ἀφρα
 • Parse: Hebrew Noun: Nom Sing
 • Meaning: Aphra
ἄφραστον
ἄφραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: too wonderful for words
 • Forms:
ἀφρίζει
ἀφρίζειν
ἀφρίζω
 • Meaning: to froth (at the mouth), foam
 • Forms:
  • ἀφρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀφρίζων
ἄφρον
ἄφρονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἄφρων
ἄφρονας
ἄφρονες
ἀφρονέστατοι
ἀφρονέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄφρων
 • Meaning: most foolish
ἀφρονέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more senseless, more foolish
ἀφρονεστέρους
ἀφρονεύομαι
 • Meaning: to act foolishly, become foolish
 • Forms:
  • ἠφρονεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἀφρονέω
 • Meaning: to be foolish, act foolishly, be silly, play the fool
 • Forms:
  • ἀφρονουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
ἄφρονι
ἄφρονος
ἀφρονουμένου
ἄφροντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free from care, careless, unconcern
ἀφροντιστεῖν
ἀφροντιστέω
 • Meaning: to be careless, be unconcerned, be heedless
 • Forms:
  • ἀφροντιστεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀφρόνων
ἀφρόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: foolishly, unwisely, without discretion, senselessly, stupidly
ἀφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: froth, foam, slobber, slaver
ἄφροσι, ἄφροσιν
ἀφροσόνη
ἀφροσύναις
ἀφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: senselessness, egotism, recklessness, folly, foolishness
 • Forms:
ἀφροσύνῃ
ἀφροσύνην
ἀφροσύνης
ἀφροῦ
ἄφρων
 • Parse: Adj: Nom/Voc Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀφρονέστερος
 • Note: For superlative, see ἀφρονέστατος
 • Adjectival Meaning:
  • foolish, silly, unwise, senseless, mindless, stupid, ignorant, thoughtless, egotistic, rash, unbelieving
 • Substantival Meaning:
  • fool, idiot
 • Note: opposite to νοήμων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄφρωνἄφρον
GENἄφρονος
DATἄφρονι
ACCἄφρονα
VOCἄφρονἄφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄφρονεςἄφρονα
GENἀφρόνων
DATἄφροσι(ν)
ACCἄφροναςἄφρονα
VOCἄφρονεςἄφρονα