προσάββατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • day before the sabbath
  • Friday
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροσάββατονπροσάββατα
GENπροσαββάτουπροσαββάτων
DATπροσαββάτῳπροσαββάτοις
ACCπροσάββατονπροσάββατα
προσαββάτου
προσαββάτων
προσάγαγε
προσαγαγεῖν
προσαγάγετε
προσαγάγῃ
προσαγάγῃς
προσαγάγητε
προσαγαγόντες
προσαγάγου
προσαγαγοῦσα
προσαγαγών
προσαγγεῖλαι
προσαγγελέντος
προσαγγελθῇ
προσαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the bringing of a message
προσαγγέλλειν
προσαγγέλλω
 • Meaning:
  • to announce, report
  • to inform orally
 • Forms:
  • προσαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • προσαγγελέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • προσαγγελθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • προσήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσήγγειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προσάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: report, return, declaration
πρόσαγε
προσάγει
προσάγειν
προσαγειόχασιν
προσάγεται
προσαγηόχασι
προσάγομεν
προσάγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προσάγω
προσάγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to bring to
 • Root: προσάγω
προσάγοντας
προσάγοντες
προσάγοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to bring to
 • Root: προσάγω
προσαγόντων
προσαγορεύει
προσαγορεύετε
προσαγορευθείς
προσαγορευθέντος
προσαγορευόμενοι
προσαγορευόμενος
προσαγορεύουσι, προσαγορεύουσιν
προσαγορεύσας
προσαγορεύσεις
προσαγορεύω
 • Meaning:
  • to call, name, designate
  • to call by the name of
  • to address someone by saying
  • to greet
 • Forms:
Present
 • προσαγορεύετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • προσαγορευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προσαγορεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • προσαγορεύετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • προσαγορεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσηγόρευσεν Verb: FutPerf Act Infin
Aorist
 • προσηγορεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσαγορευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • προσαγορευθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • προσηγόρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσηγόρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • προσηγόρευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
προσάγουσι, προσάγουσιν
προσάγω
 • Meaning:
  • Transitive
   • to bring someone forward
   • to offer
   • to present (someone to another)
   • to conduct
   • to apply (a whip)
  • Intransitive
   • to come near, approach
  • Military
   • to engage in fight
   • to move toward the attack
 • Forms:
Present
 • προσάγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • πρόσαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσάγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προσάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προσαγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προσάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προσάγειν Verb: Pres Act Infin
 • προσάγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσάγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προσάγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Imperfect
 • προσήγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προσῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • προσήγοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προσαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • προσάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • προσάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • προσάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προσάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • προσάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • προσαγάγετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσαγάγητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσαγαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • προσαγάγου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • προσήχθη Verb: Aor Pass ind 3rd Sing
 • προσήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσηγάγετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • προσαχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • προσαχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προσαχθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • προσηγάγετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσηγαγόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • προσήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • προσαγηόχασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • προσαγειόχασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
προσαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: access, admission, access
 • Forms:
προσαγωγήν
προσάγωμεν
προσάγων
προσαιτεῖς
προσαιτέω
 • Meaning: to beg, ask besides
 • Forms:
  • προσαιτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσαιτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσαίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beggar
προσαιτήσουσι, προσαιτήσουσιν
προσαιτῶν
προσαναβαίνει
προσαναβαίνω
 • Meaning:
  • to go up, move up, ascend
  • to mount
 • Forms:
  • προσαναβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσαναβάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προσαναβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • προσανάβηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσαναβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσανέβησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσαναβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw upward
 • Note: Like ἀναβάλλω
προσαναβάντες
προσαναβάσεως
προσανάβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going up, ascent
  • an uphill road
προσανάβηθι
προσαναβῆναι
προσαναβήσεται
προσαναλαμβάνω
 • Meaning: to welcome, take in besides
προσαναλέγω
 • Active Meaning:
  • to collect besides
 • Middle Meaning:
  • to rehearse (besides)
  • to relate, tell in addition
 • Forms:
  • προσαναλεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
προσαναλεξάμενος
προσαναλίσκω
 • Meaning: to spend lavishly, spend in addition, expend further
 • Forms:
  • προσαναλώσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
προσαναλώσασα
προσαναπαύσομαι
προσαναπαύω
 • Active Meaning:
  • to cause to rest also
 • Middle Meaning:
  • to find rest with (someone)
 • Forms:
  • προσαναπαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
προσαναπληροῦσα
προσαναπληρόω
 • Meaning:
  • to fill up, replenish besides, supply
  • to add further to (what was already present)
  • to finish, complete (e.g., to finish the remaining days of imprisonment)
 • Forms:
  • προσαναπληροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • προσανεπλήρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσαναπληρώσωσι, προσαναπληρώσωσιν
προσανατίθημι
 • Meaning:
  • to add, contribute
  • to lay before, submit
  • to consult (with someone)
 • Forms:
  • προσανεθέμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • προσανέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
προσανατρέπω
 • Meaning:
  • to overturn besides, overthrow (further)
  • to give an extra push to
 • Forms:
  • προσανατρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
προσανατρέψουσι, προσανατρέψουσιν
προσαναφέρεται
προσαναφέρουσι, προσαναφέρουσιν
προσαναφέρω
 • Meaning:
  • to refer to, report
  • to make a supplementary declaration
  • to bring (something to an authority)
 • Forms:
  • προσαναφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προσανενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προσανοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
προσανέβησαν
προσανεθέμην
προσανέθεντο
προσανενεχθέντος
προσανενεχθῆναι
προσανεπλήρωσαν
προσανέχειν
προσανέχον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσανέχω
προσανέχω
 • Meaning:
  • to rise up toward someone
  • to wait patiently for something
 • Forms:
  • προσανέχειν Verb: Pres Act Infin
προσανοικοδομέω
 • Active Meaning:
  • to build up
 • Passive Meaning:
  • to be built up (credit)
  • to be added to
  • to build an addition to one's home
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir. 3:14
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • προσανοικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
προσανοικοδομηθήσεται
προσανοίσω
προσαντιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw against
 • Note: Like ἀντιβάλλω
προσάξατε
προσάξει
προσάξεις
προσάξετε
προσαξιόω
 • Meaning:
  • to demand besides, petition, request
  • to offer a request to (someone)
 • Forms:
  • προσηξίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσάξομεν
προσάξουσι, προσάξουσιν
προσάξω
προσαπειλέω
 • Meaning: to menace additionally; threaten further
 • Forms:
  • προσαπειλησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
προσαπειλησάμενοι
προσαποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw away
προσαποθανεῖται
προσαποθνῄσκω
 • Meaning: to die besides, die also
 • Forms:
  • προσαποθανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
προσαπολέσαι
προσαπόλλυμι
 • Meaning:
  • to destroy besides
  • to put to death
  • to cause (someone) to perish
 • Forms:
  • προσαπολέσαι Verb: Aor Act Infin
προσαποστείλας
προσαποστέλλω
 • Meaning:
  • to dispatch besides, send off
  • to send (an emissary to someone)
 • Forms:
  • προσαποστείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
προσάπτω
 • Meaning:
  • to fasten to, touch
  • to be added
  • to apply
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Pap. 3:8

 • Forms:
  • προσάψαι Verb: Aor Act Infin
προσαπωθεῖται
προσαπωθέω
 • Meaning: to push away, reject besides
 • Forms:
  • προσαπωθεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
προσαρτάω
 • Meaning: to fasten to, attach to
προσαρτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lately, recently
προσασπίζω
προσάσσω
 • Meaning: to store up
 • Forms:
  • προσάγωμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
προσάχειν
προσαχέω
 • Meaning: to resound, hear sound of surf
 • Forms:
  • προσάχειν Verb: Pres Act Infin
προσαχθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to bring to
 • Root: προσάγω
προσαχθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: προσάγω
προσαχθέντος
προσαχθήσεται
προσάψαι