γεγαμηκόσι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γαμέω
γεγαμηκόσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γαμέω
γεγαυρωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: γαυρόω
γεγαυρωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: γαυρόω
γεγένημαι
γεγενημένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεγενημένας
γεγενημένοις
γεγενημένον
γεγενημένος
γεγενημένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γίνομαι
γεγενημένων
γεγενῆσθαι
γεγένησθε
γεγένηται
γεγέννηκα
γεγεννηκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεγέννημαι
γεγεννημέθα
γεγεννημέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γεννάω
γεγεννημένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεγεννημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεγεννημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεγεννημένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεγέννησαι
γεγεννῆσθαι
γεγέννηται
γεγήρακα
γεγηράκαμεν
γεγήρακας
γεγήρακε, γεγήρακεν
γεγλυμμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • Root: γλύφω
γεγλυμμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: γλύφω
γέγονα
γεγόναμεν
γέγοναν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • Root: γίνομαι
γέγονας
γεγόνασι
γεγόνασιν
γεγόνατε
γεγόνει
γεγόνεισαν
γέγονε
γέγονεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γίνομαι
γεγονέναι
γεγονός
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γεγονόσι
γεγονότα
γεγονότας
γεγονότες
γεγονότι
γεγονότος
γεγονότων
γεγονυῖα
γεγονυῖαν
γεγονυίας
γεγονώς
γεγραμμένης
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένας
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: γράφω
γέγραπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γέγραφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γεγράφαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
γεγραφέναι
γεγράφθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: γράφω
γεγραφότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γεγύμνωνται
γεγυμνασμένα
γεγυμνασμένην
γεγυμνασμένοις