προσήγαγε, προσήγαγεν
προσηγάγετε
προσηγάγετο
προσηγάγομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to bring to
 • Root: προσάγω
προσηγαγόμην
προσήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσάγω
προσήγγειλαν
προσήγγειλε, προσήγγειλεν
προσηγγέλη
προσήγγελται
προσήγγιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσεγγίζω
προσήγγισαν
προσήγγισε, προσήγγισεν
προσῆγε, προσῆγεν
προσήγετο
προσηγμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to bring to
 • Root: προσάγω
προσῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσάγω
προσήγοντο
προσηγορεύθη
προσηγόρευνται
προσηγόρευσαν
προσηγόρευσε, προσηγόρευσεν
προσήδρευε, προσήδρευεν
προσήκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: προσήκω
προσήκειν
προσῆκον
προσήκοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Nom/Acc Plur Neut
 • Root: προσήκω
προσήκοντας
προσηκόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προσήκω
προσηκόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • properly, suitably, fitly, duly
  • as it should happen
προσήκουσαι
προσηκούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to have come, be at hand
 • Root: προσήκω
προσήκουσι, προσήκουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσήκω
προσήκω
 • Meaning:
  • to belong to, be at hand
  • to come to, approach
  • to be fitting, suitable, proper, be one's duty
 • Forms:
  • προσήκουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • προσήξεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • προσήξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προσήκειν Verb: Pres Act Infin
  • προσῆκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
προσῆλθαν
προσήλθατε
προσῆλθε, προσῆλθεν
προσῆλθες
προσήλθετε
προσήλθομεν
προσῆλθον
προσήλθοσαν
προσηλοῦν
προσηλόω
 • Active Meaning:
  • to nail (something) to
  • to pin to
  • to peg to,
  • to spike securely
  • to secure (something) with (a nail)
 • Passive Meaning:
  • to be fastened
 • Forms:
  • προσηλοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • προσηλωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προσηλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
προσηλυτευόντων
προσηλυτεύω
 • Meaning: to live in a place as a stranger, live as an immigrant
 • Forms:
  • προσηλυτευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
προσήλυτοι
προσηλύτοις
προσήλυτον
προσήλυτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an immigrant
  • resident alien, stranger
  • foreign resident
  • proselyte, a convert to Judaism
  • a guest or visitor from a foreign region
προσηλύτου
προσηλύτους
προσηλύτῳ
προσηλύτων
προσηλωμένοι
προσηλώσας
προσημαίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to foretell, announce
 • Root: προσημαίνω
προσημαινομένου
προσημαίνω
 • Active Meaning:
  • to announce before
  • to pre-signify, foretell
  • to mention previously
 • Passive Meaning:
  • to designate previously
  • to be announced
  • to be mentioned beforehand, be previously mentioned
 • Forms:
  • προσημαινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • προσημανθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
προσημανθεῖσαν
προσημειουμένους
προσημειόω
 • Active Meaning:
  • to mark before
  • to signal imminent arrival of
 • Middle Meaning:
  • to forebode
  • to forecast
  • to presage
  • to indicate
 • Forms:
  • προσημειουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
προσήνεγκα
προσηνέγκαμεν
προσήνεγκαν
προσηνέγκαντο
προσηνέγκατε
προσηνέγκατο
προσήνεγκε, προσήνεγκεν
προσηνές
προσηνέχθη
προσηνέχθησαν
προσηνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: agreeable, soft, gentle, kind, pleasant, suitable, soothing
 • Forms:
προσηνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly, gently, lovingly
προσήξεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: προσήκω
προσηξίωσαν
προσηργάσατο
προσηρτημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προσαρτάω
προσήρτηται
προσηρυθρίων
προσήρχοντο
προσηυξάμεθα
προσηυξάμην
προσηύξαντο
προσηύξατο
προσηύξω
προσηυχετο
προσηυχόμην
προσηύχοντο
προσήχθη