ἰῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ἰός
ἰωθήτω
ἰώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἰάομαι
ἰώμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἰάομαι
ἰώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἰάομαι
ἰῶνται
ἰῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἰάομαι
ἰῶτα
 • Parse: Noun: indeclinable letter
 • Meaning: jot