περίβαλε
περιβαλεῖ
περιβαλεῖν
περιβαλεῖς
περιβαλεῖται
περιβαλέσθαι
περιβαλέσθω
περιβαλέσθωσαν
περιβάλῃ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: περιβάλλω
περιβάληται
περιβάλλει
περιβάλλειν
περιβάλλεσθαι
περιβάλλεσθε
περιβαλλέσθωσαν
περιβάλλεται
περιβάλληται
περιβαλλομένη
περιβαλλομένου
περιβάλλοντι
περιβάλλουσι, περιβάλλουσιν
περιβάλλω
 • Meaning:
  • to throw around, place around, put around, lay around
  • to put (a garment) on, wear, clothe, put on
  • to throw (an embankment) around (a city)
  • to put (something) on (someone)
  • to dress (someone) (not necessarily with a garment)
  • to plunge (someone) into torture
  • to embrace (someone)
 • Forms:
Present
 • περιβαλλέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • περιβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • περιβάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • περιβάλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • περιβάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιβάλληται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • περιβαλλομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • περιβαλλομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • περιβάλλοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • περιβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • περιέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • περιέβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • περιβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • περιβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • περιβαλεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιβαλούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • περιβαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • περιβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • περιβαλεῖν Verb: Aor Act Infin
 • περίβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • περιβληθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • περιέβαλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • περιέβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • περιεβάλεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • περιεβάλετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • περιεβάλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περιεβάλομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • περιέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • περιεβάλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιβαλέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • περιβαλέσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • περιβαλέσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • περιβάλῃ Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
 • περιβαλόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • περιβαλοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • περιβάληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • περιβαλώμεθα Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
 • περιβαλών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • περιβάλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
Perfect
 • περιβεβλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • περιβεβλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιβεβλημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • περιβεβλημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • περιβεβλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • περιβεβλημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • περιβεβλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • περιβεβλημένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • περιβεβλημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
περιβαλόμενοι
περιβαλοῦ
περιβαλούμεθα
περιβαλοῦσι, περιβαλοῦσιν
περιβαλῶ
περιβαλώμεθα
περιβαλών
περιβάλωνται
περιβεβιωκότες
περιβεβλημένη
περιβεβλημένοι
περιβεβλημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: περιβάλλω
περιβεβλημένος
περιβεβλημένου
περιβεβλημένους
περιβεβλημένῳ
περιβεβλημένων
περιβιόω
 • Meaning:
  • to survive (unharmed)
  • to remain alive
 • Forms:
  • περιβεβιωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
περιβλεπομένη
περιβλέπονται
περίβλεπτον
περιβλέπου
περίβλεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: distinguished, respected, looked at from all sides, looked up by everyone, admired of all observers
περιβλέπω
 • Meaning:
  • to look about for (something)
  • to look around (inquisitively)
 • Forms:
  • περιβλέπονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιβλεπομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • περιβλέπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • περίβλεψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • περιβλεψάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • περιβλεψάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • περιβλέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περιβλέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • περιβλέψῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • περιβλέψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • περιεβλέπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περιεβλέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
περίβλεψαι
περιβλεψάμενοι
περιβλεψάμενος
περιβλέψαντες
περιβλέψεται
περιβλέψῃ
περιβλέψῃς
περιβληθέντες
περίβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garment, something thrown around a person
περιβόητον
περιβόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • well known, famous, celebrated
  • noised abroad, much talked of
 • Forms:
  • περιβόητον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • περιβοήτου Adj: Gen Sing Neut
περιβοήτου
περιβόλαια
περιβόλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • covering, cloak, robe
  • something thrown around something or someone
  • a mantle, veil, vesture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπεριβόλαιονπεριβόλαια
GENπεριβολαίουπεριβολαίων
DATπεριβολαίῳπεριβολαίοις
ACCπεριβόλαιονπεριβόλαια
περιβολαίου
περιβολαίων
περιβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wrap-around garment, cloak, covering, robe
  • quality garment
  • act of wearing
 • Forms:
περιβολῇ
περιβολήν
περίβολοι
περιβόλοις
περίβολον
περίβολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • enclosing wall (of the temple)
  • walled place, enclosure, enclosed space
  • circuit, precinct
περιβόλου
περιβόλους
περιβόλῳ
περιβόλων
περιβώμιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: altar ornament
περιβωμίων