θίασον
θίασος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • orgy
  • banquet
  • mourning feast
  • a band, troop
θιάσου
θιασώταις
θιασώτης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • member of a group, tribe
 • Forms:
  • θιασώταις Noun: Dat Plur Masc
θίβει
θῖβιν
θῖβις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a basket (plaited from papyrus)
 • Forms:
θιγγάνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:θιγγάνω
θιγγάνω
 • Meaning: to touch, handle
 • Forms:
  • θιγγάνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • θιγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • θίγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • θίγῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
θιγγάνωσι, θιγγάνωσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Meaning: to touch, handle
 • Root: θιγγάνω
θιγεῖν, θίγειν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θιγγάνω
θίγῃ
θίγῃς
θιμωνιά, θιμωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heap, pile
 • Forms:
θιμωνιάν
θιμωνιάς
θῖνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: θῖς
θινῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: θῖς
θῖς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hill, dune, mound
 • Note: Always found in the plural
 • Forms:
  • θῖνας Noun: Acc Plur Masc/Fem
  • θινῶν Noun: Gen Plur Masc/Fem