ἀμνάδα
ἀμνάδας
ἀμνάδες
ἀμνάδος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: lamb
 • Root: ἀμνάς
ἀμνάδων
ἀμνάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lamb, ewe-lamb
 • Forms:
ἀμνάσιν
ἀμνημονεῖς
ἀμνημονέω
 • Meaning:
  • to forget, not to remember
  • not to make mention of, not to take into account
  • to be unmindful
 • Forms:
  • ἀμνημονεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἀμνημονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀμνημονήσῃς
ἀμνησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgetfulness, forgetting, amnesia
  • decree of amnesty, deliberate forgetfulness
ἀμνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgivingness
  • act of granting amnesty
 • Forms:
ἀμνησικακίαν
ἀμνησίκακοι
ἀμνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bearing no malice, forgiving
 • Forms:
ἀμνησικάκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without bearing malice, forgivingly
ἀμνήστευτον
ἀμνήστευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not yet engaged to be married, not yet betrothed, unwooed, not sought in lawful wedlock
 • Forms:
ἀμνηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness (of wrong), an amnesty, reprieve
 • Forms:
ἀμνηστίαν
ἀμνοί
ἀμνοῖς
ἀμνόν
ἀμνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lamb
ἀμνοῦ
ἀμνούς
ἀμνῷ
ἀμνῶν