προσδαπανάω
 • Meaning: to spend more, expend additionally, spend in addition
 • Forms:
  • προσδαπανήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
προσδαπανήσῃς
προσδεδέσθωσαν
προσδεηθήσεται
προσδεθείς
προσδεθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
προσδεῖσθαι
 • Parse: Verb: pres Mid/Pass Inf
 • Meaning: to need besides
 • Root: προσδέω
προσδεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to need besides
 • Root: προσδέω
προσδεκτά
προσδεκτῇ
προσδεκτή
προσδεκτοί
προσδεκτόν
προσδεκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: acceptable, in favour with, approved
 • Forms:
  • προσδεκτή Adj: Nom Sing Fem
  • προσδεκτῇ Adj: Dat Sing Fem
  • προσδεκτόν Adj: Acc Sing Masc
  • προσδεκτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • προσδεκτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • προσδεκτοί Adj: Nom Plur Masc
πρόσδεξαι
προσδεξάμενοι
προσδέξασθαι
προσδέξασθε
προσδέξεσθαι
προσδέξεσθε
προσδέξεται
προσδέξῃ
προσδέξησθε
προσδέξηται
προσδέξομαι
προσδέξονται
προσδέοιτο
προσδέομαι
 • Active Meaning:
  • to need in addition, require additionally, i.e., want further
  • to beg
 • Passive Meaning:
  • to be reduced to begging
 • Forms:
  • προσδέοιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • προσδεόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • προσδεόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • προσδεομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
προσδεόμενος
προσδεομένου
προσδεομένῳ
προσδεόμεθα
προσδέονται
 • Parse: Verb: pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to need besides
 • Root: προσδέω
προσδέχεσθε
προσδέχεται
προσδεχθείημεν
προσδεχθείην
προσδέχομαι
 • Meaning:
  • to take up, receive, receive hospitably, welcome
  • to pardon
  • to accept, admit
  • to assent
  • to agree, consent
  • to bear with, endure, pardon
  • to undertake, attempt
  • to look forward to
  • to expect, wait for, await, anticipate
 • Forms:
Present
 • προσδέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • προσδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσδεχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • προσδεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • προσδεχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • προσδεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προσδέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προσδέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • προσεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσεδεχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προσεδέχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προσδέξεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • προσδέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • προσδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσδέξηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • προσδέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • προσδέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • προσδεχθείημεν Verb: Aor Pass Opt 1st Plur
 • πρόσδεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • προσδεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • προσδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • προσδεχθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • προσδέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • προσδέξῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσδέξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • προσδέξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • προσεδέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσεδέξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • προσεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
προσδεχομένη
προσδεχόμενοι
προσδεχομένοις
προσδεχόμενος
προσδέχονται
προσδέχου
προσδέω
 • Active Meaning:
  • to tie, bind, fasten to
  • to apologize
  • to intreat, beseech, implore, beg
 • Middle Meaning:
  • to need in addition
  • to be needy
  • to beg
 • Passive Meaning:
  • to be bound (to someone)
 • Forms:
  • προσδεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • προσδεδέσθωσαν Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • προσδεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • προσδεομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • προσδεθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • προσεδεήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προσέδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσδηλόω
 • Meaning: to explain further
 • Forms:
  • προσδηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
προσδηλώσω
προσδήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: προσδέω
προσδιαβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to insinuate besides
προσδιδόναι
προσδίδωμι
 • Meaning: to give besides, give over, add, give in addition
 • Forms:
  • προσδιδόναι Verb: Pres Act Infin
  • προσδόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προσεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προσέδωκε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
προσδόκα
προσδοκᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: προσδοκάω
προσδοκᾶν
προσδοκάσθω
προσδοκᾶτε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative/Subj 2nd Plur
 • Root: προσδοκάω
προσδοκάω
 • Meaning:
  • to expect, tarry, wait for, await, wait upon
  • to look forward to, anticipate
 • Forms:
Present
 • προσδόκα Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσδοκᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • προσδοκᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • προσδοκώμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προσδοκώμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • προσδοκᾶν Verb: Pres Act Infin
 • προσδοκάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • προσδοκών Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προσδοκῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • προσδοκῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προσδοκᾶτε Verb: Pres Act Ind/Imperative/Subj 2nd Plur
 • προσδοκῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προσδοκῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προσδοκῶντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προσδοκῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • προσεδοκᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσδοκᾶτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • προσεδόκα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσεδοκῶμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • προσεδόκων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προσεδόκων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • προσδοκήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσεδόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
προσδοκήσῃς
προσδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expectation, looking after
  • apprehension (of evil)
  • expectation in fear
  • anxiety
  • anticipated infliction
 • Forms:
προσδοκίᾳ
προσδοκίαν
προσδοκίας
προσδοκῷεν
προσδοκώμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: προσδοκάω
προσδοκωμένη
προσδοκώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: προσδοκάω
προσδοκών
προσδοκῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προσδοκάω
προσδοκῶντας
προσδοκῶντες
προσδοκῶντος
προσδοκῶντων
προσδοκῶσα
προσδοκῶσι, προσδοκῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προσδοκάω
προσδόντες
προσδραμόντες
προσδραμόντος
προσδραμοῦσα
προσδραμοῦσαι
προσδραμών