ἀκέραια
ἀκέραιοι
ἀκέραιον
ἀκέραιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unadulterated, unmixed, harmless, unharmed, inviolate, uncontaminated, guileless, unshattered
  • innocent, genuine, simple, pure
 • Forms:
ἀκεραιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Forms:
ἀκεραιοσύνῃ
ἀκεραίους
ἀκέφαλον
ἀκέφαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headless, without a head, without beginning
 • Forms: