πεφανέρωκαν
πεφανέρωκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φανερόω
πεφανερώμεθα
πεφανερῶσθαι
πεφανέρωται
πεφανέρωτο
πεφατνωμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: φατνόω
πεφαυλισμένοι
πεφαυλισμένος
πέφευγα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: φεύγω
πέφευγας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
πεφεύγασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
πέφευγεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
πεφευγότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • Root: φεύγω
πεφευγότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φεύγω
πεφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέπτω
πεφθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πέπτω
πεφιλήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: φιλέω
πεφιλοπονημένων
πεφίμωσο
 • Parse: Verb: Perf Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φιμόω
πεφόβησθε
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
πεφόνευκεν
πεφονευμένης
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φονεύω
πεφονευμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φονεύω
πεφόνευται
πεφορηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φορέω
πεφορτισμένοι
πεφραγμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: φράσσω
πεφραγμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • Root: φράσσω
πεφρενωμένος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φρενόω
πεφρικὼς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φρίσσω
πεφρυαγμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
 • Root: φρυάζω
πεφρυγμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: φρύγω
πεφυγαδευκότες
πεφυγαδευκότων
πέφυκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
πεφυκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • Root: φύω
πεφυλαγμένα
πεφυλαγμένην
πεφυλαγμένοι
πεφύλακα
πεφυλακότες
πεφύλακται
πεφύλαξαι
πεφυραμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φυράω
πεφυραμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φυράω
πεφυραμένης
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φυράω
πεφυραμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: φυράω
πέφυρμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
 • Root: φύρω
πεφυρμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: φύρω
πεφυρμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: φύρω
πεφυρμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φύρω
πεφυρμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
 • Root: φύρω
πεφυρμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: φύρω
πεφυσιωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φυσιόω
πεφυσιωμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: φυσιόω
πεφύτευκαν
πεφυτευμέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: φυτεύω
πεφύτευται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φυτεύω
πεφωτισμένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φωτίζω
πεφωτισμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φωτίζω
πεφωτισμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: φωτίζω