περιπαθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in violent excitement
  • with violent emotion
  • in violent rage
  • with passionate indignation
  • passionately
  • greatly distressed
περιπατεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπάτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: περιπατέω
περιπατεῖν
περιπατεῖς
περιπατεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: περιπατέω
περιπατείτω
περιπατέω
 • Meaning:
  • to go about, walk around (a place)
  • to go about (as a description of clothing)
  • to walk along, walk up and down
  • to walk (as the walk of life), conduct oneself, conduct one's life
  • to behave, comport oneself
  • to be occupied with
 • Forms:
  • περιεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιεπάτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περιπατεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • περιεπάτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • περιεπατήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • περιεπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • περιεπατήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • περιεπάτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπάτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεπατοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • περιεπεπατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπάτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • περιπατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • περιπατεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • περιπατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • περιπατεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • περιπατείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • περιπατῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπατῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • περιπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • περιπατήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • περιπατήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιπατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περιπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περιπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιπατήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • περιπατήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • περιπατῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • περιπατοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • περιπατοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • περιπατοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • περιπατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιπατοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • περιπατοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • περιπατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • περιπατοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • περιπατοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιπατοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • περιπατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • περιπατοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • περιπατῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • περιπατῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • περιπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • περιπεπατήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
περιπατῇ
περιπατῇς
περιπατῆσαι
περιπατήσαισαν
περιπατήσαντες
περιπατήσας
περιπατήσει
περιπατήσεις
περιπατήσῃ
περιπατήσουσι, περιπατήσουσιν
περιπατήσωμεν
περιπατῆτε
περίπατοι
περιπάτοις
περίπατον
περίπατος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • walk, a walking about, walking around, promenade
  • a public walk
  • place for walking
  • digression
  • range
  • discussion
περιπάτου
περιπάτους
περιπατοῦμεν
περιπατοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατοῦντας
περιπατοῦντες
περιπατοῦντι
περιπατοῦντος
περιπατούντων
περιπατοῦσαν
περιπατοῦσι, περιπατοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: περιπατέω
περιπατῶ
περιπατῶμεν
περιπατῶν
περιπείροντες
περιπείρω
 • Meaning: to pierce through, impale, penetrate entirely, transfix
 • Forms:
  • περιέπειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
περιπεπατήκει
περιπεπλεγμένη
περιπεπλεγμένοι
περιπεπληγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιπλήσσω
περιπεποίημαι
περιπεπτωκέναι
περιπεσεῖν
περιπεσεῖσθε
περιπέσῃ
περιπέσητε
περιπεσόντα
περιπεσόντες
περιπεσών
περιπεφραγμέναι
περιπεφραγμένην
περίπικρον
περίπικρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very bitter, a bitter look
 • Forms:
  • περίπικρον Adj: Acc Sing Masc/Neut
περιπίπτει
περιπίπτειν
περιπίπτομεν
περιπίπτοντες
περιπίπτω
 • Meaning:
  • to encounter (without planning to do so)
  • to fall in with, encounter, fall into (trouble)
  • to fall among (robbers), fall into the hands of (robbers)
  • to become involved in (trials, punishment), incur (punishment)
 • Forms:
  • περιέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • περιέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
  • περιπεσεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • περιπέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • περιπεσόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • περιπεσόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • περιπεσών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • περιπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
περιπλέκεσθαι
περιπλεκομένη
περιπλεκομένην
περιπλεκόμενοι
περιπλέκω
 • Active Meaning:
  • to bind up, tie up
  • to embrace, encompass
  • to frame in
  • to weave around, entwine around
  • Metaphorically: to make up and compose (a deceptive story)
  • Metaphorically: to apply all over
 • Middle/Passive Meaning:
  • to embrace, hug
  • to entangle, intertwine
  • to be twisted
  • to bend oneself
  • to wear (something) around (something)
 • Forms:
  • περιπλεκομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • περιπλέκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περιεπλάκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιέπλεκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιπεπλεγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • περιπεπλεγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιπλεκομένη Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • περιπλεκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περιπλέκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
περιπλέκων
περιπλήσσω
 • Meaning: to strike or smite around
 • Forms:
  • περιπεπληγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • περιπεπληγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
περιπνίγω
 • Meaning: to cause to suffocate (esp. by drowning)
 • Forms:
  • περιέπνιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
περιποιεῖ
περιποιεῖν
περιποιεῖσθε
περιποιεῖται
περιποιεῖσθαι
περιποιέομαι
περιποιέω
 • Active Meaning:
  • to save something, preserve something (for oneself), keep safe
  • to keep alive, allow to survive without destroying
  • to acquire, gain, obtain (for oneself)
  • to bring about (something) for (someone)
 • Middle Meaning:
  • to purchase, procure, acquire, buy
  • to let live without destroying
  • to save, spare
  • to keep for oneself
  • to obtain, gain, acquire
  • to save the life of
  • to bring about
 • Forms:
  • περιποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περιποιησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • περιποιέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • περιεποιήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • περιποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • περιποιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιεποιησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • περιεποιήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • περιεποιοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιπεποίημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • περιποιεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • περιποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιποίησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • περιποιησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • περιποιήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
  • περιποιήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • περιποιήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • περιποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • περιποιήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • περιποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιποιησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • περιποιήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • περιποιησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • περιποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
περιποίησαι
περιποιῆσαι
περιποιησάμενοι
περιποιησάμενος
περιποιήσαντι
περιποιήσασθαι
περιποιήσασθε
περιποιήσεσθε
περιποιήσεται
περιποιήσετε
περιποιήσεως
περιποιήσῃ
περιποίησιν
περιποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • keeping safe, preserving, saving, preservation
  • gaining, obtaining
  • act of gaining possession of
  • possessing, possession, property
  • something that is acquired
  • survivors
περιποιησόμεθα
περιποιήσονται
περιποιησώμεθα
περιποιούμενοι
περιποιοῦνται
περιπόλια
περιπόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • suburbs, environs, outskirts
  • a station for patrols
  • a guard-house
  • surrounding fortification
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπεριπόλιονπεριπόλια
GENπεριπολίουπεριπολίων
DATπεριπολίῳπεριπολίοις
ACCπεριπόλιονπεριπόλια
περιπορεύεται
περιπορεύομαι
 • Meaning: to travel around, go around, encircle
 • Forms:
  • περιπορεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
περιπόρφυρα
περιπόρφυρον
περιπόρφυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: edged with purple
 • Forms:
  • περιπόρφυρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περιπόρφυρον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • περιπόρφυρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
περιπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw before
 • Note: Like προβάλλω
περίπτερα
περίπτερον
περίπτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • flying around about (e.g., sparks are flying about)
  • surrounded by a gallery or colonnade
  • a temple with a single row of columns all around it
 • Forms:
  • περίπτερα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • περίπτερον Adj: Acc Sing Masc
περιπτύσσω
 • Meaning: enshroud, covered over
περίπτωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • chance, circumstance
  • calamity
  • accidental convergence
  • sudden event, sudden happening
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπερίπτωμαπεριπτώματα
GENπεριπτώματοςπεριπτωμάτων
DATπεριπτώματιπεριπτώμασι(ν)
ACCπερίπτωμαπεριπτώματα
περιπτώματι
περιπτώσεις
περίπτωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: experience, calamity, misfortune