προσλαβεῖν
προσλαβόμενοι
προσλαβόμενος
προσλαβοῦ
προσλάλει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: προσλαλέω
προσλαλέω
 • Meaning: to speak to, speak with, address, talk to
 • Forms:
  • προσλάλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • προσλάλει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • προσλάλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσλαλῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • προσλαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • προσλαλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσλαλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προσλαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
προσλαλῆσαι
προσλαλήσει
προσλαλοῦντες
προσλαλῶ
προσλαλῶν
προσλαμβάνειν
προσλαμβάνεσθε
προσλαμβανόμενοι
προσλαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to increase, exaggerate
  • to add
  • to take (food), partake of (food)
  • to take advantage of
  • to take (someone) aside
  • to receive, accept (in home or society)
  • to take along with (oneself)
 • Middle Meaning:
  • to accept in a welcoming and helpful manner
  • to enlist (as a soldier)
 • Forms:
  • προσλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
  • προσειληφότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • προσείληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προσελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προσελάβοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • προσελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • προσλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • προσλαβόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
  • προσλαβόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
  • προσλαβοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • προσλαμβάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • προσλαμβανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
προσλέγω
 • Meaning: to answer, reply, speak to, say to
πρόσλημψις
προσλήψεως
πρόσληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: receiving, admission, acceptance
 • Forms:
προσλογιεῖται
προσλογίζεται
προσλογίζομαι
 • Meaning:
  • to reckon, compute, count in addition, number, enroll
  • to regard as (belonging to a certain class)
  • to regard as constituting
 • Forms:
  • προσελογίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • προσελογίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • προσλογιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσλογίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσλογίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
προσλογίζου