προσνέμομεν
προσνέμω
 • Meaning:
  • to assign, attach, attribute to
  • to admit that (this person/thing, ACC) properly belongs to (that person/thing, DAT)
 • Forms:
  • προσνέμομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
προσνοέω
 • Meaning:
  • to observe (visually)
  • to perceive besides
 • Forms:
  • προσενόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προσενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσενόουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσενόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • προσνοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσνοήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • προσνοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • προσνοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσνοήσει
προσνοήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: προσνοέω
προσνοῶν