ὡμάλισαν
ὡμαλισμένη
ὦμεν
 • Parse: Verb: Pres Subj 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ᾤμην
ὠμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shoulder, rim
  • corner (of a building)
  • supporting piece, flange
 • Forms:
  • ὠμίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ὠμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ὠμίας Noun: Gen Sing Fem
ὠμίαι
ὠμίαν
ὠμίας
ὡμίλει
ὡμίλησε
ὡμίλησεν
ὡμίλουν
ὡμιλοῦσαν
ὤμνυον
top
ὠμοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ?
 • Forms:
  • ὠμοβόρου Adj: Gen Sing Masc/Fem
ὠμοβόρου
ὤμοι
 • Parse: interjection
 • Meaning: oh!
ὦμοι
ὤμοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc [see note above]
 • Root: ὦμος
ὠμοῖς
ὤμοισιν
ὡμοιώθη
ὡμοιώθημεν
ὡμοιώθην
ὡμοιώθης
ὡμοιωμένοι
ὡμοίωσα
ὡμοίωσας
ὡμοιώσατε
top
ὡμοίωσε
ὡμοίωσεν
ὠμόλινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • coarse linen towel, burlap
  • raw flax
ὡμολόγει
ὡμολογήσαμεν
ὡμολόγησαν
ὡμολόγησας
ὡμολόγησε
ὡμολόγησεν
ὡμολόγουν
ὦμον
ὠμόν
ὦμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shoulder (including upper arm)
 • Note: accent on the ω = shoulder; otherwise = raw
 • Note: In Prov. 19:29, ὤμοις appears as spelling for ὁμοίως, meaning: likewise
 • Forms:
  • ὤμοισιν Noun: Dat Plur Masc
  • ὦμοι Noun: Nom Plur Fem
  • ὤμοις Noun: Dat Plur Masc [see note above]
  • ὦμον Noun: Acc Sing Masc
  • ὤμου Noun: Gen Sing Masc
  • ὤμους Noun: Acc Plur Masc
  • ὤμῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ὤμων Noun: Gen Plur Masc
ὠμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: raw, uncooked, savage, cruel
 • Note: accent on the ω = shoulder; otherwise = raw
 • Forms:
  • ὠμοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ὠμοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ὠμόν Adj: Acc Sing Masc
  • ὠμότατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
top
ὤμοσα
ὠμόσαμεν
ὤμοσαν
ὤμοσας
ὤμοσε
ὤμοσεν
ὠμότατε
 • Parse: Adj: Voc Sing Masc Superlative
 • Root: ὠμός
ὠμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rawness, cruelty, crudeness, savagery, savageness
 • Cognates: συνωμότης, ὠμότης
 • Forms:
  • ὠμότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ὠμότητι Noun: Dat Sing Fem
ὠμότητα
ὠμότητι
ὠμοτοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to miscarry, bring forth untimely
 • Forms:
  • ὠμοτόκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠμοτόκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὠμοτόκησε
ὠμοτόκησεν
ὤμου
top
ὠμοῦ
ὤμους
ὠμόφρων
ὤμῳ
ὤμων