περιέβαλε, περιέβαλεν
περιέβαλες
περιεβάλεσθε
περιεβάλετε
περιεβάλετο
περιέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιβάλλω
περιεβάλλοντο
περιεβάλομεν
περιέβαλον
περιεβάλοντο
περιεβλέπετο
περιεβλέψατο
περιεγένοντο
περιεδέδετο
περιέδησε, περιέδησεν
περιεδίπλωσε
περιέδραμον
περιέδυσαν
περιεζωσάμην
περιεζώσαντο
περιέζωσας
περιεζώσατο
περιέζωσε, περιέζωσεν
περιεζωσμέναι
περιεζωσμένη
περιεζωσμένην
περιεζωσμένοι
περιεζωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιζώννυμι
περιεζωσμένος
περιεζωσμένου
περιέθεσαν
περιέθετο
περιέθηκα
περιέθηκαν
περιέθηκας
περιέθηκε, περιέθηκεν
περιείλαντο
περιείλατο
περιεῖλε, περιεῖλεν
περιείλετο
περιειληθέντος
περιειληφυῖα
περιεῖλον
περιειλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to wrap around
 • Root: περιείλω
περιείλω
 • Meaning: to wrap around
περίειμι
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to outlive, survive, remain alive
  • to be still present
  • to be superior, excel
  • to have at hand, have at one's disposal
 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go around
  • to move about in pursuit
 • Forms:
  • περιόντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • περίεστιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιόν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • περιόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • περιοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • περιών Part: Pres Act Nom Sing Masc
περιείργασμαι
περιεῖχε, περιεῖχεν
περιειχόμην
περιεκάθαρε, περιεκάθαρεν
περιεκάθηντο
περιεκάθητο
περιεκάθισαν
περιεκάθισε, περιεκάθισεν
περιέκαιε, περιέκαιεν
περιεκάλυπτον
περιεκέχυτο
περιέκλασε, περιέκλασεν
περιεκλύσατο
περιέκλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περικλάω
περιεκόμπουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περικομπέω
περιεκράτησε, περιεκράτησεν
περιέκρυβε, περιέκρυβεν
περιεκτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grasping, comprehensive
  • comprising
 • Forms:
  • περιεκτικώταται Superlative Adj: Nom Plur Fem
περιεκτικώταται
περιεκύκλου
περιεκύκλωσαν
περιεκύκλωσε
περιέλαβε, περιέλαβεν
περιέλαμψε, περιέλαμψεν
περιελαύνω
 • Meaning: to drive about
 • Forms:
  • περιήλαυνεν Verb: Aor/Imp Act Ind 3rd Sing
περίελε
περιελεῖ
περιελεῖν
περιελεῖς
περιέλειχε, περιέλειχεν
περιελέσθαι
περιέλεσθε
περιέλετε
περιελέτω
περιελεύσεται
περιελεύσονται
περιέλῃ
περιέλῃς
περιελθεῖν
περιελθέτω
περιέλθῃ
περιελθόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • to go around
 • Root: περιέρχομαι
περιελθόντες
περιελθοῦσα
περιελθών
περιελομένη
περιελόμενος
περιελόντες
περιελοῦ
περιελοῦσα
περιελοῦνται
περιελῶ
περιελών
περιέμενε, περιέμενεν
περιέναι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
 • Meaning:
  • to be; to go
 • Root: εἰμί
περιενέγκασαν
περιέξυσε, περιέξυσεν
περιεπάτει
περιεπάτεις
περιεπάτησα
περιεπατήσαμεν
περιεπάτησαν
περιεπάτησας
περιεπατήσατε
περιεπάτησε, περιεπάτησεν
περιεπατοῦμεν
περιεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιπατέω
περιέπειραν
περιεπεπατήκει
περιέπεσε, περιέπεσεν
περιέπεσον
περιεπλάκη
περιεπλάκησαν
περιέπλεκε, περιέπλεκεν
περιεποιησάμην
περιεποίησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to keep safe, preserve
 • Root: περιποιέω
περιεποιήσαντο
περιεποιήσατο
περιεποιοῦντο
περιεπτυγμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to enshroud, cover over
 • Root: περιπτύσσω
περιεπύλωσε
 • Parse: ??
