ὑπετάγη
ὑπετάγημεν
ὑπετάγης
ὑπετάγησαν
ὑπέταξαν
ὑπέταξας
ὑπέταξε, ὑπέταξεν