περιτεθειμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: περιτίθημι
περιτεθῆναι
περιτειχίζω
 • Meaning:
  • to surround with a defensive wall
  • to wall all around
  • to be surrounded
  • to fence with
 • Forms:
  • περιτετείχισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιτετειχισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • περιετείχισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιτετειχισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
περίτειχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: surrounding wall
περίτεμε
περιτεμεῖ
περιτεμεῖν
περιτεμεῖς
περιτεμεῖσθε
περιτεμέσθαι
περιτέμεσθε
περιτέμνειν
περιτέμνεσθαι
περιτεμνεσθω
περιτέμνετε
περιτέμνησθε
περιτεμνόμενοι
περιτεμνομένῳ
περιτέμνω
 • Meaning: to circumcise, cut around, sever
 • Forms:
Present
 • περιτέμνειν Verb: Pres Act Infin
 • περιτέμνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • περιτεμνεσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • περιτέμνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • περιτέμνησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • περιτεμνόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιτεμνομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
Imperfect
 • περιετέμνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • περιτεμεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιτεμεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιτμηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • περιτμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • περιτεμεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
Aorist
 • περιτεμέσθαι Verb: Aor Pass Infin
 • περιέτεμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιετέμετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιέτεμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιετέμοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιετμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • περιετμήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • περίτεμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • περιτεμεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • περιτμηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • περιτμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • περιτμήθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • περιτέμεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
Perfect
 • περιτέτμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιτετμηκυῖαι Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • περιτετμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιτετμημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • περιτετμημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • περιτετμημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • περιτετμημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • περιτέτμηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
περιτετειχισμένα
περιτετειχισμένη
περιτετείχισται
περιτετμηκότας
περιτετμηκυῖαι
περιτετμηκυίας
περιτετμημένοι
περιτετμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιτέμνω
περιτετμημένος
περιτετμημένους
περιτέτμηνται
περιτέτμηται
περιτιθέασιν
περιτιθείς, περιτιθεῖς
περιτίθεμεν
περιτιθέναι
περιτίθημι
 • Meaning:
  • to put or place (something) around (something/someone), wrap around, tie around
  • to bestow (something) to or on (someone) (e.g., show honour)
  • to confer upon
  • to present (something) for (someone)
 • Forms:
Present
 • περιτιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιτιθείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • περιτίθεμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • περιτιθέναι Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • περιετίθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • περιετίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • περιθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • περιθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • περιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • περιθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • περιτεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • περίθετε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • περιέθεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιέθηκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • περιέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • περιέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιθεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • περιθείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • περιθέμεναι Part: Aor Mid Nom Plur Fem
 • περιθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • περιθέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • περιθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • περιθέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • περίθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
Perfect
 • περιτεθειμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • περιτεθειμένα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
περιτμήγω
 • Meaning: to cut around, circumcise
 • Forms:
  • περιτετμηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • περιτετμηκυίας Part: Perf Act Acc Plur Fem
περιτμηθέντες
περιτμηθῆναι
περιτμηθήσεσθε
περιτμηθήσεται
περιτμήθητε
περιτμηθῆτε
περιτομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • circumcision
  • act of cutting around
 • Forms:
περιτομῇ
περιτομήν
περιτομῆς
περιτραπείσης
περιτρέπει
περιτρεπομένης
περιτρέπω
 • Meaning:
  • to overturn
  • to turn from one state to another
  • to make crazy (i.e., turn from sanity to insanity)
 • Forms:
  • περιτρέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιτρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
περιτρεχόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: περιτρέχω
περιτρέχω
 • Meaning:
  • to run about (in search of something)
  • to run around, run among
 • Forms:
  • περιτρεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • περιτρεχόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • περιέτρεχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιδράμετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περιδραμόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • περιδραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • περιέδραμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
περιτρέψει
περιττόν
περιττότερον
περιττότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τερισσός
 • Meaning: more excessive
 • Forms:
  • περιττότερον Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • περιττοτέρων Comparative Adj: Gen Plur MFN
περιττοτέρων
περιτυγχάνει
περιτυγχάνω
 • Meaning: to happen to be about, to meet by chance
 • Forms:
  • περιτυχών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιτυχόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • περιτυχόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιτυχοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • περιτυχεῖν Verb: Aor Act Infin
  • περιτυγχάνει
   • Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
περιτυχεῖν
περιτυχόντες
περιτυχόντος
περιτυχοῦσα
περιτυχών