 • Meaning: to surround
περίεργα
περιεργάζομαι
 • Meaning:
  • to do something unnecessary
  • to take more pains than enough about something
  • to waste one's labour on
  • to do something useless
  • to be a busybody
  • to work all around, i.e., bustle about (meddle)
 • Forms:
  • περιεργαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • περιεργάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
περιεργαζομένους
περιεργάζου
περιεργασάμενος
περιεργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meddling, over-exactness, perfectionist
  • act of busying oneself improperly
 • Forms:
περιεργίαν
περιεργίας
περίεργοι
περιέργοις
περίεργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: busybody
  • Of people: meddlesome, curious, involving in things of no concern
  • Of things: belonging to magic
 • Forms:
  • περίεργα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περίεργοι Adj: Nom Plur Masc
περιέργως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: curiously
περιερραντίσθη
περιέρρεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιρρέω
περιέρχεται
περιέρχομαι
 • Meaning:
  • to go around, sail around
  • to go from place to place, go from (door to door)
  • to go around
  • to wander about
  • to make a circuit
 • Forms:
Present
 • περιέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιερχόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • περιερχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • περιερχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
Future
 • περιελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • περιελθούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • περιελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • περιελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • περιῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • περιέλθῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • περιελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • περιελθοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • περιελθών Part: Aor Act Nom Sing Masc
περιερχόμεναι
περιερχομένη
περιερχομένων
περιέσπασε, περιέσπασεν
περιεσπᾶτο
περιέστειλες
περιέστη
περιεστηκόσι, περιεστηκόσιν
περιέστησαν
περίεστιν
περιεστώς
περιεστῶτα
περιεστῶτας
περιεστῶτες
περιέσχε, περιέσχεν
περιέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιέχω
περιετείχισε, περιετείχισεν
περιέτεμε, περιέτεμεν
περιετέμετο
περιετέμνοντο
περιέτεμον
περιετέμοντο
περιετίθει
περιετίθετο
περιετμήθη
περιετμήθητε
περιέτρεχε
περιέτυχε
περιέτυχον
περιεφέροσαν
περιέφραξας
περιέφραξεν
περιεφρόνει
περιεφύτευσε, περιεφύτευσεν
περιεχαράκωσαν
περιέχει
περιέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: περιχέω
περιέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: encompass, embrace, surround
 • Root: περιέχω
περιεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: surrounding, embracing
περιεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Meaning: to encompass, embrace, surround
 • Root: περιέχω
περιεχόμενα
περιεχόμενοι
περιεχόμενος
περιέχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: περιέχω
περιέχοντας
περιέχοντος
περιέχουσαι
περιέχουσαν
περιεχούσης
περιέχουσι, περιέχουσιν
περιεχουσῶν
περιεχρύσωσε, περιεχρύσωσεν
περιεχύθη
περιέχω
 • Active Meaning:
  • to surround, encompass, contain
  • to cover over, overlay, coat, blanket, envelop
  • to befall, seize, overcome
  • to embrace, include
  • to contain (within a document) (Acts 23:25TR)
 • Middle Meaning:
  • to hold one's arms round another, take charge of, protect
  • to cling to, be fond of (something/someone)
  • to overlay (e.g., overlay with gold)
 • Passive Meaning:
  • to be shut in or beleaguered
  • to be in a siege
 • Forms:
Present
 • περιέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • περιέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • περιέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιεχόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • περιεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • περιέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • περιέχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • περιέχουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • περιεχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • περιέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • περιεχουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
 • περιέχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • περιέχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • περιεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • περιειχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
Aorist
 • περιέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
περιέχων
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to encompass, embrace, surround
 • Root: περιέχω
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: surrounding, embracing
 • Root: περιεχής