γεῶδες
γεώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: earth-like, earthy, pertaining to the earth
 • Forms:
  • γεῶδες Adj: Nom Sing Neut
  • γεώδους Adj: Gen Sing Fem
γεώδους
γεωμετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • land survey
  • geometry, measurement
 • Forms:
  • γεωμετρίας Noun: Gen Sing Fem
γεωμετρίας
γεωμετρικόν
γεωμετρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to land surveying
  • measuring, of or for geometry, geometrical
 • Forms:
  • γεωμετρικόν Adj: Nom Sing Neut
γεωργεῖται
γεωργεῖ
 • Parse: Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing; Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: γεωργέω
γεωργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cultivate (the ground)
  • to till (the soil)
  • to plough (plow)
  • to be a farmer, work as a farmer
 • Forms:
  • γεωργεῖ Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing; Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
  • γεωργεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • γεωργοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γεωργούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • γεωργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
γεωργία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: tillage, agricultural work, farming
 • Forms:
  • γεωργίαν Noun: Acc Sing Fem
γεώργια
γεωργίαν
γεωργίας
γεώργιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cultivated land, agricultural field, a farm
  • farming, husbandry
 • Forms:
  • γεωργίου Noun: Gen Sing Neut
  • γεώργια Noun: Nom/Acc Plur Neut
γεωργίου
γεωργοί
γεωργοῖς
γεωργόν
γεωργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vine-dresser
  • tenant farmer
  • farmer, husbandman
 • Forms:
  • γεωργοί Noun: Nom Plur Masc
  • γεωργοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • γεωργόν Noun: Acc Sing Masc
  • γεωργούς Noun: Acc Plur Masc
  • γεωργῷ Noun: Dat Sing Masc
  • γεωργῶν Noun: Gen Plur Masc
γεωργοῦντες
γεωργούντων
γεωργουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: γεωργέω
γεωργούς
γεωργοῦσιν
γεωργῷ
γεωργῶν