θῶ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: τίθημι
­͞θ͞ω
θωδαθά
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Meaning: thanksgiving hymn, praise hymn
θῶμεν
θῶνται
θωπεύοντας
θωπεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flatter, finagle, con
 • Forms:
  • θωπεύονταςPart: Pres Act Acc Plur Masc
θώρακα
θώρακας
θώρακες
θωρακίζω
 • Meaning:
  • to arm with a breastplate
  • to prepare for battle
 • Forms:
  • τεθωρακισμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • τεθωρακισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • τεθωρακισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • τεθωρακισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
θωρακισμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning: chest armour, harness, armour, arming with breastplates
 • Forms:
  • θωρακισμούς Noun: Acc Plur Masc
θωρακισμούς
θώρακος
θώραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: body-armour, breast-plate, cuirass, coat of mail
 • Forms:
θώραξι, θώραξιν
θῶσι, θῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: τίθημι