ἀφαγνιεῖ
ἀφαγνιεῖς
ἀφαγνιεῖτε
ἀφαγνίζω
 • Active Meaning:
  • to purify
 • Middle Meaning:
  • to consecrate
 • Forms:
  • ἀφαγνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφαγνιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφαγνιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφαγνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀφαγνίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀφαγνισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφαγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀφαγνίσαι
ἀφαγνίσασθαι
ἀφαγνισθῇ
ἀφαγνισθήσεται
ἀφαιρεθείη
ἀφαιρεθέντος
ἀφαιρεθῇ
ἀφαιρεθήσεται
ἀφαιρεθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφαιρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφαιρεῖν
ἀφαιρεῖσθαι
ἀφαιρεῖται
ἀφαίρεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • levy, deduction, something taken away as the choice part
  • something deducted in advance and set apart
  • an initial deduction, the very first amount of deduction, initial taxed amount
 • Forms:
ἀφαιρέματα
ἀφαιρέματος
ἀφαιρεμάτων
ἀφαιρέσεως
ἀφαίρεσιν
ἀφαίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a taking away, carrying off, removal, seizure, capture
  • something removed
ἀφαιρέω
 • Active Meaning:
  • to separate, deduct, subtract
  • to remove, cut off, smite off
  • to strip off
  • to shift positions of
  • to deduct in advance and set apart (from the rest)
 • Middle Meaning:
  • to take away
  • to cause the loss of, deprive, seize
 • Forms:
Present
 • ἀφαιρεῖ Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
 • ἀφαιρεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀφαιρεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀφαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀφαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφαιρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἀφαιρῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἀφαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφαιροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Participles
 • ἀφαιρεθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • ἀφαιροῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἀφαιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀφαιρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀφαιρουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἀφαιρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
Future
 • ἀφαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφαιρεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀφαιρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφελεῖ Verb: 2Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀφελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀφελοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀφελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀφελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀφαιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀφέληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀφέλωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἀφέλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀφείλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀφείλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀφεῖλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφαιρεθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἀφαιρεῖσθαι Verb: Aor Pass Mid/Pass Infin
 • ἀφείλαντο Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • ἀφεῖλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφείλατο Verb: 2Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἀφεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀφεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀφεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀφείλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀφείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἄφελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀφελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀφελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀφέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀφέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἄφελοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀφελοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀφῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Aorist Active Participles
 • ἀφελόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Aorist Middle Participles
Perfect
 • ἀφῄρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀφῃρημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀφῃρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀφῃρημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀφῄρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφῄρητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀφαιρῇ
ἀφαιρήσει
ἀφαιρησομένη
 • Parse:
  • Part: FutPerf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Fut Mid Nom Sing Fem
 • Meaning: to take away from
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφαιρῆτε
ἀφαιρούμενος
ἀφαιρουμένῳ
ἀφαιρουμένων
ἀφαιροῦνται
ἀφαιροῦσαν
ἀφαιροῦσι, ἀφαιροῦσιν
ἀφαιρῶν
ἁφαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἁφή
ἀφάλλομαι
 • Meaning: to spring off, jump off, move away quickly
 • Forms:
  • ἀφαλλομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἀφήλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφήλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀφαλλομένῳ
ἀφανεῖς
ἀφανές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: invisible
 • Root: ἀφανής
ἀφανῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀφανής
ἀφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invisible, unseen, non-apparent, something not manifest
 • Forms:
ἀφανιεῖ
ἀφανιεῖς
ἀφανιεῖτε
ἀφανίζει
ἀφανίζεται
ἀφανιζομένη
ἀφανίζοντας
ἀφανίζουσι, ἀφανίζουσιν
ἀφανίζω
 • Active Meaning:
  • to make invisible, make unseen, disappear, hide from sight, camouflage
  • to destroy
  • to make unrecognizable, disfigure
  • to obliterate, annihilate, ruin, perish, consume, vanish away, disfigure
  • to remove, get rid of, destroy
  • to put down (an animal), restrain
 • Middle Meaning:
  • to suffer lack of
 • Passive Meaning:
  • to destroy
  • to disappear, vanish (Jas 4:14; 2Pet 3:10)
  • to be spoiled (of honey)
 • Forms:
Present
 • ἀφανίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀφανίζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀφανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀφανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφανιζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀφανίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀφανίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀφανίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἠφανίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀφανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφανιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀφανιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀφανίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀφανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀφανισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀφανίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀφανιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • ἀφανίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀφανίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀφανίσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀφανισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀφανισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀφανισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀφανίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀφανισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀφάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠφάνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠφάνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠφανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠφανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Aorist Participles
 • ἀφανίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἠφανισμέναι Part: Aor Mid Nom Plur Fem
 • ἀφανισθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
Perfect
 • ἠφάνισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠφανισμένοι Part: Perf Mid Nom Plur Masc
 • ἠφανισμένην Part: Perf Mid Acc Sing Fem
 • ἠφανισμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἠφανισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἠφανισμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἠφανισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἠφανισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἠφανισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀφανίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀφανίζω
ἀφανίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀφανίζω
ἀφανίσατε
ἀφανίσει
ἀφανίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀφανίζω
ἀφανίσῃς
ἀφανισθεῖσα
ἀφανισθῇ
ἀφανισθῇς
ἀφανισθήσεται
ἀφανισθήσονται
ἀφανίσθητε
ἀφανισθήτω
ἀφανισθῶσι, ἀφανισθῶσιν
ἀφανισμοῖς
ἀφανισμόν
ἀφανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: extermination, destruction, disappearance, vanish away, abrogation, ruin, annihilation
ἀφανισμοῦ
ἀφανισμῷ
ἀφάνισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀφανίζω
ἀφανίσουσι, ἀφανίσουσιν
ἀφανίσω
ἀφανίσωμεν
ἀφανιῶ
ἄφαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • non-manifested, disappeared
  • invisible, vanished out of sight
 • Forms:
ἀφάπτω
 • Active Meaning:
  • to fasten from
  • to fasten upon
  • to tie and fasten
 • Middle Meaning:
  • to let hang
 • Forms:
  • ἄφαψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἄφαψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀφάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφάψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφῆπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀφαρπάζω
 • Meaning: to tear off
ἁφάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: touch
 • Root: ἁφή
ἀφασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: speechlessness, inability to speak (because of astonishment)
 • Forms:
ἀφασίᾳ
ἀφασίαν
ἄφαψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἀφάπτω
ἀφάψεις
ἀφάψετε