ἰδέ
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἴδω
 • Parse: unknown
 • Meaning: [a word of incantation found in Testament of Solomon]
ἴδε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outward appearance, aspect, countenance
  • form, shape, kind
  • "idea"
  • not necessarily visible, but manifestation recognizable as such
 • Forms:
  • ἰδέᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἰδέαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἰδέαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἰδέαις Noun: Dat Plur Fem
ἰδέᾳ
ἰδέαι
ἰδέαις
ἰδέαν
ἰδεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act infin.
 • Root: εἴδω
ἴδεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἰδέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἰδέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἴδῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδης
 • Parse: Verb: 2 Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
ἴδητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἴδω
ἰδία
ἰδίᾳ
ἴδια
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἴδιος
ἴδιαι
ἰδίαις
ἰδίαν
ἰδίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ἴδιος
ἰδιόγραφος
ἴδιοι
ἰδίοις
ἴδιον
ἰδιοποιεῖτο
ἰδιοποιέω
ἴδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one's own, pertaining to oneself, private, personal
  • peculiar, separate, distinct, strange, unaccustomed
 • Forms:
  • ἴδιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἰδίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἰδία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἴδια
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἰδίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἰδίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἰδίας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • ἴδιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἰδίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἴδιον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • ἰδίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἰδίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἰδίῳ
   • Adj: Dat Sing Masc
   • Adj: Dat Sing Neut
  • ἰδίων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἰδιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • characteristic feature
  • characteristic property
  • specific character, peculiar nature
 • Forms:
  • ἰδιότητα Noun: Acc Sing Fem
ἰδιότητα
ἰδίου
ἰδίους
ἰδίῳ
ἰδίων
ἰδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • especially, in a special way, individually
  • by itself
ἰδιῶται
ἰδιώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • layman, amateur, commoner
  • ignorant, rude, unlearned
  • a private person, i.e., (by implication) an ignoramus (compare "idiot")
 • Forms:
  • ἰδιῶται Noun: Nom Plur Masc
  • ἰδιώτου Noun: Gen Sing Masc
ἰδιωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pronounce in the local dialect
 • Forms:
  • ἰδιωτικάς Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἰδιωτικά
ἰδιωτικάς
ἰδιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one's own, private, of or for a private person
 • Forms:
  • ἰδιωτικάς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • ἰδιωτικά Adj: Acc Plur Neut
  • ἰδιωτικῶν Adj: Gen Plur Neut
ἰδιωτικῶν
ἰδιωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a particular way, a way of a common person
 • Forms:
  • ἰδιωτισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἰδιωτισμῷ
ἰδιώτου
ἴδοι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἴδοιμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • Root: ὁράω
ἴδοιμι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἴδοις
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἴδοισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἴδον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: εἴδω
ἰδόντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ὁράω
ἰδόντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὁράω
ἰδόντες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: εἴδω
ἰδόντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ὁράω
ἰδού
 • Parse: Adverb
 • Meaning: behold! lo! see! now look! pay attention!
ἰδοῦ
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἰδοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: εἴδω
ἰδοῦσαι
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • Root: εἴδω
ἱδρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweat, perspire
 • Forms:
  • ἱδρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἱδρωσάτω Verb: Aor Imperative Ind 2nd Sing
ἱδρυμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: ἱδρύω
ἱδρυμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: ἱδρύω
ἱδρυμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ἱδρύω
ἵδρυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἱδρύω
ἱδρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make to sit down, seat
  • to set down and secure (as a foundation)
  • to encamp
  • to build a roof on a house
 • Cognates: ἐνιδρύω, ἱδρύω, καθιδρύω
 • Forms:
  • ἵδρυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱδρυμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἱδρυμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἱδρυμένα Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
ἱδρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἱδρόω
ἱδρώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweat, perspiration
 • Forms:
  • ἱδρῶτι Noun: Dat Sing Masc
  • ἱδρῶτος Noun: Gen Sing Masc
ἱδρωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Imperative Ind 2nd Sing
 • Root: ἱδρόω
ἱδρῶτι
ἱδρῶτος
ἴδω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: εἴδω
ἴδωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: εἴδω
ἰδών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: εἴδω
ἴδωσι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἴδω
ἴδωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἴδω