πρόσπαιζε
προσπαίζουσι, προσπαίζουσιν
προσπαίζω
 • Meaning:
  • to play, jest, make fun of, tease
  • to pass time pleasantly
 • Forms:
  • πρόσπαιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • προσπαίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
προσπαίω
 • Meaning: to strike, beat against (something, someone)
 • Forms:
  • προσέπαισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προσπαραγίγνομαι
 • Meaning: to be beside
προσπαραγινομένων
προσπαρακαλέσαντες
προσπαρακαλέω
 • Meaning:
  • to call in besides, invite, exhort, enjoin
  • to turn to someone and urge to do
 • Forms:
  • προσπαρακαλέσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
προσπαρεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put in beside, put in between, insert
 • Note: Like παρεμβάλλω
προσπεπτωκέναι
προσπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put around besides (like a bandage)
προσπάσσω
 • Meaning: to sprinkle upon
 • Forms:
  • προσέπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
πρόσπεινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hungry, very hungry
προσπελάζω
 • Meaning: to cause to approach, bring near to
προσπεσεῖν
προσπέσῃ
προσπέσῃς
προσπεσόν
προσπεσόντες
προσπεσόντος
προσπεσόντων
προσπεσοῦσα
προσπέσωμεν
προσπεσών
προσπέφευγα
προσπεφευγόντας
προσπεφευγότας
προσπεφωνημενος
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to call to, speak to, address
 • Root:προσφωνέω
προσπήγνυμι
 • Meaning: to crucify, fasten to, impale (on a cross)
 • Forms:
  • προσπήξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
προσπήξαντες
πρόσπιπτε
προσπίπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προσπίπτω
προσπίπτοντες
προσπίπτω
 • Meaning:
  • to fall toward, fall at the feet of (someone)
  • to supplicate
  • to fall upon, assault, embrace, encounter
  • to strike against, beat upon, smash against, slammed against
  • to fall upon (one's neck), embrace
  • to fling oneself (upon)
  • to arrive, come one's way
  • to occur, happen, come suddenly
  • to have been done
 • Forms:
Present
 • πρόσπιπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσπίπτοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
Imperfect
 • προσέπιπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσέπιπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προσέπιπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προσπέσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσπεσόν Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • προσπεσόντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
Aorist
 • προσπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προσπέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσπεσόντος Part: Aor Act Gen Sing Neut
 • προσπεσόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • προσπεσοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • προσπέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
προσπίτνω
 • Meaning: to fall down, fall upon
 • Forms:
  • προσπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
προσποιεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: προσποιέω
προσποιέομαι
προσποιέω
 • Active Meaning:
  • to add on, make over to
  • to produce further
  • to increase
 • Middle Meaning:
  • to pretend (to be what he is not), feign, make as though, act as though
  • to admit to
  • to conceal (something) from (someone)
  • to take notice of
 • Forms:
  • προσποιεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • προσποιεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • προσποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσεποιεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσεποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • προσεποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προσποιέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • προσποιούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προσποιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσποιούμενος
προσποιοῦνται
προσποιῶν
προσπορεύεσθαι
προσπορεύεσθε
προσπορευέσθωσαν
προσπορεύεται
προσπορεύῃ
προσπορεύομαι
 • Meaning:
  • to come up to, approach, journey toward, turn to
  • to attach oneself to, adhere to, cling to
  • to come in (as revenue)
 • Forms:
  • προσπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προσπορεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • προσπορευέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • προσπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσπορεύῃ Verb: Pres Mid Ind/Subj 3rd Sing
  • προσπορευομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προσπορευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • προσπορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προσπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • προσπορεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • προσπορεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
προσπορευομένοις
προσπορευόμενον
προσπορευόμενος
προσπορευομένων
προσπορεύονται
προσπορεύωνται
προσπυρόω
 • Meaning: to inflame, incense still more
 • Forms:
  • προσεπύρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur