συγχαίρει
συγχαίρετε
συγχαίρω
 • Meaning:
  • to rejoice with
  • to feel joy with (someone)
  • to co-rejoice
  • to congratulate
 • Forms:
Present
 • συγχαίρει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συγχαίρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • συνεχαῖρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνεχαῖρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συγχαρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συγχαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • συγχαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνεχάρην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνεχάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεχάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συγχάρητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
Perfect
συγχαρεῖται
συγχαρῆναι
συγχαρήσομαι
συγχάρητε
συγχέαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγχεῖται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγχέω
 • Active Meaning:
  • to confuse, confound, throw into confusion
  • to trouble, disturb, stir up
  • to disturb composure or temper of
  • to upset
  • to pour together, mix
  • to demolish
 • Passive Meaning:
  • to be in confusion
  • to be bewildered, astonished
  • to be confounded
  • to be excited, agitated, surprised
  • to be troubled, amazed
  • to be surprised
  • to be shaken (of the earth)
 • Forms:
Present
 • συγχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συγχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συγχύννεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • συγχέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • συνέχυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέχυννε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέχεον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συγχεῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συγχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συγχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • συγχέαι Verb: Aor Act Infin
 • συγχέωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συγχυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνεχύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεχύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συγχυθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • συγχυθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • συγχυθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Neut
Perfect
 • συγκέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνεκέχυτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συγκεχυμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • συγκεχυμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συγκεχυμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συγκεχυμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
συγχεῶ
συγχέωμεν
συγχράομαι
 • Meaning:
  • to deal with, do business with
  • to take advantage of
  • to make use of, use jointly, have dealings with
  • to have dealings with, associate with (someone on friendly terms)
 • Forms:
  • συγχρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συγχρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
συγχρᾶσθαι
συγχράω
 • Meaning: to furnish what is needful
συγχρήσησθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Meaning: to furnish what is needed
 • Root: συγχράω
συγχρῆσθαι
συγχρονίζω
 • Meaning: to spend some time in, continue
 • Forms:
  • συγχρονίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
συγχρονίσας
συγχρώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 1st Plur
 • Meaning: to take advantage of
 • Root: συγχράομαι
συγχρώμενοι
συγχρώμενος
συγχρωμένους
συγχρῶνται
συγχρωτίζεται
συγχρωτίζομαι
 • Meaning:
  • to be in defiling contact with
  • to defile by touching
 • Forms:
  • συγχρωτίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συγχυθέντες
συγχυθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: συγχέω
συγχυθῆναι
συγχυθήσεται
συγχυθήσονται
συγχυθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: συγχέω
συγχύνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγχύννεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγχύννου
συγχύννω
 • Meaning: to confound, confuse
 • Forms:
  • συγχύννου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
σύγχυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • confusion, tumult, co-mixture
  • commotion and disquiet
συγχύσεως
συγχώννυμι
 • Meaning: to cover over with earth
συγχωρεῖται
συγχωρέω
 • Meaning:
  • to yield (to someone), forgive
  • to give permission to do
  • to leave (a portion)
  • to concede as right
  • to grant, permit, allow, let
  • to come together, meet
 • Forms:
  • συγκεχώρηκε Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • συγκεχώρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συγχωροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • συγκεχώρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συνεχωρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συγχώρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συγχωρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συγχωρήσαι Verb: Aor Act Infin
  • συνεχώρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγχωρηθείς
συγχωρησάντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: συγχωρέω
συγχωρήσατέ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperativ 2nd Plur
 • Root: συγχωρέω
συγχωρήσεως
συγχωρηθῆναι
συγχωρήσαι
συγχωρήσει
συγχώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: agreement, consent
συγχώρησον
συγχωρητέον
συγχωρητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • conceded; admitted
  • Impersonal: one ought to permit
 • Forms:
  • συγχωρητέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
συγχωροῦντα
συγχωροῦντας
συγχωρούσης
συγχωρῶν