ὡμάλισαν
ὡμαλισμένη
ὦμεν
 • Parse: Verb: Pres Subj 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ᾤμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: οἴομαι
ὠμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shoulder, rim
  • corner (of a building)
  • supporting piece, flange
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὠμίαὠμίαι
GENὠμίαςὠμιῶν
DATὠμίᾳὠμίαις
ACCὠμίανὠμίας
ὠμίαι
ὠμίαν
ὠμίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὠμία
ὡμίλει
ὡμίλησε
ὡμίλησε(ν)
ὡμίλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμιλέω
ὡμιλοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμιλέω
ὤμνυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὄμνυμι
ὤμοι
 • Parse: interjection
 • Meaning: oh!
ὦμοι
ὤμοις
ὠμοῖς
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὠμός
ὤμοισιν
ὡμοιώθη
ὡμοιώθημεν
ὡμοιώθην
ὡμοιώθης
ὡμοιωμένοι
ὡμοίωσα
ὡμοίωσας
ὡμοιώσατε
ὡμοίωσε
ὡμοίωσε(ν)
ὠμόλινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • coarse linen towel, burlap
  • raw flax
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὠμόλινονὠμόλινα
GENὠμολίνουὠμολίνων
DATὠμολίνῳὠμολίνοις
ACCὠμόλινονὠμόλινα
ὡμολόγει
ὡμολογήσαμεν
ὡμολόγησαν
ὡμολόγησας
ὡμολόγησε
ὡμολόγησε(ν)
ὡμολόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁμολογέω
ὦμον
ὠμόν, ὠμόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὠμός
ὦμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shoulder (including upper arm)
  • shoulder strap (for mounting the ephod)
  • slope of a mountain (Ezek 25:9)
 • Note: In Prov. 19:29, ὤμοις appears as spelling for ὁμοίως, meaning: likewise
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὦμοςὦμοι
GENὤμουὤμων
DATὤμῳὤμοις
ὤμοισιν
ACCὦμονὤμους
ὠμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • raw, uncooked (food); e.g., Ex. 12:9
  • savage, cruel, unrefined, uncultured, rough (person); e.g., 2Macc 4:25; 7:27
  • barbarous, cruel (thing); e.g., cruel cauldron for burning martyrs (4Macc 18:20)
  • raw, uncooked, savage, cruel
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὠμόςὠμάὠμόν
GENὠμοῦὠμᾶςὠμοῦ
DATὠμῷὠμᾷὠμῷ
ACCὠμόνὠμάνὠμόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὠμοίὠμαίὠμά
GENὠμῶν
DATὠμοῖςὠμαῖςὠμοῖς
ACCὠμούςὠμάςὠμά
 • Comparatives & Superlatives
 • ὠμότατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
ὤμοσα
ὠμόσαμεν
ὤμοσαν
ὤμοσας
ὤμοσε
ὤμοσε(ν)
ὠμότατε
 • Parse: Adj: Voc Sing Masc Superlative
 • Root: ὠμός
ὠμότης
Feminine
 SingularPlural
NOMὠμότηςὠμότητες
GENὠμότητοςὠμοτήτων
DATὠμότητιὠμότησιν
ACCὠμότηταὠμότητας
ὠμότητα
ὠμότητι
ὠμοτοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to miscarry, bring forth untimely
 • Forms:
  • ὠμοτόκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠμοτόκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὠμοτόκησε
ὠμοτόκησε(ν)
ὤμου
ὠμοῦ
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὠμός
ὤμους
ὠμόφρων
Singular
 MascFemNeut
NOMὠμόφρωνὠμόφρον
GENὠμόφρος
DATὠμόφρονι
ACCὠμόφροναὠμόφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὠμόφρεςὠμόφρα
GENὠμόφρῶν
DATὠμόφροσι
ACCὠμόφροςὠμόφρα
ὤμῳ
ὤμων