ἁλυκή
ἁλυκῇ
ἁλυκήν
ἁλυκῆς
ἁλυκόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁλυκός
ἁλυκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • salty, briny
 • Substantival Meaning:
  • the Dead Sea
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁλυκόςἁλυκήἁλυκόν
GENἁλυκοῦἁλυκῆςἁλυκοῦ
DATἁλυκῷἁλυκῇἁλυκῷ
ACCἁλυκόνἁλυκήνἁλυκόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁλυκοίἁλυκαίἁλυκά
GENἁλυκῶνἁλυκῶνἁλυκῶν
DATἁλυκοῖςἁλυκαῖςἁλυκοῖς
ACCἁλυκούςἁλυκάςἁλυκά
ἀλυκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: avoidable
ἀλύπητον
ἀλύπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without sorrow, not grieved, not pained
 • Forms:
ἀλυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free of pain, free of grief, freedom from pain/grief
 • Forms:
ἀλυπίαν
ἄλυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀλυπότερος
 • Meaning: free from anxiety
 • Forms:
ἀλυπότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄλυπος
 • Meaning: less sorrowful, reduced grief
ἁλύσει
ἁλύσεις
ἁλύσεσι, ἁλύσεσιν
ἁλύσεως
ἁλυσιδωτά
ἁλυσιδωτοῖς
ἁλυσιδωτόν
ἁλυσιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chained, wrought in chain fashion, made like a chain
 • Note: θώρακα ἁλυσιδωτὸν = chainmail, 1Sam 17:5
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁλυσιδωτόςἁλυσιδωτήἁλυσιδωτόν
GENἁλυσιδωτοῦἁλυσιδωτῆςἁλυσιδωτοῦ
DATἁλυσιδωτῷἁλυσιδωτῇἁλυσιδωτῷ
ACCἁλυσιδωτόνἁλυσιδωτήνἁλυσιδωτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἁλυσιδωτοίἁλυσιδωταίἁλυσιδωτά
GENἁλυσιδωτῶνἁλυσιδωτῶνἁλυσιδωτῶν
DATἁλυσιδωτοῖςἁλυσιδωταῖςἁλυσιδωτοῖς
ACCἁλυσιδωτούςἁλυσιδωτάςἁλυσιδωτά
ἁλυσιδωτοῦ
ἁλυσιδωτούς
ἅλυσιν
ἅλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chain, bonds, manacle, fetter, imprisonment
ἀλυσιτελές
ἀλυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unprofitable, gainless, pernicious
 • Forms:
ἀλύτοις
ἄλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indissoluble, not to be loosed, irrefutable, inescapable
 • Forms: