συσταθείς
συσταθέν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνίστημι
συσταθέντες
συστάς
συστάσει
συστάσεις
συστάσεως
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: act of coming into existence
 • Root: σύστασις
συστασιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a fellow insurgent, co-terrorist, fellow-insurrectionist
 • Forms:
συστασιαστῶν
σύστασιν
σύστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gathering, union, association, band (of robbers), gang
  • a jointly drawn plan of action
  • act of coming into existence, formation
  • an encounter, struggle
  • a structure, constitution, nature
  • Hostile sense: conflict, close combat, conspiracy
συστατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: introductory, recommended, of commendation
 • Forms:
  • συστατικῶν Adj: Gen Plur MFN
συστατικῶν
συσταυρόω
 • Meaning: to crucify with
 • Forms:
  • συνεσταύρωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • συνεσταυρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • συνεσταυρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συσταυρωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • συσταυρωθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
συσταυρωθέντες
συσταυρωθέντος
συστέλλεσθαι
συστέλλω
 • Active Meaning:
  • to humble, abase, humiliate
  • to bring low
  • to draw together, limit, shorten (i.e., to shorten sail)
  • to draw back
  • to cover, wrap up
  • to pack up, fold up, snatch up
  • to draw together, draw in (i.e., to shorten sail), wrap together, contract, shorten, wind up
  • to take away, remove
  • to close (up)
 • Passive Meaning:
  • to be discouraged
  • to be subdued
  • to shrink back (for fear), cower
  • to be contracted, be shut
 • Forms:
  • συνεστάλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνεστάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνεσταλμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • συνεσταλμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • συνέστειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συστέλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
σύστεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a whole made up of parts
  • a system (e.g., water system)
  • community
  • band, garrison, company
  • the main section, main body (of an army)
 • Forms:
συστέματα
συστέματι
συστενάζει
συστενάζω
 • Meaning:
  • to groan together
  • to moan jointly
  • to co-groan
 • Forms:
  • συστενάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
σύστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a body of soldiers, a corps
  • a system
  • a whole made up of parts, a composition, a gathering together
  • an organized government, constitution
 • Forms:
συστήματα
συστήματι
συστῆναι
συστησάμενοι
συστησάμενος
συστήσαντα
συστήσασθαι
συστήσασθε
συστοιχεῖ
συστοιχέω
 • Meaning: to file together (as soldiers in ranks), correspond to, answer to
 • Forms:
  • συστοιχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συστρατεύω
 • Meaning:
  • to join (in an expedition)
  • to share (in an expedition)
  • to make a campaign together
  • to serve together
συστρατιώτῃ
συστρατιώτην
συστρατιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-soldier, co-campaigner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυστρατιώτηςσυστρατιώται
GENσυστρατιώτουσυστρατιωτῶν
DATσυστρατιώτῃσυστρατιώταις
ACCσυστρατιώτηνσυστρατιώτας
συστραφέντας
σύστρεμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything twisted up together
  • a group (of men), a gang (of men), a crowd, concourse
 • Forms:
συστρέμματος
συστρεμμάτων
συστρέφετε
συστρεφομένη
συστρεφομένοις
συστρεφομένων
συστρέφω
 • Active Meaning:
  • to twist up into a ball, entwine together
  • to cause to rotate (like a potter's wheel)
  • to tie up, wrap up
  • to group themselves, rally, gather, collect, bundle
  • to unite, conspire
  • to turn
  • to conspire against
  • to amass wealth
  • Of animals: to crouch down ready to spring
  • Of formation of soldiers: to march in close formation
  • Of formation of soldiers: to wheel to one side, turn sharply
  • Of words: to compress, write briefly
 • Middle Meaning:
  • to move to and fro
  • to whirl around (i.e., the motion of a sling)
  • to form in a compact body (of soldiers)
  • to gather
  • to conspire, conspire against, conspire with
 • Passive Meaning:
  • to become tight
  • to form a coalition
 • Forms:
Present
 • συστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συστρεφομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συστρεφομένοις Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • συστρεφομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • συνεστρέφετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
Aorist
 • συνεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συστρέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • συστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συστραφέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
Perfect
 • συνεστραμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
συστρέφων
συστρέψαντος
συστρέψας
συστροφαί
συστροφαῖς
συστροφάς
συστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a swarm (of bees)
  • dense mass
  • a twisting together
  • a banding together
  • a concourse
  • a plot, conspiracy
  • a disorderly gathering, seditious gathering, commotion
 • Forms:
συστροφήν
συστροφῆς