ἱκανά
ἱκαναί
ἱκαναίς
ἱκανάς
ἱκανή
ἱκανήν
ἱκανοί
ἱκανοίς
ἱκανόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἱκανός
ἱκανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sufficient, adequate, large enough, great (in quantity), large number
  • having adequate strength
  • great (in time) (i.e., long time)
  • considerable (in quantity)
  • fit, appropriate, competent, qualified, able, worthy
 • Forms:
  • ἱκανώτατα Adj: Nom Sing Fem Superlative; Nom/Acc Plur Neut Superlative
  • ἱκανά Adj: Acc Plur Neut
  • ἱκαναί Adj: Nom Plur Fem
  • ἱκαναίς Adj: Dat Plur Fem
  • ἱκανάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἱκανή Adj: Nom Sing Fem
  • ἱκανήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἱκανοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἱκανοίς Adj: Dat Plur Masc
  • ἱκανόν
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • ἱκανοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἱκανούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἱκανῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἱκανῶν Adj: Gen Plur Masc
ἱκανότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fitness, capability, qualification, sufficiency, ability
ἱκανοῦ
ἱκανούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἱκανόω
ἱκανούς
ἱκανούσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἱκανόω
ἱκανοῦται
ἱκανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to satisfy, fit, make able, enable, i.e., qualify
   • to meet (a requirement), be sufficient, be great enough, be long enough
  • Passive:
   • to be sufficiently provided
 • Forms:
  • ἱκανούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἱκανούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἱκανοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱκανωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἱκανώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἱκανώσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἱκάνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἱκάνωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἱκανῷ
ἱκανωθῆναι
ἱκανώθησαν
ἱκανῶν
ἱκανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • sufficiently, ably, adequately, fully, often
  • to a considerable measure
ἱκανώσαντι
ἱκάνωσεν
ἱκάνωσον
ἱκανώτατα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem Superlative; Nom/Acc Plur Neut Superlative
 • Root: ἱκανός
ἱκεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: supplication, entreaty, prayer
 • Forms:
  • ἱκεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἱκεσίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
ἱκεσίᾳ
ἱκεσίαν
ἱκέται
ἱκετεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: entreaty, supplication
 • Forms:
  • ἱκετείαν Noun: Acc Sing Fem
ἱκετείαν
ἱκετεύει
ἱκέτευον
ἱκετεύοντες
ἱκετεύουσα
ἱκετεύσαντες
ἱκετευσάντων
ἱκέτευσον
ἱκετεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to supplicate, beseech, approach as a suppliant, entreat, implore
 • Forms:
  • ἱκετεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἱκετεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἱκέτευον Verb: imp act Ind 1st Sing
  • ἱκετεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἱκετεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἱκετευσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἱκέτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἱκέτην
ἱκετηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: supplication; entreaty
 • Forms:
  • ἱκετηρίας Noun: Acc Plur Fem
ἱκετηρίᾳ
ἱκετηρίας
ἱκετηρίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or fit for suppliants
 • Forms:
  • ἱκετηρίᾳ Adj: Dat Sing Fem
ἱκέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: suppliant
 • Forms:
  • ἱκέται Noun: Nom Plur Masc
  • ἱκέτην Noun: Acc Sing Masc
  • ἱκετῶν Noun: Gen Plur Masc
ἱκετῶν
ἰκμάδα
ἰκμάδος
ἱκμάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • moisture, dampness
  • something moist
 • Forms:
  • ἰκμάδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἰκμάδος Noun: Gen Sing Fem
ἴκτερον
ἴκτερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blight, rust
  • jaundice
  • yellow bird
  • paleness
 • Forms:
  • ἴκτερον Noun: Acc Sing Masc
  • ἰκτέρῳ Noun: Dat Sing Masc
ἰκτέρῳ
ἰκτίν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hawk, kite (a type of bird)
 • Forms:
  • ἰκτῖνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἰκτίνον Noun: Acc Sing Masc
  • ἰκτίνος Noun: Gen Sing Masc
ἰκτῖνα
ἰκτίνον
ἰκτίνος