ὑπεναντίοι
ὑπεναντίοις
ὑπεναντίον
ὑπεναντίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • against, contrary, opposed, contrary, hostile
 • Substantival Meaning:
  • enemy, opponent, adversary
 • Forms:
  • ὑπεναντίοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὑπεναντίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ὑπεναντίον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ὑπεναντίον Adj: Acc Sing Masc
  • ὑπεναντίους Adj: Acc Plur Masc
  • ὑπεναντίων Adj: Gen Plur MFN
ὑπεναντίους
ὑπεναντίων
ὑπενέγκαντες
ὑπενεγκεῖν
ὑπενέγκῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὑποφέρω
ὑπενέγκῃς
ὑπενέγκω
ὑπενέγκωσι, ὑπενέγκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑποφέρω
ὑπένερθε
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning: underneath
ὑπενόει
ὑπενόησα
ὑπενόησε, ὑπενόησεν
ὑπενόθευσε, ὑπενόθευσεν
ὑπενόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπονοέω