προσβαίνοντας
προσβαίνουσι, προσβαίνουσιν
προσβαίνω
 • Meaning:
  • to ascend, approach
  • to go, arrive at, step upon
 • Forms:
  • προσβαίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • προσβαίνουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • προσβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • προσέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • προσέβην Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
προσβάλλω
 • Meaning: to cast upon, strike, attack, blow violently upon, bring upon
 • Forms:
  • προσβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • προσβαλόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προσβαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προσέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
προσβάλλων
προσβαλόντες
προσβαλών
προσβάσεως
πρόσβασιν
πρόσβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a means of approach, access
  • a path for ascending
  • rise and increase
  • act of moving toward the target
  • occasion, opportunity
προσβῆναι
προσβιάζομαι
 • Meaning: to compel, use force
 • Forms:
  • προσβιασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • προσβιάσομαι Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Sing
προσβιασάμενος
προσβιάσομαι
προσβλέπειν
προσβλέπω
 • Meaning: to look upon, look at
 • Forms:
  • προσβλέπειν Verb: Pres Act Infin
προσβλέψαι
προσβλέψας
προσβλητόν
προσβλητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • added, affixed, attached, overlaid (with silver)
  • beaten
 • Forms:
  • προσβλητόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προσβλητόν Adj: Acc Sing Masc
προσβολάς
προσβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: assault, attack, a putting to, application
 • Forms:
προσβολῆς