περίζωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: apron, skirt, loincloth (i.e., a garment that wraps around the hips)
 • Forms:
περιζώματα
περιζώννυμι
 • Note: Alt: περιζωννύω
 • Active Meaning:
  • to put (a garment) around (someone's body)
  • to gird about, attach one's belt, secure a belt, cinch a belt
  • to strap on (a sword)
 • Middle Meaning:
  • to hitch up one's loins for action
  • to put all around oneself
  • to secure with a belt
 • Forms:
Present
 • περιεζωσμένος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • περιεζωσμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • περιζώννυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • περιζωννύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • περιζώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • περιζώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • περιζώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • περιεζωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • περιεζώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • περιέζωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • περιεζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • περίζωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • περιζωσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • περιζωσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • περιζώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • περιέζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • περιεζωσμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • περιεζωσμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • περιεζωσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • περιεζωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • περιεζωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • περιεζωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
περιζώννυται
περιζωννύω
περιζωννύων
περίζωσαι
περιζωσάμενοι
περιζωσάμενος
περιζώσασθε
περιζώσεται
περιζώσῃ
περιζώσονται