γυμνά
γυμναί
γύμναζε
γυμναζόμεθα
γυμνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to exercise
  • to train, i.e., practice naked (in the games)
  • to harass, vex
 • Forms:
  • γεγύμνωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • γεγυμνασμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • γεγυμνασμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • γεγυμνασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • γυμναζόμεθα Verb: Pres/Imp Mid/Pass ind 1st plur
  • γύμναζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγύμναζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
γυμνασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exercise, contest, gymnasium; bodily training, i.e., (figuratively) asceticism
 • Cognates: γυμνασία, συγγυμνασία
 • Forms:
  • γυμνασίαν Noun: Acc Sing Fem
γυμνασίαν
γυμνάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bodily exercise
  • school for athletics and culture
  • gymnasium
γυμνή
γυμνήν
γυμνητεύομεν
γυμνητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be naked; to strip, i.e., (reflexively) go poorly clad
 • Forms:
  • γυμνητεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • γυμνιτεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
γυμνιτεύομεν
γυμνιτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be poorly clothed
γυμνοί
γυμνοῖς
γυμνόν
γυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • naked, stripped, bare
  • without an outer garment
  • poorly dressed
  • uncovered, bare
  • unarmed
 • Forms:
  • γυμναί Adj: Nom Plur Fem
  • γυμνή Adj: Nom Sing Fem
  • γυμνοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • γυμνότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • γυμνῶν Adj: Gen Plur Masc
  • γυμνά Adj: Nom Plur Neut
  • γυμνήν Adj: Acc Sing Fem
  • γυμνοί Adj: Nom Plur Masc
  • γυμνόν Adj: Acc Sing Masc
  • γυμνοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • γυμνούς Adj: Acc Plur Masc
γυμνότερος
γυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nakedness, nudity, nude, naked
  • destitution, lack of sufficient clothing
 • Forms:
  • γυμνότητι Noun: Dat Sing Fem
  • γυμνότητος Noun: Gen Sing Fem
γυμνότητι
γυμνότητος
γυμνοῦ
γυμνούς
γυμνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strip, lay bare, divest, uncover
   • to expose (part of a human body by removing its covering)
   • to remove (someone's upper garment)
  • Middle:
   • to expose oneself by taking off clothes (as a result of getting drunk)
  • Passive:
   • to be made naked
 • Forms:
  • ἐγυμνώθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγύμνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγύμνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γυμνῶν
γύμνωσιν
γύμνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nakedness, stripping, exposure
  • state of being unclothed and naked
  • a naked body (wholly naked or partially naked)
 • Note: All the references implicitly refer to unseemingly exposed male genitals in spite of the fact that the noun is feminine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγύμνωσιςγυμνώσεις
GENγυμνώσεωςγυμνώσεων
DATγυμνώσειγυμνώσεσι(ν)
ACCγύμνωσι(ν)γυμνώσεις
γύναι
 • Parse: Noun: Voc Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναῖκα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναικάρια
γυναικάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • literally: little woman
  • derogatorily: idle woman, silly woman, foolish woman
 • Forms:
  • γυναικάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
γυναῖκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναικεῖα
γυναικείαν
γυναικείοις
γυναικεῖον
γυναικεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • women's work
   • feminine, having menstrual cycle
  • Substantival:
   • menstruation, period
 • Forms:
  • γυναικεῖα Adj: Acc Plur Neut
  • γυναικείαν Adj: Acc Sing Fem
  • γυναικείοις Adj: Dat Plur Masc
  • γυναικεῖον Adj: Acc Sing Neut
  • γυναικείῳ Adj: Dat Sing Neut
γυναικείῳ
γυναῖκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναικί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναικός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γυνή
γυναικοτραφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: brought up by a woman
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγυναικοτραφήςγυναικοτραφές
GENγυναικοτραφοῦς
DATγυναικοτραφεῖ
ACCγυναικοτραφῆγυναικοτραφές
Plural
 MascFemNeut
NOMγυναικοτραφεῖςγυναικοτραφῆ
GENγυναικοτραφῶν
DATγυναικοτραφέσι(ν)
ACCγυναικοτραφεῖςγυναικοτραφῆ
γυναικών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a harem
  • a woman's apartment, a harem's quarters
 • Forms:
  • γυναικῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • γυναικῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • γυναικῶνος Noun: Gen Sing Masc
γυναικών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woman's apartments, harem
γυναικῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναικῶνα
γυναικῶνι
γυναικῶνος
γυναιξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γυνή
γυναιξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: γυνή
γύναιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weak woman
  • little woman
  • dear wife, dear woman
  • γύναια δῶρα gifts made to a woman
γυνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female person, woman
  • wife, female spouse
 • Forms:
Gender
 SingularPlural
NOMγυνήγυναῖκες
GENγυναικόςγυναικῶν
DATγυναικίγυναιξί(ν)
ACCγυναῖκαγυναῖκας
VOCγύναιγυναῖκες
γύπα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: γύψ
γυπός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: γύψ
γῦρον
γῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: round object, ring, circle
 • Forms:
  • γῦρον Noun: Acc Sing Masc
  • γύρου Noun: Gen Sing Masc
  • γύρῳ Noun: Dat Sing Masc
γυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go around, circle
  • to make round, bend into a circle
  • to draw a circle
 • Forms:
  • ἐγύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γύψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: vulture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγύψγῦπες
GENγυπόςγυπῶν
DATγυπίγυψί(ν)
ACCγῦπα, γύπαγῦπας
VOCγύψγῦπες
γυψίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: γύψ