προσκαθήκω
 • Meaning: to be appropriate to
προσκαθίστημι
 • Meaning: to appoint besides, appoint to
 • Forms:
  • προσκατέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
πρόσκαιρα
πρόσκαιροι
πρόσκαιρον
πρόσκαιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • temporary
  • lasting for awhile
  • enduring for a time
  • seasonal
  • temporal
  • occasional
 • Forms:
  • πρόσκαιρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πρόσκαιροι Adj: Nom Plur Masc
  • πρόσκαιρον Adj: Acc Sing Fem
  • προσκαίρου Adj: Gen Sing Fem
προσκαίρου
προσκαίω
 • Active Meaning:
  • to set on fire
 • Passive Meaning:
  • to be burnt thoroughly
 • Forms:
  • προσκαυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
προσκαλεῖται
προσκαλέομαι
προσκαλεσάμενοι
προσκαλεσάμενος
προσκαλεσαμένου
προσκαλεσάσθω
προσκαλέσεται
προσκαλέσηται
προσκαλέω
 • Active Meaning:
  • to summon, call on, call to
  • to invoke
 • Middle Meaning:
  • to call on
  • to summon, demand the presence of
  • to call to oneself
  • to speak to, address
  • to invite
  • to induce
  • to attempt to recruit as an ally
 • Passive Meaning:
  • to be called
 • Forms:
Present
 • προσκαλέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προσκαλουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • προσκαλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προσκαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • προσεκαλούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προσεκαλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προσκαλέσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • προσεκαλέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσεκαλέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • προσκαλεσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • προσκαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • προσκαλεσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • προσκληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • προσκαλέσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • προσκαλεσάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
Perfect
 • προσκέκλημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προσκέκληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
προσκαλουμένη
προσκαλούμενος
προσκαρτερεῖτε
προσκαρτερέω
 • Active Meaning:
  • to adhere to, persevere, persist in making appearances
  • to attach oneself to, wait on, be faithful to (someone)
  • to make a determined effort, devote oneself
  • to persist diligently
  • to hold fast to (something)
  • to continue in (something), persevere in (something)
  • to spend much time in, wait patiently
 • Passive Meaning:
  • to be diligently employed
  • to busy oneself with, be busily engaged in, be devoted to
 • Forms:
  • προσκαρτερῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • προσεκαρτέρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσεκαρτέρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • προσκαρτερεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • προσκαρτερῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσκαρτερήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προσκαρτερήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • προσκαρτεροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προσκαρτερούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • προσκαρτερῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • προσκαρτερῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσκαρτερῇ
προσκαρτερήσαντες
προσκαρτερήσει
προσκαρτέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: perseverance, persistency, patience
προσκαρτερήσομεν
προσκαρτεροῦντες
προσκαρτερούντων
προσκαρτερῶ
προσκαρτερῶμεν
προσκαρτερῶν
προσκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down, overthrow
 • Note: Like καταβάλλω
προσκαταλείπω
 • Meaning:
  • to have a surplus

   προσκατέλιπον
   they had a surplus (Ex 36:7)

  • to leave besides (as a legacy)
  • to leave over (as surplus)
 • Forms:
  • προσκατέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
προσκατέλιπον
προσκατέστησαν
προσκαυθῇ
πρόσκαυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: soot, result of burning, burned, burn marks, scorch marks
πρόσκειμαι
 • Meaning:
  • to lie beside, cling to, hold fast to
  • to reside alongside
  • to be placed
  • to act with dedication and devotion
  • to be attached to, be involved in, absorbed in, devoted to
  • to urge, entreat, solicit
  • to be assigned to, fall to, belong to
  • to be added to, attached to
 • Forms:
  • προσκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • προσκειμένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • προσκείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προσκειμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προσκείμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προσκειμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • προσκειμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • προσκειμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • πρόσκεισαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • προσκεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πρόσκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
προσκειμένας
προσκείμενοι
προσκειμένοις
προσκείμενος
προσκειμένους
προσκειμένῳ
προσκειμένων
προσκεινται
πρόσκεισαι
προσκεῖσθαι
πρόσκειται
προσκέκλημαι
προσκέκληται
προσκεκυνήκασιν
προσκεφάλαια
προσκεφάλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pillow; something for the head, i.e., a cushion
  • royal treasure chamber
 • Forms:
Neuter
  Singular Plural
NOM προσκεφάλαιον προσκεφάλαια
GEN προσκεφαλαίου προσκεφαλαίων
DAT προσκεφαλαίῳ προσκεφαλαίοις
ACC προσκεφάλαιον προσκεφάλαια
προσκεφαλαίου
προσκεφαλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: toward the head
 • Forms:
προσκεφαλῆς
προσκήνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: entrance of a tent, tent entrance, tent front
 • Forms:
Neuter
  Singular Plural
NOM προσκήνιον προσκήνια
GEN προσκηνίου προσκηνίων
DAT προσκηνίῳ προσκηνίοις
ACC προσκήνιον προσκήνια
προσκληθείς
προσκληρόω
 • Active Meaning:
  • to allot, assign
 • Passive Meaning:
  • to be attached to, join with (someone)
 • Forms:
  • προσεκληρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
πρόσκλησιν
πρόσκλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a calling forth, judicial summons, citation, official summons
προσκλιθῆναι
προσκλίνω
 • Active Meaning:
  • to lean against
  • to incline toward
  • to participate with
 • Passive Meaning:
  • to be attached to
  • to incline toward
 • Forms:
  • προσεκλίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • προσεκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσεκέκλιτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
προσκλίσεις
προσκλίσεως
πρόσκλισιν
πρόσκλισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inclination, a leaning toward
  • proclivity, bias, predilection, predisposition
  • partiality, favouritism
πρόσκλιτον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: couch
προσκολλᾶσθαι
προσκολλάω
 • Active Meaning:
  • to adhere closely to, stick together, attach firmly
  • to cling to, cleave to, hold fast to
  • to be faithful to, devoted to
  • to join (someone)
 • Middle Meaning:
  • to enter into a close relationship with
  • to attach closely
 • Forms:
  • προσεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσεκολλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσκολλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • προσκολληθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • προσκολληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • προσκολληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • προσκολλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • προσκολλήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • προσκολλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • προσκολλώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
προσκολληθήσεσθε
προσκολληθήσεται
προσκολληθήσονται
προσκολλήθητι
προσκολλήσαι
προσκολλήσω
προσκολλώμενοι
πρόσκομμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • offence, stumbling
  • the stumbling itself
  • the cause of stumbling, stumbling block, stumbling stone
  • obstacle, hindrance
  • occasion of offence
  • occasion of apostasy
 • Forms:
προσκόμματα
προσκόμματι
προσκόμματος
προσκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: offence; a stumbling, i.e., (figuratively and concretely) occasion of sin
 • Forms:
προσκοπήν
προσκόπτει
προσκόπτειν
προσκόπτῃ
προσκόπτουσι, προσκόπτουσιν
προσκόπτω
 • Meaning:
  • to strike one thing against another, beat upon, dash
  • to collide
  • to make forceful contact
  • to stumble (at), stub (one's foot on), trip up
  • to stumble on (something)
  • to take offence at, feel repugnance for, reject
  • to give offence, commit an offence
 • Forms:
Present
 • προσκόπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσκόπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • προσκόπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσκόπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • προσέκοπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • προσκόψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσκόψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • προσκόψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσκόψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • προσέκοψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέκοψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσκόψαι Verb: Aor Act Infin
 • προσκόψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
προσκόψαι
προσκόψει
προσκόψῃ
προσκόψῃς
προσκόψουσι, προσκόψουσιν
προσκόψωμεν
προσκρούσας
προσκρούσει
προσκρούω
 • Meaning:
  • to strike against (something), knock against
  • to stumble, tumble
  • to collide with
  • to attack
 • Forms:
  • προσέκρουε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προσκρούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
προσκρούων
προσκτάομαι
 • Meaning:
  • to gain also
  • to win over (someone)
προσκτᾶται
προσκυλίσας
προσκυλίω
 • Meaning:
  • to roll (up to) i.e., block against
  • to roll towards i.e., block against
 • Forms:
  • προσεκύλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσεκύλισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσκυλίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
προσκυνεῖ
προσκυνεῖν
προσκυνεῖς
προσκυνεῖσθαι
προσκυνεῖτε
προσκυνέω
 • Meaning:
  • to revere, venerate, pay respectful regard to
  • to worship, take part in worship
  • to do obeisance
  • to prostrate oneself (as before a king, dignitary, or superior)
  • to bow
 • Forms:
Present
 • προσκυνούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προσκυνούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • προσκυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσκυνεῖν Verb: Pres Act Infin
 • προσκυνεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προσκυνεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • προσκυνεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • προσκυνοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προσκυνούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • προσκυνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προσκυνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προσκυνοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προσκυνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • προσκυνούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • προσκυνοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • προσκυνοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσκυνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσκυνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • προσεκύνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσεκύνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προσεκύνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προσκυνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσκυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσκυνήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • προσκυνήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • προσκυνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προσκυνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • προσεκύνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προσεκύνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσεκύνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσεκύνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσκυνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • προσκυνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • προσκυνησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • προσκυνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προσκυνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσκυνήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσκυνήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσκύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσκυνήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • προσκυνήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • προσκυνήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προσκυνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προσκυνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσκυνησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • προσκεκυνήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
προσκυνῆσαι
προσκυνήσαντες
προσκυνησάντων
προσκυνήσας
προσκυνήσατε
προσκυνησάτωσαν
προσκυνήσει
προσκυνήσεις
προσκυνήσετε
προσκυνήσεων
προσκυνήσῃ
προσκυνήσῃς
προσκυνήσητε
προσκύνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: adoration, obeisance, worship
προσκυνήσομεν
προσκύνησον
προσκυνήσουσι, προσκυνήσουσιν
προσκυνήσω
προσκυνήσωμεν
προσκυνήσων
προσκυνήσωσι, προσκυνήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προσκυνέω
προσκυνηταί
προσκυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: worshipper, an adorer
προσκυνοῦμεν
προσκυνούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: προσκυνέω
προσκυνούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: προσκυνέω
προσκυνοῦντας
προσκυνοῦντες
προσκυνοῦντος
προσκυνούντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προσκυνέω
προσκυνοῦσα
προσκυνοῦσι, προσκυνοῦσιν
προσκυνῶν
προσκύπτω
 • Meaning: to stoop to, lean over, lean forward to
 • Forms:
  • προσκύψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
προσκυρέω
 • Meaning: to adjoin, belong to
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 1Macc 10:39
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • προσκυροῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
προσκυροῦσαν
προσκυρόω
 • Meaning: to confirm
προσκύψασα