γλαῦκα
γλαύξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an owl, little owl
 • Forms:
  • γλαῦκα Noun: Acc Sing Fem
γλεῦκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sweet new wine, unfermented grape juice
  • highly sweetened fermented wine that is very intoxicating
 • Concord: Job 32:19
 • Forms:
  • γλεύκους Noun: Gen Sing Neut
γλεύκους
γλυκάζον
γλυκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweeten, taste sweet, have a sweet taste
 • Forms:
  • γλυκάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
γλυκαίνειν
γλυκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to sweeten, make sweet
  • Passive:
   • to become sweet
 • Forms:
  • γλυκαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • γλυκανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γλυκανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γλυκανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγλύκανας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγλυκάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγλυκάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
γλυκανεῖ
γλυκανθῇ
γλυκανθήσεται
γλύκασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sweetness, sweet wine, something sweet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγλύκασμαγλυκάσματα
GENγλυκάσματοςγλυκασμάτων
DATγλυκάσματιγλυκάσμασι(ν)
ACCγλύκασμαγλυκάσματα
γλυκάσματα
γλυκασμάτων
γλυκασμοί
γλυκασμόν
γλυκασμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: sweet drink, sweetness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγλυκασμόςγλυκασμοί
GENγλυκασμοῦγλυκασμῶν
DATγλυκασμῷγλυκασμοῖς
ACCγλυκασμόνγλυκασμούς
VOCγλυκασμέγλυκασμοί
γλυκέα
γλυκεῖα
γλυκείας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: γλυκύς
γλυκεῖς
γλυκέος
γλυκερός
 • Parse: Adj: Gen Sing Neut
 • Meaning: sweet (to the taste)
 • Forms:
  • γλυκεροῦ Adj: Gen Sing Neut
γλυκεροῦ
γλυκύ
γλυκύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sweet, fresh, pleasant, delightful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγλυκύςγλυκεῖα
γλυκέα
γλυκύ
GENγλυκέοςγλυκείαςγλυκέος
DATγλυκεῖγλυκείᾳγλυκεῖ
ACCγλυκύνγλυκεῖανγλυκύ
Plural
 MascFemNeut
NOMγλυκεῖςγλυκεῖαιγλυκέα
GENγλυκέωνγλυκειωνγλυκέων
DATγλυκέσιγλυκείαιςγλυκέσι
ACCγλυκεῖςγλυκείαςγλυκέα
 • Comparatives & Superlatives
 • γλυκυτάτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Superlative
 • γλυκυτάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
 • γλυκύτερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
 • γλυκύτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
γλυκυτάτη
γλυκυτάτων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Superlative
 • Root: γλυκύς
γλυκύτερα
γλυκύτερον
γλυκύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sweetness, tenderness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγλυκύτηςγλυκύτητες
GENγλυκύτητοςγλυκυτήτων
DATγλυκύτητιγλυκύτησιν
ACCγλυκύτηταγλυκύτητας
γλυκύτητα
γλυκύτητος
γλύμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: engraved figure, inscription, signet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγλύμμαγλύμματα
GENγλύμματοςγλυμμάτων
DATγλύμματιγλύμμασι(ν)
ACCγλύμμαγλύμματα
γλύμματα
γλύμματος
γλυπτά
γλυπτοῖς
γλυπτόν
γλυπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carved, graven
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγλυπτόςγλυπτήγλυπτόν
GENγλυπτοῦγλυπτῆςγλυπτοῦ
DATγλυπτῷγλυπτῇγλυπτῷ
ACCγλυπτόνγλυπτήνγλυπτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγλυπτοίγλυπταίγλυπτά
GENγλυπτῶνγλυπτῶνγλυπτῶν
DATγλυπτοῖςγλυπταῖςγλυπτοῖς
ACCγλυπτούςγλυπτάςγλυπτά
γλυπτούς
γλυπτῷ
γλυπτῶν
γλυφαί
γλυφάς
γλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • carving, carved work, engraving
  • act of engraving
  • something engraved
 • Cognates: ἀναγλυφή, γλυφή
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγλυφήγλυφαί
GENγλυφῆςγλυφῶν
DATγλυφῇγλυφαῖς
ACCγλυφήνγλυφάς
VOCγλυφήγλυφαί
γλυφήν
γλυφῆς
γλύφοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γλύφω
γλύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to carve, cut out with a knife, mould
  • to engrave, cut out with a knife, mould
 • Cognates: διαγλύφω, ἐγγλύφω, ἐπιγλύφω
 • Forms:
  • γεγλυμμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • γεγλυμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • γλύφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γλύψαι Verb: Aor Act Infin
  • γλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐγλύφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἔγλυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔγλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γλυφῶν
γλύψαι
γλύψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γλύφω
γλῶσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tongue
  • language
  • speech, something said and spoken
  • people who speak a particular language
  • something tongue-shaped; a thin, oblong object
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγλῶσσαγλῶσσαι
GENγλώσσηςγλωσσῶν
DATγλώσσῃγλώσσαις
ACCγλῶσσανγλώσσαν
VOCγλῶσσαγλώσσας
γλῶσσαι
γλώσσαις
γλωσσαλλαγή
Feminine
 SingularPlural
NOMγλωσσαλλαγήγλωσσαλλαγαί
GENγλωσσαλλαγῆςγλωσσαλλαγῶν
DATγλωσσαλλαγῇγλωσσαλλαγαῖς
ACCγλωσσαλλαγήνγλωσσαλλαγάς
VOCγλωσσαλλαγήγλωσσαλλαγαί
γλωσσαλλαγῇ
γλῶσσαν
γλώσσας
γλώσσῃ
γλώσσης
γλωσσόκομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • chest (for collecting money)
  • a casket, ark
  • bag, purse
  • a case (to keep mouthpieces of wind-instruments in)
γλωσσότμητον
γλωσσότμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with the tongue cut out
 • Forms:
  • γλωσσότμητον Adj: Acc Sing Neut
γλωσσοτομεῖν
γλωσσοτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut out the tongue
  • to incapacitate
 • Note: Alternate spelling: γλωττοτομέω
 • Forms:
  • γλωσσοτομεῖν Verb: Pres Act Infin
γλωσσοχαριτοῦντος
γλωσσοχαριτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flatter, speak favourably
 • Cognates: χαριτόω
 • Forms:
  • γλωσσοχαριτοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
γλωσσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: talkative, garrulous, glib, babbling
 • Forms:
  • γλωσσώδους Adj: Gen Sing Fem
γλωσσώδους
γλωσσῶν
γλῶττα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Alt. form of γλῶσσα
 • Meaning:
  • tongue
  • language
 • Forms:
  • γλῶτταν Noun: Acc Sing Fem
γλῶτταν
γλωττοτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. form of γλωσσοτομέω
 • Meaning: to cut out the tongue, make speechless
 • Forms:
  • γλωττοτομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • γλωττοτομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
γλωττοτομῆσαι
γλωττοτομήσεις