κόψαι
κόψαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: κόπτω
κόψασθαι
κόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κοψάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κόψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κόπτω
κόψεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόψεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κόψῃ
 • Parse: Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κόπτω
κόψησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: κόπτω
κόψομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
κόψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόψωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: κόπτω
κόψωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κόπτω