βαπταί
βάπτεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
βαπτίζει
βαπτίζειν
βαπτίζεις
βαπτίζεσθαι
βαπτίζομαι
βαπτιζόμενοι
βαπτιζομένοις
βαπτιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βαπτίζω
βαπτιζόμενος
βαπτίζονται
βαπτίζοντες
βαπτίζοντος
βαπτίζω
 • Active Meaning:
  • to baptize, dip in, wash, bathe
  • to affect thoroughly

   ἡ ἀνομία με βαπτίζει
   lawlessness overwhelms me (Isa. 21:4)

 • Middle Meaning:
  • to immerse oneself, wash oneself
 • Forms:
Present
 • βαπτίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βαπτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βαπτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • βαπτίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βαπτίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βαπτιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βαπτιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • βαπτίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βαπτίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βαπτίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βαπτίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • βαπτιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βαπτιζομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • βαπτομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐβαπτίζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβαπτίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβαπτίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • βαπτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βαπτισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • βαπτίσατε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βάπτισον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • βαπτίσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • βάπτισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • βαπτίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • βαπτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βαπτισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • βαπτισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • βαπτισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • βαπτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βαπτισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • βαπτίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • βάπτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβάπτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβαπτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐβαπτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐβάπτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβάπτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβαπτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβαπτίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐβαπτίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐβαπτίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • βαπτισάντων Part: Aor Act Gen Plur MFN
 • βαπτισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
Perfect
 • βεβαπτισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Neut
 • βεβαπτισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Masc
 • βεβαπτισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
βαπτίζων
βάπτισαι
βαπτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βαπτίζω
βαπτίσατε
βαπτίσει
βαπτισθείς
βαπτισθέντες
βαπτισθέντος
βαπτισθῆναι
βαπτισθήσεσθε
βαπτισθήτω
βάπτισιν
βάπτισις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dipping, baptism
 • Forms:
  • βάπτισιν Noun: Acc Sing Fem
βάπτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: baptism
 • Forms:
βαπτίσματι
βαπτίσματος
βαπτισμοῖς
βαπτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the act of dipping (into water)
  • ablution
  • washing (of dishes)
βαπτισμούς
βαπτισμῷ
βαπτισμῶν
βάπτισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βαπτίζω
βαπτιστήν
βαπτιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: baptist, baptizer, one who baptizes
 • Forms:
βαπτιστοῦ
βαπτίσωνται
βαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bright-coloured
  • dipped in dye
  • placed in liquid
  • dyed
 • Forms:
βάπτω
 • Meaning:
  • to dip (into liquid), plunge, immerse
  • to bathe, place in liquid
  • to wet, moisten (with liquid)
 • Forms:
  • βάπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • βαφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βαφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βάψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • βάψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • βάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βεβαμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • βεβαμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐβάφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβάφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔβαψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔβαψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing