ἰῷ
  • Parse: Noun: Dat Sing Masc
  • Root: ἰός
ἰωθήτω
ἰώμενοι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • Root: ἰάομαι
ἰώμενον
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Root: ἰάομαι
ἰώμενος
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • Root: ἰάομαι
ἰῶνται
ἰῶντο
ἰῶτα
  • Parse: Noun: indeclinable letter
  • Meaning: jot