
τρυγήτου, τρυγητοῦ
τρυγήτῳ, τρυγητῷ
τρυγητῶν
τρυγίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lees, sediment
  • dregs
  • new wine (that hasn't been filtered)
 • Forms:
τρυγόνα
τρυγόνας
τρυγόνες
τρυγόνος
τρυγόνων
τρυγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: turtledove
 • Forms:
τρυγῶν
τρυγῶντες
τρυγῶσι, τρυγῶσιν
τρυμαλιά
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • an orifice, hole, eye
  • a hole in a rock (like a small cave used as a hiding place)
 • Forms:
τρυμαλιᾷ
τρυμαλιαῖς
τρυμαλιάν
τρυμαλιάς
τρυμαλιᾶς
τρυμαλιῶν
τρύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unfermented wine
 • Forms:
τρυπᾷ
τρύπανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Neut
 • Meaning: an auger, drill, gimlet
τρύπας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: τρῦπη
τρυπάω
 • Meaning: to bore, pierce through, drill through, force a hole through, puncture
 • Forms:
  • τετρυπημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • τετρυπημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • τρυπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • τρυπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • τρυπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
τρῦπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hole, orifice, opening of the anus
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτρῦπητρυπαί
GENτρύπαςτρυπῶν
DATτρυπᾷτρυπαῖς
ACCτρυπᾶντρύπας
τρύπημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an aperture, eye
 • Forms:
τρυπήματος
τρυπῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τρυπάω
τρυπήσει
τρυπήσεις
τρυφᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφαλίδας
τρυφαλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fresh cheese
 • Forms:
τρυφᾶν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφάω
 • Meaning:
  • to live in luxury, indulge in luxury
  • to live softly, delicately, luxuriously
  • to indulge in material comfort
  • to fare sumptuously, live in pleasure
  • to revel, riot (i.e., make merry with liquor)
 • Forms:
Present
 • τρυφῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • τρυφῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • τρυφῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • τρυφῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • τρυφῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • τρυφῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • τρυφῶσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • τρυφῶσι Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
Imperfect
 • τρυφῶν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • τρυφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐτρύφησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐτρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • τρυφήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • τρυφήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
τρυφερά
τρυφεραί
τρυφερεύομαι
 • Meaning:
  • to be delicate, dainty
  • to be benevolent
 • Forms:
  • τρυφερευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
τρυφερευομένη
τρυφεροί
τρυφερόν
τρυφερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sensitive, delicate, gentle, subdued, dainty, pampered, spoiled
  • affording much pleasure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτρυφερόςτρυφεράτρυφερόν
GENτρυφεροῦτρυφερᾶςτρυφεροῦ
DATτρυφερῷτρυφερᾷτρυφερῷ
ACCτρυφερόντρυφεράντρυφερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτρυφεροίτρυφεραίτρυφερά
GENτρυφερῶν
DATτρυφεροῖςτρυφεραῖςτρυφεροῖς
ACCτρυφερούςτρυφεράςτρυφερά
τρυφερότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: delicacy, daintiness, luxury
 • Forms:
τρυφερότητα
τρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, reveling, debauchery, passion
  • luxury, splendour
  • enjoyment, joy, delight
  • daintiness, delicacy
 • Note: τρυφᾷ Alt. form Noun: Dat Sing Fem
 • Forms:
τρυφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρύφημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object of pride, that in which one takes pride, a pride
  • Plural: luxuries, delicacies, dainties
 • Forms:
τρυφημάτων
τρυφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
τρυφήσῃ
τρυφήσητε
τρυφήσουσι, τρυφήσουσιν
τρυφῶν
 • Parse #1: Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: indulgence, luxury, delicacy
 • Root: τρυφή
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: τρυφάω
τρυφῶντας
τρυφῶντες
τρυφῶσι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: τρυφάω
τρυχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to wear out
 • Root: τρύχω
τρυχόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to wear out
 • Root: τρύχω
τρύχω
 • Active Meaning:
  • to wear out, exhaust, consume
  • to impoverish
  • to impoverish
 • Passive Meaning:
  • to be tormented
  • to be vexed
 • Forms:
  • ἐτρύχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • τρυχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc