γέ
 • Parse: particle
 • Meaning: and besides, doubtless, at least, yet
γεγαμηκόσι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γαμέω
γεγαμηκόσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γαμέω
γεγαυρωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid part Nom Plur Masc
 • Root: γαυρόω
γεγαυρωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: γαυρόω
γεγένημαι
γεγενημένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεγενημένας
γεγενημένοις
γεγενημένον
γεγενημένος
γεγενημένων
γεγενῆσθαι
γεγένησθε
γεγένηται
γεγέννηκα
top
γεγεννηκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεγέννημαι
γεγεννημέθα
γεγεννημέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: γεννάω
γεγεννημένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένης
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεγεννημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεγεννημένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεγεννημένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεγεννημένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεγέννησαι
γεγέννηται
γεγήρακα
γεγηράκαμεν
γεγήρακας
γεγήρακεν
top
γεγλυμμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
 • Root: γλύφω
γεγλυμμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: γλύφω
γέγονα
γεγόναμεν
γέγοναν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur contracted form
 • Root: γίνομαι
γέγονας
γεγόνασι
γεγόνασιν
γεγόνατε
γέγονε
γεγόνει
γεγόνεισαν
γέγονεν
γεγονέναι
γεγονός
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γεγονόσι
top
γεγονότα
γεγονότας
γεγονότες
γεγονότι
γεγονότος
γεγονότων
γεγονυῖα
γεγονυῖαν
γεγονυίας
γεγονώς
γεγραμμένης
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένας
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: γράφω
γεγραμμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: γράφω
top
γεγραμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένοις
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: γράφω
γεγραμμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: γράφω
γεγραμμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: γράφω
γέγραπται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
γέγραφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
γεγράφαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
γεγραφότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γράφω
γεγύμνωνται
γεγυμνασμένα
γεγυμνασμένην
γεγυμνασμένοις
γεδδουρ
 • Parse: Hebrew Transliteration
 • Meaning: troop, band (I Sam. 30)
top
γέεννα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hell, gehenna
  • valley of the sons of Hinnom (Gehenna), a ravine south of Jerusalem
  • fig. place of final condemnation
 • Hebrew: גֵיא חִנֺּם
 • Forms:
  • γέενναν Noun: Acc Sing Fem
  • γεέννῃ Noun: Dat Sing Fem
  • γεέννης Noun: Gen Sing Fem
γέενναν
γεέννῃ
γεέννης
scale
γεῖσος
γεῖσος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: projecting part of a roof, roof overhang, cornice, eave, soffit, border, ground sill, chapiter, capital
 • Forms:
  • γείσους Noun: Gen Sing Neut
  • γεισῶν Noun: Gen Plur Neut
γείσους
γεισῶν
γειτνιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a neighbour, border on, be adjacent
 • Forms:
  • γειτνιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • γειτνιῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
γειτνιῶν
γειτνιῶντας
γείτονα
γείτονας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Masc
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: γείτων
γείτονες
γείτονος
γειτόνων
top
γείτοσίν
γείτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neighbour
 • Forms:
  • γείτονα Noun: Acc Sing Masc
  • γείτονας
   • Noun: Acc Plur Masc
   • Noun: Acc Plur Fem
  • γείτονες Noun: Nom Plur Masc
  • γείτονος Noun: Gen Sing Masc
  • γειτόνων Noun: Gen Plur Masc
  • γείτοσίν Noun: Dat Plur Masc
γειώραις
γειώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sojourner, proselyte
 • Forms:
  • γειώραις Noun: Dat Plur Masc
γελᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
γελάσαι
γελάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γελάω
γελάσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γελάω
γελάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
γελάσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γελάω
γελάσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
γελάσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
γελαστός
γελάσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: γελάω
γελάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to laugh
 • Cognates: ἐκγελάω, ἐπεγγελάω, ἐπιγελάω, καταγελάω, προσγελάω, συγγελάω
 • Forms:
  • γελῶν
   • Verb: Imp Ind Act 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres/Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Masc
  • γελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γελάσαι Verb: Aor Act Infin
  • γελάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γελάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • γελάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • γελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • γελάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • γελάσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • γελάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • γελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • γελῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγέλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγέλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγέλασας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγέλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγέλασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
top
γελοιάζειν
γελοιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to joke, jest
 • Forms:
  • γελοιάζειν Verb: Pres Act Infin
γελοιασμόν
γελοιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jesting
 • Forms:
  • γελοιασμόν Noun: Acc Sing Masc
γελοιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jester, buffoon, scorner
 • Forms:
  • γελοιαστῶν Noun: Gen Plur Masc
γελοιαστῶν
γελοῖον
γελοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ridiculous, absurd, causing laughter, laughable
 • Forms:
  • γελοῖον Adj: Acc Sing Masc
γελῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
γελῶν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γέλως
 • Parse:
  • Verb: Imp Ind Act 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres/Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres/Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: γελάω
γελῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γελάω
γέλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: laughter, derision
 • Cognates: γέλως, κατάγελως
 • Forms:
  • γελῶν
   • Noun: Acc Sing Masc/Fem
   • Noun: Gen Plur Masc
  • γέλωτα Noun: Acc Sing Masc
  • γέλωτι Noun: Dat Sing Masc
  • γέλωτος Noun: Gen Sing Masc
γέλωτα
γέλωτι
top
γέλωτος
γεμίζεσθαι
γεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to load
  • to fill, be full, fill entirely
 • Cognates: ἐπιγεμίζω
 • Forms:
  • γεμίσαι Verb: Aor Act Infin
  • γεμίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • γεμίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γεμισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γεμίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐγέμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγέμισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγεμίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
γέμει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
γέμειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: γέμω
γέμετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: γέμω
γεμίσαι
γεμίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: γεμίζω
γεμίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γεμίζω
γεμίσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: γέμω
γεμισθῇ
γέμον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: γέμω
γέμοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: γέμω
γέμοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γέμω
γεμόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: γέμω
top
γέμουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γέμω
γεμούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: γέμω
γέμουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
γέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be full, load, swell out
 • Forms:
  • γεμίσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • γέμετε Verb: Pres Act ind 2nd Plur
  • γέμοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γέμει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γέμειν Verb: Pres Act Infin
  • γέμον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • γέμοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • γεμόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • γέμουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • γεμούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • γέμουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἔγεμεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔγεμον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
γενεά
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • family, clan, race, descendants
  • generation, contemporaries, i.e., all those born around the same time
  • age, i.e., a period of time
 • Forms:
  • γενεᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • γενεαί Noun: Nom Plur Fem
  • γενεαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • γενεάν Noun: Acc Sing Fem
  • γενεᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • γενεάς Noun: Acc Plur Fem
  • γενεῶν Noun: Gen Plur Fem
γενεᾷ
γενεαί
γενεαῖς
γενεαλογέω
top
γενεαλογία
γενεαλογίαις
γενεαλογίας
γενεαλογούμενος
γενεάν
γενεάς
γενεᾶς
γενέθλιον
γενέθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: birthday
 • Forms:
  • γενέθλιον Adj: Acc Sing Fem
γένει
γένεια
γένειον
 • Parse: Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: chin, beard
 • Forms:
  • γένεια Noun: Acc Plur Neut
  • γενείων Noun: Gen Plur Neut
γενείων
γενέσει
top
γενέσεις
γενέσεσιν
γενέσεως
γενέσθαι
γένεσθε
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γενέσθω
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γενέσθωσαν
γένεσι
γενέσια
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: birthday celebration, birthday ceremonies
 • Forms:
  • γενεσίοις Noun: Dat Plur Neut
  • γενεσίων Noun: Gen Plur Neut
γενεσιάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: creator, author
γένεσιν
γενεσίοις
γενεσιουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • creator
  • author of existence
γένεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beginning, origin, descent, nativity, birth
  • existence
  • genealogy, family, generation, offspring
  • nature, natural
  • kind, species, type
 • Forms:
  • γενέσει Noun: Dat Sing Fem
  • γενέσεις Noun: Nom Plur Fem
  • γενέσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • γενέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • γένεσιν Noun: Acc Sing Fem
top
γενεσίων
γενετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: birth
 • Forms:
  • γενετῆς Noun: Gen Sing Fem
γενετῆς
γενέτιν
γενέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother
 • Forms:
  • γενέτιν Noun: Acc Sing Fem
γενεῶν
γένη
γένῃ
γενηθείς
γενηθεῖσα
γενηθείσῃ
γενηθέντας
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γενηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γενηθέντος
γενηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent part Gen Plur Neut
 • Root: γίνομαι
top
γενηθῇ
γενηθῆναι
γενηθῇς
γενήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: γίνομαι
γενήθητι
γενηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γενηθήτωσαν
γενηθῶμεν
γενηθῶσιν
γένημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • product, fruit, yield (of vegetables)
  • harvest
  • offspring
 • Forms:
  • γενήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • γενήματι Noun: Dat Sing Neut
  • γενημάτων Noun: Gen Plur Neut
γενήμασιν
γενήματα
γενήματι
γενήματος
top
γενημάτων
γενήσεσθε
γενήσεται
γενήσομαι
γενησόμενον
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Part Acc Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γενησομένων
γενήσονται
γένησθε
γένηται
γενικῆς
γενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to or connected with the family or race
 • Cognates: γενικός, συγγενικός
 • Forms:
  • γενικῆς Adj: Gen Sing Fem
γεννᾷ
γενναία
γενναῖα
γενναιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be brave
 • Forms:
  • γενναίᾳ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
γενναίᾳ
γενναῖοι
γενναῖον
top
γενναῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: genuine, noble, true to one's birth or descent, excellent
 • Forms:
  • γενναιότατος Adj: Nom Sing Masc Superl
  • γενναιότατοι Adj: Nom Plur Masc Superl
  • γενναία Adj: Nom Sing Fem
  • γενναῖα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • γενναῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • γενναῖον Adj: Acc Sing Neut
  • γενναιοτέρα Adj: Nom Sing Fem compar
  • γενναιοτέρων Adj: Gen Plur Masc comp
  • γενναίους Adj: Acc Plur Masc
  • γενναίῳ Adj: Dat Sing Masc
γενναιότατοι
γενναιότατος
γενναιοτέρα
γενναιοτέρων
γενναιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: nobleness of character, nobility, bravery
 • Forms:
  • γενναιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • γενναιότητος Noun: Gen Sing Fem
γενναιότητα
γενναιότητος
γενναίους
γενναίῳ
γενναίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nobly, bravely
γεννᾶται
γεννώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: γεννάω
γεννάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • of men: to father, beget, become the father of (someone) (literally or figuratively)
   • of women: to bear, bring forth
   • to generate
   • to bring forth, produce (fruit), produce (children)
  • Passive:
   • to be born
 • Cognates: ἀναγεννάω, γεννάω, ἐκγεννάω
 • Forms:
  • γεννώσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • γεννώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • γεγεννημέναι
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • γεγενημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • γεγέννηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • γεγεννηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • γεγέννημαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • γεγεννημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • γεγεννημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • γεγεννημένον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • γεγεννημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • γεγεννημένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
  • γεγεννημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • γεγεννημέθα Verb: Perf Pass Ind 1st. Plur
  • γεγέννησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • γεγέννηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • γεννᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • γεννᾶται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • γεννηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • γεννηθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • γεννηθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • γεννηθέντα
   • Verb: Aor Pass Part Nom Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • γεννηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • γεννηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • γεννηθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • γεννηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γεννηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • γεννηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • γεννηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • γεννῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • γεννήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • γεννήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • γεννήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • γεννηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • γεννήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • γεννήσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Noun: Dat Sing Fem
  • γεννήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • γεννήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • γεννήσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • γεννήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • γεννήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • γεννώμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • γεννωμένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • γεννώμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • γεννωμένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • γεννῶνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • γεννῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • γεννῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • γεννῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γεννῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγεννήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐγεννήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγεννήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐγεννήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐγεννήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγεννήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγέννησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγέννησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγέννησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγέννησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγέννησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγεννῶσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
top
γεννηθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom Acc Sing Masc
  • Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννηθῇ
γεννηθῆναι
γεννηθήσεσθε
γεννηθήσεται
γεννηθῆτε
γέννημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • child, offspring
  • that which is produced, product
  • fruit, brood, etc.
 • Forms:
  • γενήματα Noun: Acc Plur Neut
  • γενήματος Noun: Gen Sing Neut
  • γεννήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • γεννήματα
   • Noun: Acc Plur Neut
   • Noun: Voc Plur Neut
  • γεννήματος Noun: Gen Sing Neut
  • γεννημάτων Noun: Gen Plur Neut
γεννήμασιν
top
γεννήματα
γεννήματος
γεννημάτων
γεννῆσαι
γεννήσαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεννήσεις
γεννήσεις
γεννήσῃ
γεννήσῃς
γέννησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • procreation
  • progeny
  • birth; nativity, offspring
 • Forms:
  • γεννήσεις Noun: Nom Plur Fem
top
γεννήσω
γεννήσωσιν
γεννητοῖς
γεννητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: begotten, born
 • Forms:
  • γεννητοῖς Adj: Dat Plur Masc
γεννώμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: γεννάω
γεννωμένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννώμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: γεννάω
γεννώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: γεννάω
γεννωμένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: γεννάω
γεννῶνται
γεννῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεννῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: γεννάω
γεννῶσι
γεννῶσιν
γενοίμεθα
γένοιτ᾿
γενοίμην
γένοιντο
top
γένοιτο
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Optative 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
γενόμενα
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γενόμεναι
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Fem
 • Root: γίνομαι
γενομένας
γενομένη
γενομένῃ
γενομένην
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: γίνομαι
γενομένης
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: γίνομαι
γενόμενοι
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: γίνομαι
γενομένοις
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Dat Plur Neut
 • Root: γίνομαι
γενόμενον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 2Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γενόμενος
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: γίνομαι
γενομένου
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: γίνομαι
γενομένους
γενομένῳ
γενομένων
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Masc
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Neut
  • Verb: 2Aor Mid Deponent part Gen Plur Fem
 • Root: γίνομαι
top
γένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • race, stock
  • descendants of a common ancestor
  • family, relatives
  • nation, people
  • class, kind, type, species
 • Forms:
  • γένει Noun: Dat Sing Neut
  • γένεσι Noun: Dat Plur Neut
  • γένη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • γένους Noun: Gen Sing Neut
  • γενῶν Noun: Gen Plur Neut
γενοῦ
γένους
γένωμαι
 • Parse: Verb: 2Aor middle Deponent Subj 1st Sing
 • Root: γίνομαι
γενώμεθα
γενῶν
γένωνται
 • Parse: Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
 • Root: γίνομαι
γεραιά
γεραιᾶς
γεραιόν
γεραιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: old, aged, venerable
  • Subst.: old man
 • Forms:
  • γεραιά Adj: Nom Sing Fem
  • γεραιᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • γεραιόν Adj: Acc Sing Masc
  • γεραιοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • γεραιῶν Adj: Gen Plur Masc
γεραιοῦ
γεραίρειν
top
γεραιρομένους
γεραίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to celebrate
  • to honour
 • Forms:
  • γεραίρειν Verb: Pres Act Infin
  • γεραιρομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
γεραιῶν
γέρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: prize, reward, honour, privilege
γέροντα
γέροντες
γέροντι
γερόντων
γερουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: senate; the eldership, i.e., (collectively) the Jewish Sanhedrin
 • Forms:
  • γερουσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • γερουσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • γερουσίας Noun: Gen Sing Fem
γερουσίᾳ
γερουσίαν
γερουσίας
γέρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • old man, old (person), aged (person)
  • senator
 • Forms:
  • γέροντα Noun: Acc Sing Masc
  • γέροντες Noun: Nom Plur Masc
  • γέροντι Noun: Dat Sing Masc
  • γερόντων Noun: Gen Plur Masc
γεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω
top
γεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a taste, smack, sample, indication
γεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
γευσάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: γεύω
γευσαμένους
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: γεύω
γεύσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: γεύω
γεύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: γεύω
γευσάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
 • Root: γεύω
γεύσει
γεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω
γεύσεως
γεύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: γεύω
γεύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: γεύω
γεῦσιν
γεῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: taste, sense of taste, tasting
 • Forms:
  • γεύσει Noun: Dat Sing Fem
  • γεύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • γεῦσιν Noun: Acc Sing Fem
γεύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
top
γεῦσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γεύω
γεύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: γεύω
γεύσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: γεύω
γεύσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: γεύω
γεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to taste, enjoy, eat
  • to partake of
  • to come to know (something)
 • Cognates: ἀπογεύω
 • Forms:
  • γεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • γεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • γευσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • γευσαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • γεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • γεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • γευσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • γεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • γεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • γεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • γεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • γεῦσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • γεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • γεύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • γεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἐγευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐγεύσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐγεύσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
γέφυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bridge, dam, dyke
 • Forms:
  • γεφύραις Noun: Dat Plur Fem
  • γέφυραν Noun: Acc Sing Fem
γεφύραις
γέφυραν
γεῶδες
γεώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: earth-like, earthy
 • Forms:
  • γεῶδες Adj: Nom Sing Neut
  • γεώδους Adj: Gen Sing Fem
γεώδους
top
γεωμετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: geometry, measurement
 • Forms:
  • γεωμετρίας Noun: Gen Sing Fem
γεωμετρίας
γεωμετρικόν
γεωμετρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: measuring, of or for geometry, geometrical
 • Forms:
  • γεωμετρικόν Adj: Nom Sing Neut
γεωργεῖται
γεωργεῖ
 • Parse: Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing; Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: γεωργέω
γεωργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cultivate (the ground)
  • to till (the soil)
  • to plough, plow
  • to be a farmer
 • Forms:
  • γεωργεῖ Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing; Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
  • γεωργεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • γεωργοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • γεωργούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • γεωργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
γεωργία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: tillage, agriculture, farming
 • Forms:
  • γεωργίαν Noun: Acc Sing Fem
γεώργια
γεωργίαν
γεώργιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cultivated land, field, a farm
  • farming, husbandry
 • Forms:
  • γεωργίου Noun: Gen Sing Neut
  • γεώργια Noun: Nom Plur Neut
γεωργίου
top
γεωργοί
γεωργοῖς
γεωργόν
γεωργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vine-dresser
  • tenant farmer
  • farmer, husbandman
 • Forms:
  • γεωργοί Noun: Nom Plur Masc
  • γεωργοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • γεωργόν Noun: Acc Sing Masc
  • γεωργούς Noun: Acc Plur Masc
  • γεωργῷ Noun: Dat Sing Masc
  • γεωργῶν Noun: Gen Plur Masc
γεωργοῦντες
γεωργούντων
γεωργούς
γεωργοῦσιν
γεωργῷ
γεωργῶν