προσθείη, προσθείῃ
προσθεῖναι
προσθείς
προσθεῖσα
πρόσθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • increase, addition
  • something that is additional
  • annex, extension (of a building)
προσθέμενοι
προσθέμενος
πρόσθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earlier, former
πρόσθες
πρόσθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • increase, application, addition
  • something that has been added
προσθέτω
προσθέω
 • Meaning: to run toward
 • Forms:
  • προσθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • προσθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
προσθῇ
προσθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: addition, appendage, appendix
 • Forms:
προσθήκην
προσθῇς
προσθήσει
προσθήσεις
προσθήσεσθε
προσθήσεται
προσθήσετε
προσθήσῃ
προσθῆσθε
προσθήσομεν
προσθήσουσι, προσθήσουσιν
προσθήσω
προσθήσωσι, προσθήσωσιν
προσθῆτε
προσθλίβω
 • Meaning: to press against, squeeze against
 • Forms:
  • προσέθλιψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προσθῶ
προσθώμεθα
προσθῶμεν
προσθῶσι, προσθῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προσθέω