ἀφώδευσαν
ἀφῶμεν
ἀφωμοιωμένα
ἀφωμοιωμένος
ἀφωμοίωνται
ἁφῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἁφή
ἄφωνα
ἄφωνον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Neut
 • Root: ἄφωνος
ἄφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • silent, dumb, mute, stunned
  • incapable of speech
  • non-verbal communication
 • Forms:
ἀφώνους
ἀφώριζε, ἀφώριζεν
ἀφώρισα
ἀφώρισε, ἀφώρισεν
ἀφωρίσθη
ἀφωρίσθησαν
ἀφωρισμένα
ἀφωρισμένας
ἀφωρισμένη
ἀφωρισμένην
ἀφωρισμένοι
ἀφωρισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀφορίζω
ἀφωρισμένος
ἀφωρισμένους
ἀφώρισται
ἀφώρμησεν
 • Parse:
  • Verb: FutPerf Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀφορμάω