βυβλίνας
βύβλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: paper (made of papyrus)
 • Note: Also spelled βίβλινος
 • Forms:
βύβλινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a scroll, roll, small book
  • a document, certificate
 • Forms:
βυβλίνῳ
βυβλίνων
βύβλοις
βύβλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • book, scroll
  • the inner bark of the papyrus
 • Forms:
βύβλῳ
βύζην
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • closely, close pressed
βυθιζεσθαι
βυθιζουσι, βυθιζουσιν
βυθίζω
 • Meaning:
  • to sink, begin to sink, drown
  • to cause to drown
 • Forms:
  • βυθισθεῖσαν
   • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
   • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
  • βυθιζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βυθιζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βυθιζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐβυθίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβύθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
βύθιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deep, sunken
 • Forms:
βυθίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: βυθίζω
βυθίσαντος
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βυθίζω
βυθισθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: βυθίζω
βυθοῖς
βυθόν
βυθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the depth, deep, deep water, sea bottom
βυθοτρεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • living in the deep
  • being nourished in the deep
 • Forms:
βυθοτρεφοῦς
βυθοῦ
βυθῷ
βυκάναις
βυκάνας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: βυκάνη
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperf 2nd Sing
 • Root: βυκανάω
βυκανάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blow the trumpet
βυκάνη
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • spiral trumpet, horn
βυκάνης
βυούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: βύω
βύρσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hide, pelt, the stripped off skin
 • Forms:
βύρσαν
βύρσας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: βύρσα
βυρσεῖ
βυρσεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a tanner
 • Forms:
βυρσέως
βύρσης
βυρσοδέψης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tanner
βυρσῶν
βύσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: βύω
βύσσινα
βυσσίναις
βυσσίνας
βυσσίνῃ
βυσσίνη
βυσσίνην
βυσσίνης
βυσσίνοις
βύσσινον
βύσσινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • linen made, made of linen
 • Substantival Meaning:
  • fine linen, linen cloth
 • Forms:
βυσσίνου
βυσσίνους
βυσσίνῳ
βυσσίνων
βύσσον
βύσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flax, white linen, fine linen
  • garment made of linen
  • fishing net made of linen
 • Forms:
βύσσου
βύσσῳ
βύω
 • Meaning:
  • to stop
  • to plug (the ears)
  • to stuff full of
 • Forms:
  • βύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • βυούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem