λίαν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, exceeding, greatly, sore, very (primary, best), much, to a great extent
 • Note: Also compare ἄγαν, σφόδρα
λίβα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: λίψ
λίβανον
λιβανόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Root: λιβανόω
λίβανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • frankincense; the incense-tree, i.e., (by implication) incense itself
  • Lebanon
 • Hebrew:
 • Forms:
  • λιβάνου Noun: Gen Sing Masc
  • λίβανον Noun: Acc Sing Masc
  • λιβάνῳ Noun: Dat Sing Masc
λιβάνου
λιβανόω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to scent with frankincense
   • to mix with frankincense
  • Passive:
   • to be mixed with frankincense
 • Forms:
  • λιβανόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
  • λελιβανωμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
λιβάνῳ
λιβανωτόν
λιβανωτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • frankincense
  • censer for burning frankincense
 • Forms:
  • λιβανωτόν Noun: Acc Sing Masc
  • λιβανωτοῦ Noun: Gen Sing Masc
λιβανωτοῦ
λιβί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: λίψ
λιβός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: λίψ
λιγύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a gem, precious stone, stone of Liguria
λιθάζειν
λιθάζετε
λιθάζομεν
λιθάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw stones at
  • to stone, lapidate
 • Cognates: καταλιθάζω, λιθάζω
 • Forms:
  • ἐλιθάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐλιθάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • λιθασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • λιθάσαι Verb: Aor Act Infin
  • λιθάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • λιθασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • λιθάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • λιθάζειν Verb: Pres Act Infin
  • λιθάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • λιθάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • λιθάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
λιθάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λιθάζω
λιθάσαι
λιθάσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: λιθάζω
λιθασθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λιθάζω
λιθασθῶσιν
λιθάσωσιν
λίθινα
λίθιναι
λιθίναις
λιθίνας
λιθίνην
λίθινοι
λιθίνοις
λίθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of stone; stony, i.e., made of stone
 • Forms:
  • λίθινα Adj: Acc Plur Neut
  • λίθιναι Adj: Nom Plur Fem
  • λιθίναις Adj: Dat Plur Fem
  • λιθίνας Adj: Acc Plur Fem
  • λιθίνην Adj: Acc Sing Fem
  • λίθινοι Adj: Nom Plur Masc
  • λιθίνοις Adj: Dat Plur Masc
  • λιθίνους Adj: Acc Plur Masc
  • λιθίνων Adj: Gen Plur Masc
λιθίνους
λιθίνων
λιθοβόλα
λιθοβολεῖσθαι
λιθοβολείτω
λιθοβολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stone, throw stones, lapidate (as capital punishment)
 • Cognates: βολέω, διαβολέω, καταλιθοβολέω, λιθοβολέω, πρωτοβολέω
 • Forms:
  • ἐλιθοβόλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλιθοβόλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • λελιθοβόληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • λιθοβολεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • λιθοβολείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • λιθοβοληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • λιθοβοληθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • λιθοβοληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • λιθοβολῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • λιθοβολήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • λιθοβολήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • λιθοβολησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • λιθοβολήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • λιθοβόλησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • λιθοβολήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • λιθοβολοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
λιθοβοληθήσεται
λιθοβοληθησόμεθα
λιθοβοληθήσονται
λιθοβολῆσαι
λιθοβολήσαντες
λιθοβολήσατε
λιθοβολησάτωσαν
λιθοβολήσετε
λιθοβόλησον
λιθοβολήσουσιν
λιθοβόλον
λιθοβόλος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • throwing stones, pelting with stones
  • Substantival:
   • catapult, machine for throwing stones
 • Forms:
  • λιθοβόλα Adj: Acc Plur Neut
  • λιθοβόλον Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Masc
λιθοβολοῦσα
λίθοι
λίθοις
λίθον
λιθοξόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sculptor
λίθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stone, millstone, stumbling stone
  • a heavy weight (used as a plummet for measuring) (Zech 4:10; 5:8)
 • Cognates: κατάλιθος, λίθος, μονόλιθος, χρυσόλιθος
 • Forms:
  • λίθοι Noun: Nom Plur Masc
  • λίθοις Noun: Dat Plur Masc
  • λίθον Noun: Acc Sing Masc
  • λίθου Noun: Gen Sing Masc
  • λίθους Noun: Acc Plur Masc
  • λίθῳ Noun: Dat Sing Masc
  • λίθων Noun: Gen Plur Masc
λιθόστρωτον
λιθόστρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • paved with stones
   • stone-strewed, i.e., a tessellated mosaic on which the Roman tribunal was placed
  • Substantival:
   • pavement, cobblestone
 • Forms:
  • λιθόστρωτον Adj: Acc Sing Neut
  • λιθοστρώτου Adj: Gen Sing Masc
λιθοστρώτου
λίθου
λιθουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn into stone, petrify
  • to work in stone, hew, carve
 • Forms:
  • λιθουργῆσαι Verb: Aor Act Infin
λιθουργῆσαι
λιθουργικά
λιθουργικῆς
λιθουργικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of or for a worker in stone
  • Substantival:
   • stone-mason
 • Forms:
  • λιθουργικά Adj: Acc Plur Neut
  • λιθουργικῆς Adj: Gen Sing Fem
λιθούργος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • stone-mason, worker in stone
  • stone-cutter
  • gem engraver, stone engraver
 • Forms:
  • λιθουργοῦ Noun: Gen Sing Masc
λιθουργοῦ
λίθους
λιθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be petrified
 • Cognates: ἀπολιθόω
λίθῳ
λιθώδεσιν
λιθώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • stony, rocky (e.g., a field or road full of stones)
  • like stone
 • Forms:
  • λιθώδεσι(ν) Adj: Dat Plur Neut
λίθων
λικμᾷ
λίκμα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: λικμάω
λικμᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λικμάω
λικμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to grind to powder
   • to winnow, triturate, separate grain from the chaff
   • to scatter like chaff
   • to scatter, disperse
   • to drive away from
  • Middle:
   • to scatter like chaff
 • Cognates: ἐκλικμάω
 • Forms:
  • ἐλίκμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • λελικμημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • λικμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λίκμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • λικμᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • λικμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • λικμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • λικμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • λικμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • λικμήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • λικμωμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • λικμώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
λικμηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: λικμάω
λικμήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: λικμάω
λικμήσει
λικμήσεις
λικμήσω
λικμήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: winnower, winnow, crush
λικμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sift, winnow
 • Forms:
  • λικμιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
λικμιῶ
λικμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sieve, winnowing fan, winnowing basket
 • Forms:
  • λικμῷ Noun: Dat Sing Masc
λικμῷ
λικμωμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: λικμάω
λικμώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: λικμάω
λιμα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: for what? why? wherefore?
 • Concord: Matt 27:46; Mark 15:34
λιμαγχονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weaken through hunger, be weakened
 • Forms:
  • ἐλιμαγχόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
λιμένα
λιμένας
λιμένος
λιμένων
λιμήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harbour, haven
 • Forms:
  • λιμένα Noun: Acc Sing Masc
  • λιμένας Noun: Acc Plur Masc
  • λιμένος Noun: Gen Sing Masc
  • λιμένων Noun: Gen Plur Masc
λίμναι
λίμνας
λίμνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lake, pond, pool
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλίμνηλίμναι
GENλίμνηςλιμνῶν
DATλίμνῃλίμναις
ACCλίμνηνλίμνας
VOCλίμνηλίμναι
λίμνῃ
λίμνην
λίμνης
λιμοί
λιμοκτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to kill by hunger, starve to death
  • to let go hungry, let starve
 • Forms:
  • λιμοκτονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
λιμοκτονήσει
λιμόν
λιμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dearth, famine, hunger, a scarcity of food
 • Forms:
  • λιμοί Noun: Nom Plur Masc
  • λιμόν Noun: Acc Sing Masc
  • λιμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • λιμῷ Noun: Dat Sing Masc
λιμοῦ
λιμῷ
λιμώξουσιν
λιμώσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be famished, be hungry
 • Forms:
  • λιμώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λινᾶ
λινᾶς
λινῇ
λινῆν, λινήν
λινοῖς
λινοκαλάμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • stalk of flax, fine flax, flax straw
  • linen made from flax
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMλινοκαλάμηλινοκαλάμαι
GENλινοκαλάμηςλινοκαλαμῶν
DATλινοκαλάμῃλινοκαλάμαις
ACCλινοκαλάμηνλινοκαλάμας
VOCλινοκαλάμηλινοκαλάμαι
λινοκαλάμῃ
λινοκαλάμην
λίνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • linen, flax
   • linen garment
   • wick made from flax
   • fish-net made from flax
λινοῦν
λινοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of flax, flaxen, made from flax
  • Substantival:
   • linen, a linen pillow, linen garment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMλινοῦςλινῆλινοῦν
GENλινοῦλινῆςλινοῦ
DATλινῷλινῇλινῷ
ACCλινοῦνλινῆνλινοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMλινοῖλιναῖλινᾶ
GENλινῶν
DATλινοῖςλιναῖςλινοῖς
ACCλινοῦςλινᾶςλινᾶ
λιπαίνει
λιπαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to oil, anoint
   • to smear with oil
   • to make fat
   • to enrich, enhance the value of
   • to please, bring pleasure
  • Passive:
   • to grow fat
 • Forms:
  • ἐλίπανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλίπανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐλιπάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλιπάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • λιπαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • λιπανάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • λίπανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
λιπανάτω
λίπανον
λιπαρά
λιπαρᾷ
λιπαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to persist, persevere, beg
 • Cognates: ἐκλιπαρέω
 • Forms:
  • λιπαρῆσαι Verb: Aor Act Infin
λιπαρῆσαι
λιπαρόν
λιπαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • oily, fat
   • fruitful (land)
   • robust (man)
   • dainty, sumptuous
   • bright, costly, rich
   • fertile, rich
  • Substantival:
   • an able-bodied (soldier)
 • Forms:
  • λιπαρά Adj: Nom Plur Neut
  • λιπαρόν Adj: Acc Sing Neut
  • λιπαρᾷ Adj: Dat Sing Fem
λίπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • grease, fat, salve
  • fattening food, rich food
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMλίπασμαλιπάσματα
GENλιπάσματοςλιπασμάτων
DATλιπάσματιλιπάσμασι(ν)
ACCλίπασμαλιπάσματα
λιπάσματα
λιποθυμεῖν
λιποθυμέω
λίσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to pray, beseech, beg, entreat
λιτανεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entreaty, prayer, supplication
 • Forms:
  • λιτανείαν Noun: Acc Sing Fem
  • λιτανείας Noun: Gen Sing Fem
λιτανείαν
λιτανείας
λιτανεύσατε
λιτανεύσουσιν
λιτανεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pray, entreat, petition, implore
 • Forms:
  • λιτανεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλιτάνευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • λιτανεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
λιτοί
λιτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • smooth, plain, simple, unadorn, frugal, inexpensive
  • Of people: poor, petty, frugal, financially destitute
  • suppliant, supplicatory, of supplication
 • Forms:
  • λιτοί Adj: Nom Plur Masc
λίτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pound, Roman pound, 327.45 grams
 • Forms:
  • λίτραν Noun: Acc Sing Fem
  • λίτρας Noun: Acc Plur Fem
λίτραν
λίτρας
λιχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a tree-moss, lichen
 • Note: Also spelled λειχήν
 • Forms:
  • λιχῆνας Noun: Acc Plur Masc
  • λειχῆνας Noun: Acc Plur Masc
λιχῆνας
λιχνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gluttony, luxuriousness in eating, daintiness, greediness
 • Forms:
  • λιχνείας Noun: Gen Sing Fem
λιχνείας
λίψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • south
  • southwest
  • west wind
 • Forms:
  • λίβα Noun: Acc Sing Masc
  • λιβί Noun: Dat Sing Masc
  • λιβός Noun: Gen Sing Masc