ἱππάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to drive horses, drive a chariot, ride a horse
 • Cognates: ἐξιππάζομαι
 • Forms:
  • ἱππάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἱππαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἱππαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἱππαζόμενοι
ἱππαζομένους
ἱππάρχαι
ἵππαρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captain of horses, commander of cavalry
 • Forms:
  • ἱππάρχαι Noun: Nom Plur masc
ἱππασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cavalry
  • horses of cavalry
  • horsemanship, riding a horse
  • chariot-driving
 • Forms:
  • ἱππασίας Noun: Gen Sing Fem
ἱππασίας
ἱππάσονται
ἱππεῖς
ἱππεύοντας
ἱππευόντων
ἱππεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • horseman, cavalryman, an equestrian, i.e., member of a cavalry corps
  • driver of horse-driven chariot
 • Forms:
  • ἱππεῖς Noun: Acc Plur Masc
  • ἱππεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἱππευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἵππευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱππεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἱππεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • ἱππέων Noun: Gen Plur Masc
  • ἱππέως Noun: Gen Sing Masc
ἵππευσεν
ἱππεῦσι
ἱππεῦσιν
ἱππεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ride a horse
ἱππέων
ἱππέως
ἱππικαῖς
ἱππικάς
ἱππικόν
ἱππικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • horseman; the cavalry force
  • pertaining to a horseman, of a horse
  • pertaining to cavalry
 • Forms:
  • ἱππικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ἱππικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἱππικόν Adj: Nom Sing Masc
  • ἱππικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἱππικοῦ
ἱππόδρομον
ἱππόδρομος
ἱπποδρόμου
ἱπποδρόμῳ
ἵπποι
ἵπποις
ἵππον
ἵππος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: horse, cavalry
 • Forms:
  • ἵπποι Noun: Nom Plur Masc
  • ἵπποις Noun: Dat Plur Masc
  • ἵππον Noun: Acc Sing Fem
  • ἵππου Noun: Gen Sing Masc
  • ἵππους Noun: Acc Plur Masc
  • ἵππῳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἵππων Noun: Gen Plur Masc
ἵππου
ἵππους
ἵππῳ
ἵππων