ἰταμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recklessness, initiative, vigour, effrontery, temerity
 • Forms:
  • ἰταμίας Noun: Gen Sing Fem
ἰταμίας
ἰταμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bold, impetuous, fierce
  • reckless, having no regard to consequences
  • carefree, foolhardy, imprudent
ἰτέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a willow tree
 • Forms:
  • ἰτέαν
   • Noun: Acc Sing Fem
  • ἰτέαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἰτέας Noun: Acc Plur Fem
ἰτέαις
ἰτέαν
ἰτέας
ἴτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: εἶμι